Geestelijk onderscheiden, de achilleshiel van veel kerken en gemeenten

C:\Stichting Sense\LOGO stichting SENSE.jpg

Rubriek Evangelie en dwaalleer
Titel Geestelijk onderscheiden
Artikel van Ds. Peter W. de Nooy
Plaats, datum Rotterdam, 14 februari 2018
Korte inhoud Het onderscheiden van de geesten is nodig om stand te houden en misleiding te onderkennen in de gemeente en in de cultuur. Ook het onderscheiden van de tekenen der tijden.
Trefwoorden valse profeten, dwaalleren, geestelijk beoordelen, Heilige Geest, mensenrechten, P.W. de Nooy
Bronnen Bijbel

 

To pin or not to pin
Er bestaat een winkel met allerlei lekkernijen en hapjes. Duur, maar wel goed spul. Die winkel heeft als kenmerk dat je er niet meer cash, maar alleen per pinpas kan betalen. We denken dat het heel normaal is en bij de ontwikkelingen van deze tijd hoort, dus zoeken we er verder niets achter. Misschien bent u wel hoogst verbaasd wanneer ik hier schrijf, dat de ontwikkeling van papiergeld naar pinnen een onderdeel is van het streven van de geest van de antichrist naar een mondiale regering met gruwelijke dictatuur. Lees het Bijbelhoofdstuk Openbaring 13.

Van Transhumanisme naar superman
Het wordt nog moeilijker als we deze lijn doortrekken naar het Transhumanisme waar we de komende tijd mee te maken krijgen. Het gaat dan om de supermens die we moeten worden door inbouw in ons lichaam van computergestuurde technieken die met nieuwe DNA-kennis ons oude scheppingslichaam perfectioneren.https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2021/02/word-image.jpeg

Daarbij valt te denken aan ouders die de genetische code, het geslacht, de haarkleur etc. van hun kind in het embryostadium in een reageerbuis kunnen laten veranderen. Gedeeltelijk is dit nog toekomst, maar men wil op die manier de mens “verbeteren”.

Als je dit leest, krijg je een onbehaaglijk gevoel. Het lijkt mooi, maar God is toch de Schepper van de mens en Hij bepaalt het leven, of niet soms?
Dit wordt nog versterkt door de bewering van Nick Bostrom, één van de voormannen van het transhumanisme, dat God met de schepping van de mens slecht werk heeft geleverd en wij nu in staat zijn die schepping te verbeteren (Nick Bostrom, Oxfort Faculty of Philosophy, nickbostrom.com).

De meeste christenen denken dat het niet zo’n vaart zal lopen of dat het pas na onze tijd op aarde gebeurt. Maar als je doordenkt, kan je er niet omheen, dat in de toekomst mensen zullen worden gedwongen te kiezen voor een transhumane verbetering van hun leven, of verdergaan op de oude voet, waarbij een elite zich opstelt tegenover het voetvolk.

De tekenen der tijden onderscheiden, is dat nodig?
De vraag is waar het naar toe gaat met de wereld en wat het einddoel van die ontwikkelingen is? En ook welke geestgesteldheid erachter zit. Die vraag moet je geestelijk vertalen naar de tekenen in de tijden waar Jezus in Mattheus 24 op doelde. Die tekenen kunnen we ook vinden in de profetieën van de Bijbelboeken Openbaring en Daniël. Herkennen en duiden wij die tekenen toepasbaar op de huidige tijd, of leven we geestelijk onbewust met de cultuur en maatschappij mee, zonder besef van wat er achter de gebeurtenissen steekt? Voor het herkennen van de tekenen der tijden onderscheiden we alles op een geestelijke manier en toetsen we aan de profetieën wat voor geest erachter zit en wat de gevolgen voor nu en de toekomst zijn. Dat is voor velen nieuw en moeilijk.

Geesten sturen ons!
We hebben tientallen jaren als kerk tot op zekere hoogte meegedaan aan ontwikkelingen in de maatschappij en de cultuur. Weliswaar op beperkte schaal, maar vaak zonder de trends en gebeurtenissen te duiden. We hebben meegedaan zonder te weten, dat geestelijke machten die ontwikkelingen sturen. U denkt, dat is nieuw en daar hebben we in onze kerk nog nooit over gesproken. Zijn we dan niet ongehoorzaam aan het Woord van God? Waarom doen we onnadenkend mee aan die trends? Hoe weten we wat schadelijk is voor onze ziel? Hoe weet je of het meedoen aan yoga of mindfulness wel of niet je geloofsleven schaadt?

De wereld
De Bijbel gebruikt in onze cultuur voor dit alles het woord “wereld” (kosmos). De wereld ligt in handen van de overste der wereld. In Jakobus 4:4 vinden we de waarschuwing: “Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.” Als je in spreken en handelen afwijkt van het Woord en de Liefde van de Here Jezus, ben je een vriend van de wereld en dus een vijand van God. Een vriend van de wereld en tegelijk een vriend van Jezus zijn (Joh. 15:14) leidt tot verlies van je geloof.

Liefde in relaties en liefde tot God.
Onze tijd kenmerkt zich door man-vrouw relaties die de Bijbel verbiedt. Als de relatie maar gestoeld is op liefde is het goed, zegt men. Deze redenering klopt niet. Het eerste liefdegebod van Jezus zegt dat we de Here God moeten liefhebben met heel ons hart, wil en verstand, en onze naaste als onszelf. De liefde tot God komt altijd op de eerste plaats. Jezus zegt dat als wij Hem liefhebben, wij dit moeten tonen door te doen wat Hij zegt (Johannes 15:10). Hij noemt ons zijn vrienden. We vinden in de Bijbel genoeg aanwijzingen voor relaties. Al die voorschriften zijn geïnspireerd door de Heilige Geest.

Waakzaam zijn!
Gods Woord vraagt ons waakzaam en nuchter te zijn! Dat is niet de waakzaamheid die we tegenkomen in Mindfulness. Dat is concentreren zonder oordeel. Maar God vraagt van ons beoordeling en onderscheiding.

Is het erg gesteld met de kerk in Nederland? Zijn we geestelijk naïef? Vergelijk het met de volgende teksten: “Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan” (1 Johannes 4:1).  Met de uitdrukking ‘iedere geest’ worden niet alleen menselijke, maar vooral geestelijke machten bedoeld. Onze menselijke geest kan verbonden zijn met – en geïnspireerd worden door – de Heilige Geest, maar ook met geesten uit de duisternis.

Gelovigen hebben de opdracht geesten en geestelijke invloeden te toetsen. Daarbij horen ook de menselijke geesten die de kerk hebben verlaten en in de wereld verder leven. Het gevaarlijkst zijn dwaalprofeten en valse geesten in de gemeente die de wereld liefhebben boven de gemeente van Jezus Christus. Iedereen in de gemeente is geroepen de geesten van mensen te toetsen. Hoe toets je dat? Erkent de ander dat Jezus Christus mens is geworden, op aarde heeft geleefd, voor onze zonden is gestorven en weer is opgestaan. Erkent men dat de Bijbel Gods Woord is? Ook: “wie is Jezus Christus voor jou persoonlijk?”

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2021/02/word-image-1.jpegSchaapjes?
In Mattheüs 7:15 lezen we “Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, van binnen zijn zij roofgierige wolven”. De hieraan voorafgaande verzen spreken over de brede en smalle weg. Zij die de gemeente verleiden om op de brede weg te gaan, zijn hier de als schapen vermomde wolven die zelfs “vrome” leden van de gemeente kunnen zijn.

Waarom geloofsafval?
1 Timotheüs 4:1 zegt: ”Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hen leren.” De eindtijd begon al bij de eerste gemeente. Eeuwenlang werd het evangelie verspreid en werden gemeenten gesticht. Nu vindt geloofsafval plaats en leeft men met wereldse maatstaven of wendt men zich tot andere godsdiensten. Waarom? Paulus zegt: door dwalingen en het luisteren naar leringen van boze, onzichtbare geesten. Het gaat om de geestesgesteldheid die erachter zit. Zijn kerken hier nog wel bewust mee bezig? Stelde Jezus in Lukas 18:8 niet terecht de vraag: “Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?”

Je bent een geestelijk mens in Christus!
“Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld’ (1. Kor. 2:12-15).

Het gaat om de geestelijke mens, geleid door de Heilige Geest, die alles met geestelijke ogen beschouwt. Tegenover de Heilige Geest staat de geest van de wereld, die ongelovigen beïnvloedt en aanzet tot handelen. Zodra je tot bekering komt, gaat de Heilige Geest in je wonen en verbindt zich met jouw geest, zodat de geest van de wereld jouw leven (op den duur) moet verlaten: “U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn.” (Efeziërs 2:1-2). Dit betekent, dat wij geestelijke mensen zijn geworden door geloof en bekering tot Jezus Christus. Daardoor zien en beoordelen wij de wereld om ons heen op een geestelijke manier, geleid door het Woord van God en de Heilige Geest.

Ongelovigen begrijpen het Evangelie niet, maar de Heilige Geest kan openingen in hun denken en voelen creëren, waardoor ze gevoelig worden voor de woorden die wij spreken. Alleen God kan hun geestelijke bedekking wegnemen. “Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.” (1 Kor. 2:14). Dat is een zielsmatig mens, die redeneert en leeft vanuit zijn zielsaspecten zoals gevoel, verstand en wil. Een mens zoals hij van nature is. Deze zielsmatige mens stelt zijn zielsaspecten en lichaam op de eerste plaats en zijn geest is daaraan ondergeschikt. De mens daarentegen die gelooft in God heeft een geest die verbonden is met de Heilige Geest die over zijn/haar ziel regeert.

Wat is een goede kerk?

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2021/02/avondmaal_2.jpg Volgens de Bijbel moet het gaan om juiste, onvervalste verkondiging van het geloof en om het leven met elkaar vanuit de liefde van Jezus. Ook om het Woord van God en gebeden: “Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen …. En zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. (Hand. 2).

Niets is zo erg als een vervalst Woord. Dat lezen we in Galaten 1:7-8: “Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel –vervloekt is hij”
In Mattheus 23 vaart de Here Jezus scherp uit tegen dwaalleraars door wie mensen dreigen verloren te gaan.… “Wee jullie, Schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er binnen willen gaan niet toe.”

Is er vrijheid?
In Westerse samenlevingen kennen we veel waarde toe aan vrijheid van geloof en meningsuiting. Daar kunnen velen in kerken en gemeenten niet alleen een beroep op doen, ze kunnen daardoor ook volharden in verkeerde leringen. Deze waarden, vastgelegd in universele mensenrechten, vinden geen ondersteuning in de Bijbel. Ze zijn door mensen bedacht. Zodra we ons erop beroepen, zetten we de kerkdeuren open voor dwaalleringen.

De gave van het onderscheiden van geesten
De Heilige Geest schenkt ons gaven ten bate van de hele gemeente, gaven die iedere gelovige ontvangt als de Heilige Geest woning in haar/hem heeft gemaakt. Over een aantal van die gaven kunnen we lezen in 1 Korintiërs 12:7-10: “Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de één ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.”

Conclusie
Het beproeven van de geesten is een opdracht voor ieder gemeentelid, maar de gave van het onderscheiden van geesten is een bijzondere gave aan een individueel gemeentelid die daarmee duidelijk een geest kan ontmaskeren en ervoor waarschuwen.