ANBI Gegevens

Dit is de ANBI Verantwoording van Stichting Evangelie, Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie (publieke naam “Stichting SENSE”)

info@stichting-sense.nl

RSIN Nummer: 822898561

KVK Nummer:   50730177

Mission statement

Onderzoeken en toetsen aan de hand van de Bijbel van nieuwetijdsfenomenen en stromingen binnen de zogenoemde nieuwe spiritualiteit. Het op basis daarvan verstrekken van informatie en het verzorgen van publicaties, lezingen en toerustingsactiviteiten. De stichting voorziet daarbij ook in pastorale hulp en zorg aan personen die afstand genomen hebben/willen nemen van een voor hen schadelijk gebleken geestelijke stroming uit de nieuwe spiritualiteit.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Stichting Sense heeft geen werknemers in dienst. De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning. Indien nodig wordt in een onkosten- en reiskostenvergoeding voorzien.

Bestuur

Voorzitter : ds Peter W. de Nooy

Secretaris : dhr Jan van Dijl

Penningmeester : dr. Bastiaan L. Eikelenboom

Lid : ds Joshi N.W.A. van Veen

Lid : drs Gerrit van Ginkel

VERSLAG van de in 2017 uitgeoefende activiteiten

Er werden in 2017 2 lezingen verzorgd. Het teruglopend aantal bezoekers werd ruimschoots gecompenseerd door het toenemende bezoek aan onze 2 websites.

We verlegden de locaties van onze lezingen van Utrecht naar Amersfoort, waar wij een warm onthaal vonden bij PG-Immanuel. Als testcase werd ook een lezing in Meppel verzorgd.

We publiceerden 3 nieuwsbrieven. Het aantal lezers daarvan steeg in 2017 van 273 naar 284.

Er werden 2 persberichten uitgezonden naar 24 nieuwsbronnen.

De afname van het aantal edities van onze nieuwsbrieven werd ruimschoots gecompenseerd door een toename van het aantal nieuwsberichten op de website https://stichtingsense.nl

Ter oriëntatie op ons werkveld namen we kennis van de inhoud van een aantal boeken en vele artikelen in tijdschriften en op het internet.

Er werd studie gedaan naar de actuele spirituele trends. Vooral het onderwerp Mindfulness kreeg van ons veel aandacht.

We ontvingen een groeiend aantal pastorale hulpvragen.

Het bestuur vergaderde viermaal, met tussendoor veel overleg via de moderne communicatie-kanalen.

Eind 2017 bestond het bestuur uit 5 personen en een aspirant bestuurslid.
Wij zoeken nog naar aanvulling met 1 à 2 jonge(re) bestuursleden met kennis van ons werkveld en/of communicatie en naar een webmaster/designer. Daarnaast zijn twee vrijwilligers met redactionele kwaliteiten actief.

Twee bestuursleden bezochten een leiderschapseminar

Het aantal bezoekers van onze beide websites steeg in 2017 tot gemiddeld 435 per dag. Het gemiddeld aantal gelezen artikelen bedroeg 1050 per dag.

We plaatsten 8 nieuwe artikelen op de website en 42 nieuwe links naar relevante artikelen.

We zijn er trots op dat een aantal van onze artikelen hoog in de ranking vaan Google scoort (zelfs eerste en tweede posities)

Zo mogen we dankbaar terugzien op een nieuw jaar van groei

Beleidsplan stichting SENSE

I. Lange Termijn Plan 2017-2021

Statutair Doel

Het toetsen van geestelijke stromingen zoals het Nieuwetijdsdenken en de daarmee verbonden “Nieuwe Spiritualiteit” aan de Bijbel en het bekend maken van de toetsingsresultaten, en voorts alles dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

Lezingen, studies, artikelen en website(s)
Toerusting en training voor kerken/gemeenten/groepen
Het beheren van gelden en faciliteiten door de stichting verworven of aan haar beschikbaar gesteld, ter verwezenlijking van de doelstelling
De wettelijke middelen die voor de verwezenlijking van het doel bevorderlijk zijn
Lange termijn doel en strategie

De opdracht van Jezus “maakt al de volken tot Mijn discipelen” (Mt. 28:19) vormt met de grote groep “nieuwe spirituelen” een uitdaging om hen het evangelie bekend te maken. Tegelijk hebben christenen dikwijls onvoldoende kennis van de invloed die niet-christelijke stromingen in onze maatschappij op hen hebben. Zij lopen het gevaar er zelf door beïnvloed te worden. Dit wijst op het belang om goed te kunnen onderscheiden (1 Joh. 4:1 en Jes. 56:9). In deze actualiteit is het uitgangspunt van SENSE de Bijbelse opdracht om geestelijke stromingen aan de Bijbel te toetsen en zoekers de weg wijzen naar geluk en een zinvol leven dat verder reikt dan het leven op aarde. Bovendien worden christenen geholpen zelf op de weg van het geloof te blijven en anderen tot steun te zijn.

Behalve aan individuele personen kan SENSE ook aan kerken en gemeenten toerusting bieden op het gebied van omgang met Nieuwetijdsdenken en Nieuwe Spiritualiteit. Met hulp van een jarenlang opgebouwde kennisbank, kunnen gevaren van dit denken worden onderbouwd en er op Bijbelse gronden tegen worden gewaarschuwd. Dit waarschuwende geluid lijkt in de huidige tijd in toenemende mate noodzakelijk: “de duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om die te verslinden.”(1 Petr. 5:8). Dit is de geest van “de overste van de macht in de lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid” (Ef. 2:2). Christenen dienen de geestelijke wapenrusting te dragen om stand te kunnen houden (Ef. 6:10-18).

II. Jaarplan 2017/2018

Activiteiten

Kennis en toerustingmogelijkheden aanbieden op het gebied omgang met Nieuwetijdsdenken en Nieuwe Spiritualiteit in de volgende vorm:

Elkaar ontmoeten en bemoedigen
Nieuwe ontwikkelingen signaleren
Wakker maken en waarschuwen voor invloeden van postmodern denken, New Age, Nieuwetijdsdenken en Nieuwe Spiritualiteit op het geloofsleven
Zoeken naar trends die zich lenen voor lezingen of publicaties
Verzorgen van lezingen
Actualiseren van de websites
Redigeren en leveren van materiaal voor bredere publicatie
Uitbreiden netwerk en mogelijk samenwerken met verwante personen en organisaties
Aanbieden van toerustingcursussen in samenwerking met kerkelijke gemeenten
Bestuur

Verjongen, versterken en uitbreiden
Versterken secretariaat

Communicatiedoelstelling

Verhogen van de bekendheid van SENSE. Naast de websites, persberichten en nieuwsbrieven zullen nieuwe kanalen gezocht worden, waardoor een breder publiek bereikt kan worden.

Doelgroepen

Focus op (potentiële) bezoekers van de lezingen en leidinggevenden in kerken en gemeenten.
Bijbelschoolstudenten en cursisten pastoraat
Ook richten op (spirituele) zoekers
Strategie

Communicatie via meerdere kanalen, zodat een breed publiek bereikt kan worden:

Internet
Lezingen, seminars en toerusting op eigen initiatief of samen met kerken, gemeenten en organisaties verspreid over het gehele land
Nieuwsbrieven
Persberichten, interviews voor geëigende media
Eigen artikelen
Publicaties (zo mogelijk in samenwerking met derden)
Informatieve folders over het werk van SENSE
Boodschap

Wat communiceren? SENSE (v.h. Bijbel of NewAge) heeft in de loop der jaren als kennisbank veel informatie verzameld over geestelijke stromingen die het huidige denken over zingeving en levensdoel bepalen. Samen te vatten als “nieuwe en/of ongebonden spiritualiteit”, stromingen die nog steeds groeien, door de media worden bevorderd en een stempel drukken op het geestelijk klimaat in onze maatschappij. Als kritisch forum onderzoekt SENSE, welk wereld- en mensbeeld dit denken representeert en confronteert de resultaten van dit onderzoek met wat de Bijbel erover zegt.

Personeel

Versterking secretariaat door een vrijwilliger(ster)
Opdrachten laten uitvoeren door studenten als onderdeel van hun studie
Vervulling van de vacatures voor een webmaster ten behoeve van een nieuwe website die voldoet aan de eisen van deze tijd
Actualisering van oude artikelen en lezingen uit ons archief

Vanuit in de kennisbank aanwezig materiaal actualiseren en omwerken tot eigentijdse artikelen. Hierbij zal ook gezocht worden naar nieuwe publicatievormen en –kanalen.

Internetsite(s)

De oude website (www.bijbelofnewage.info) wordt gecontinueerd en waar nodig bijgewerkt. De huidige actuele website (www.stichtingsense.nl) moet verder worden uitgebouwd en vernieuwd. Meer mankracht is gewenst (zie Personeel). De internetsite staat centraal in de communicatie met de doelgroepen. Het bereik van de site als totaal, alsmede naar onderwerpen, wordt gecontroleerd en geeft een goede indicatie waar de belangstelling naar uitgaat.

Menu