Wie zijn wij?

Wij zijn een onafhankelijke groep christenen, die met het gedachtegoed van New Age, tegenwoordig vallend onder Nieuwe Spiritualiteit, in aanraking zijn gekomen. Een aantal van ons heeft zelf ondervonden dat dit gedachtegoed in menig opzicht een aantrekkelijk alternatief biedt voor het westerse verlichtingsdenken en het christelijk geloof, maar zijn daar uiteindelijk teleurgesteld in vastgelopen. Door de Bijbel en de Heilige Geest geleid hebben wij op een gegeven moment ingezien wat er in wezen achter zit en wat de werkelijke oorsprong is.

In 1989 vonden wij elkaar bij het opstarten van de interkerkelijke werkgroep “Bijbel of New Age”. Sindsdien hebben wij door lezingen, studies en publicaties een schat aan kennis en ervaring opgebouwd die wij ook langs deze weg met anderen willen delen, vooral voor toerusting van individuele christenen, kerken en gemeenten in de omgang met nieuwetijdsdenkers, met wie men hoe dan ook in aanraking komt.

Gelukkig is in veel kerken de ruimte voor spiritualiteit in de geloofsbeleving aan het groeien. Ook is de term New Age minder in zwang en maakt zij plaats voor benamingen als Nieuwe Spiritualiteit of Esoterie. Maar ook al is de naam New Age nog weinig gangbaar, haar gedachtegoed is nu wel mainstream, getuige de oplage van het mindstyle bladen als Happinez en Yoga. Om met deze ontwikkeling mee te gaan, hebben wij besloten een stichting te vormen, zodat wij breder gedragen kunnen worden en meer bekendheid kunnen krijgen, met als voornaamste missie:

Het onderzoeken en toesten aan de hand van de Bijbel van nieuwstijdsfenomenen en stromingen binnen de zogenoemde nieuwe spiritualiteit en het op basis daarvan verzorgen van lezingen, publicaties en toerustingsactiviteiten. De stichting verwijst ook naar pastorale hulp en zorg aan personen die afstand hebben genomen – of willen nemen van een voor hen schadelijk gebleken geestelijke stroming uit de nieuwe spiritualiteit.

Het bestuur bestaat uit:

  • Wnd. Voorzitter: dr. Bart Eikelenboom Ph.D.  (sinds 2014)
  • Secretaris: Jan van Dijl (sinds 1990)
  • Penningmeester: dr. Bart Eikelenboom Ph.D. (sinds 2014)
  • Lid: ds. Joshi van Veen (sinds 2014)
  • Lid: drs. Gerrit van Ginkel (sinds 1989)

In de raad van aanbeveling en advies hebben zitting:

  • Prof. Dr. Mart-Jan Paul
  • Otto de Bruijne
  • Dr. Robert Doornenbal

Als adviseur van het bestuur fungeert:

  • drs. Bob van Dijk (sinds 1990)

Verreweg het grootste bereik hebben wij via onze websites met een gemiddeld bezoekersaantal van 435 per dag en gemiddeld 1050 gelezen artikelen per dag. Een groot aantal van onze artikelen komt op eerste en tweede zoekposities in Google terecht.

De naam van de op 30 augustus 2010 opgerichte Stichting ‘SENSE’ staat voor ‘Stichting Evangelie, Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie’. Wij zijn een dienstverlenende instelling die kerken, christenen en andere belangstellenden kennis en toerustingssmogelijkheden aanbiedt op het gebied van omgang met het nieuwetijdsdenken, nieuwe spiritualiteit en esoterie.

Menu