SENSE

Staat voor ‘Stichting Evangelie, Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie’. Wij zijn een dienstverlenende instelling die kerken en christenen kennis en toerustings-mogelijkheden aanbiedt op het gebied van omgang met het nieuwetijdsdenken, nieuwe spiritualiteit en esoterie.

Welkom onze nieuwe website

Momenteel voegen we met voorrang een aantal niet eerder op het internet verschenen artikelen uit de jaren 90 toe. Telkens als u hier terugkomt hopen wij u nieuw materiaal uit onze beginjaren te kunnen presenteren.

 

Over het evangelie

In een spirituele en postmoderne tijd als de onze zien wij het als een uitdaging het evangelie zo te verwoorden, dat ze verstaanbaar is voor wie zich spiritueel noemt.

Over nieuwe spiritualiteit

We hebben hier voor de term Nieuwe Spiritualiteit in plaats van New Age gekozen, omdat de laatste aan slijtage onderhevig is. Hedendaagse aan New Age verwante voortrekkers zoals Deepak Chopra, willen zelf niet (meer) met die naam geassocieerd worden.

Over esoterie

Esoterie is tegenwoordig in menige boekwinkels verzamelnaam voor ‘niet-christelijke’ spiritualiteit, ook al kennen we ook de term esoterisch christendom. In ieder geval gaat het dan om boeken die niet onder de rubriek theologie vallen.

Geestelijk onderscheiden

De achilleshiel van vele kerken en gemeenten

In de laatste 50 jaar is een ernstige nalatigheid onze kerken en gemeenten binnengeslopen. Die nalatigheid bestaat eruit, dat nieuwe opvattingen, gebeurtenissen en trends nauwelijks meer aan Gods Woord getoetst worden. Is dat uit gemakzucht, of misschien wel uit angst voor interne problemen?

Voorbeelden te over: yoga, mindfulness, alternatieve geneeswijzen, het transhumanisme, de vraag of Allah en God dezelfde zijn, etc…. Dat zijn toch zaken waar je als gemeentelid op de één of andere manier mee te maken krijgt, als je er al niet mee van doen hebt.
Als je de geestelijke achtergronden van die verschijnselen en gebeurtenissen toetst, dan bots je al gauw op breed geaccepteerde waarden als de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst, die als je er goed naar kijkt echter in strijd zijn met Gods Woord.

Veel gelovigen staan niet stil bij de oproep van Jezus en de apostelen om waakzaam te zijn en de geesten te toetsen. Welbeschouwd schieten kerken en gelovigen hier al decennia in te kort. Getoetst aan Gods Woord is ook de oecumene een verkeerde beweging met daarin botsende geloofsopvattingen.
Oproepen om verschijnselen en geesten te toetsen aan het Woord en om valse profeten en dwaalleraren te ontmaskeren vinden we op veel Schriftplaatsen:

Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen (1 Johannes 4:1).

Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn (Mattheüs 7:15). Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren (1.Timotheüs 4:1). 

Dwaalleren ontstaan niet zomaar in de fantasie van mensen. In de Bijbel staat duidelijk dat dwaalleren worden geïnspireerd door geestelijke machten.
Als men zich in kerken en gemeenten niet aan het Woord van God houdt, dan kan dat het eeuwige leven kosten van mensen die valse leringen geloven. Niet voor niets is de Here Jezus in Mattheüs 23 woedend op de schriftgeleerden en farizeeën die door verkeerde leringen het Koninkrijk dreigen te sluiten voor gelovigen:

Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe.

Tenslotte, de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor wat er in een gemeente of kerk geleerd wordt ligt bij de kerkenraad (incl. predikant) en oudsten en niet bij een synode of wat voor overkoepelende organisatie dan ook. Mijn gebed is dat de Here geestelijk zicht geeft op deze werkelijkheden en door de Heilige Geest onderscheid van geesten zal schenken aan gelovigen in gemeenten en kerken.

Het christendom in Nederland en Europa is springlevend, alleen is het niet Europees meer

Voor ons is het geen nieuws meer, het gonsde al een aantal jaren rond, maar blijkbaar las iedereen er overheen, wilde het niet zien, wilde het niet weten. Tegen alle aannames in, telde Europa 5 jaar geleden al 26 miljoen christelijke immigranten tegen 12 miljoen moslims. Nederland telt 1,3 miljoen christelijke immigranten.

Waarom werd dit in ons land niet opgemerkt? De seculieren willen sowieso niet aan dit nieuws, het past niet in hun model en wordt dus al lange tijd verzwegen. Links-Nederland deed niets liever dan christenen bashen en moslims vertroetelen. Terwijl het nieuws extreem-rechts van haar krachtigste wapen, de moslim-tsunami. zou beroven.

Waarom nog meer niet opgemerkt? Dagblad Trouw neemt waar dat die broeders en zusters op ongebruikelijke uren de leeglopende traditionele kerken vullen. Zelf zien we hen ook vaak in scholen, wijkcentra, oude bioscopen en verlaten bedrijfsgebouwen samenkomen. Maar nemen we hen wellicht ook niet minder waar omdat zij zich door hun gedrag positief onderscheiden en maatschappelijk sneller integreren dan andere immigranten?

Media berichten

In deze tijd is de zoektocht van Thomas Merton alleen maar relevanter geworden (Trouw 30-4-2018)

Toen Europa in brand stond en later Amerika in de ban raakte van de Koude Oorlog, schreef hij: "In plaats van denken is er een reusachtige, onmenselijke leegte, vol woorden, formules, slogans, verklaringen, echo's, ideologieën". Er is geen stilte meer, om na te denken, zei hij, en daardoor raken we "overgeleverd aan de genade van krachten die we nooit begrijpen, die willekeurig, destructief, blind en fataal zijn, voor ons en voor de wereld".
Lees verder
Menu