Zijn man en vrouw gelijk?

Rubriek Overige lezingen en artikelen
Titel Zijn man en vrouw gelijk ?
Artikel door Drs. Martie Dieperink
Plaats, datum 30 juni 2009
Korte inhoud Hoe zijn man en vrouw volgens de Schepper bedoeld?
Trefwoorden Gelijkheidsideologie, gnostiek, scheppingsorde, feminisme, gender-ideologie, evolutionisme, androgynie
Bronnen Gilles Quispel, Het Evangelie van Thomas

Karl Simpfendörfer, Verlust der Liebe (Mit Simone de Beauvoir in die Abtreibungsgesellschaft)

Anne Moir en David Jessel, Het grote verschil tussen man en vrouw; Gabriele Kuby, Die Gender Revolution;

Anselm Grün, Paulus; René Fransen, Gevormd uit sterrenstof; Martie Dieperink, Het emancipatiebeleid: bevrijding of misleiding; Martie Dieperink, God roept de vrouw;

Bijbel

Zijn man en vrouw gelijk?


Inleiding
We beleven een opmars van de gelijkheidsideologie. De geestelijke achtergrond van de moderne gelijkheidsideologie is christenen veelal onbekend, waardoor dit soort denken gemakkelijk ook in christelijke kringen kan doordringen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de Nieuwe Bijbelvertaling waar aan de tekst van Genesis 2:23 over de schepping van de vrouw een zinsdeel wordt toegevoegd dat niet in de Hebreeuwse tekst staat: “Eindelijk een gelijk aan mij”, hetgeen een aanpassing is aan de moderne ideologie. In dit artikel willen we daarom nagaan hoe deze gelijkheidsideologie en dan speciaal met betrekking tot de relatie tussen man en vrouw zich ontwikkeld heeft en welke geest erachter schuilgaat. De grote vraag is: in hoeverre is de gelijkheidsideologie te verenigen met het bijbelse denken?

De gnostiek
Een eerste aanzet tot de gelijkheidsideologie vinden we in de oude gnostiek. De gnostiek was de grote vijand van de vroege kerk. De gnostici bestreden niet alleen de oude kerk, maar maakten ook de door de kerk vereerde Schepper-God tot een lagere godheid, een boosaardige demiurg. Voor ons is van belang dat, als je tegen de Schepper rebelleert, je ook Zijn scheppingsorde zult aanvallen. Dit kunnen we merken in het gnostische Evangelie van Thomas. In het beroemde logion 22 lezen we: “… Als je het mannelijke en vrouwelijke een en hetzelfde maakt, zodat de man niet meer een man is en de vrouw niet Afbeelding met buiten, boom, persoon, oud Automatisch gegenereerde beschrijvingmeer een vrouw…, dan zullen jullie ingaan tot het Koninkrijk.” Prof. Quispel is in zijn boek enthousiast over dit gezegde: “Het verkondigt de androgynie, het modernste van alle idealen. Als Jezus dit werkelijk gezegd heeft, dan zou het christendom in een klap zijn achterstand hebben ingehaald en de vijandschap van de vrouwenbeweging hebben overwonnen.” Ook waardeert hij logion 114: “Toen sprak Jezus: Let goed op wat ik U zeg: Ik zal haar zó leiden dat ik haar mannelijk maak, dat  ook zij een levende Geest wordt en zo de gelijke van jullie mannen. Want iedere vrouw, die zich vermant, kan ingaan tot het Koninkrijk der hemelen.” Volgens prof. Quispel wil deze logion de gelijkheid van man en vrouw verkondigen. Wij herkennen hier het ideaal van het feminisme om de vrouw gelijk aan de man te maken. Echter, als we het Genesisverhaal als Gods openbaring van de scheppingsorde verstaan en vanuit bijbels perspectief de man-vrouw-verhouding willen bezien, kunnen we niet meer zo enthousiast zijn over deze gnostische gelijkheidsideologie. We zullen zien dat deze de scheppingsorde vernietigt.

De scheppingsorde
In het scheppingsverhaal kunnen we een drietal principes herkennen van de man-vrouw verhouding:

  1. “God schiep de mens naar Zijn beeld, man en vrouw schiep Hij hen.” Man en vrouw zijn beiden naar Gods beeld geschapen, ze zijn dus gelijkwaardig. Maar dat betekent nog niet dat ze gelijk zijn. Man en vrouw zijn met een eigen identiteit geschapen en hebben een eigen plaats en taak. Er zijn dus verschillen tussen man en vrouw. Daarom kunnen ze elkaar aanvullen: “Ik zal hem een hulp maken die bij hem past”;
  2. Zo vormen ze samen een eenheid: “En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zei de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal mannin heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn.” Man en vrouw werden samengebracht om gemeenschap te hebben en een gezin te vormen;
  3. Adam, de man, is als eerste geschapen. De naam Adam betekent ook ‘mens’. Adam representeert de mensheid en heeft de hoofdverantwoordelijkheid. Toen ze beiden van de vrucht hadden gegeten, kwam God op Adam toe en vroeg: Adam, waar ben je? Hij, en niet Eva, werd aangesproken als de verantwoordelijke persoon. We herkennen dus een zekere hiërarchie.

Kernbegrippen van de scheppingsorde zijn dus: (1) gelijkwaardigheid, (2) eenheid én verscheidenheid die als aanvulling bedoeld is, en (3) hiërarchie.

Het moderne feminisme
Haaks hierop staan de idealen van de gnostische gelijkheidsideologie, die in onze tijd door feministen is verbreid: (1) gelijkheid, (2) zelfbeschikkingsrecht en (3) individualisme. Iedere hiërarchie is taboe. Dat betekent dat daar een andere geest achter schuilgaat, die niet van God is. Het paradijsverhaal legt uit om welke geest het gaat.

Satan verleidde de vrouw met de belofte: “Dan zal je als God zijn.” De mens heeft de drang onafhankelijk te willen zijn van God, of van een ander mens. God en mens, man en vrouw, worden dan gelijkgesteld. In het New Age-denken zijn God, mens en de natuur allemaal even goddelijk. Alles wordt hetzelfde. De androgynie is, zoals Quispel zegt, inderdaad een moderne trend en past in dit denkkader. Men wil even omvattend als God zijn en het mannelijke en vrouwelijke in zich verenigen om de geslachtelijke beperkingen te overstijgen en een ‘heel’ mens zijn. Dan heeft men de aanvulling van de andere sekse niet meer nodig.

Afbeelding met tekst, persoon, person, oud Automatisch gegenereerde beschrijving

De vraag dringt zich op hoe deze ideologie zich wereldwijd heeft kunnen verbreiden. Hoe is het begonnen? Als we naar de oorsprong ervan zoeken, komen we terecht bij Karl Marx. Hij keerde zich tegen de Schepper en Zijn scheppingsorde. Hij heeft de gelijkheidsideologie geschapen. Hij wilde de vrouw bevrijden uit de slavernij van haar onderworpenheid aan de man en haar gelijk aan de man maken door haar buitenshuis te laten werken. Hij wilde door emancipatie de vrouw rijp maken voor zijn wereldrevolutie.

De grote ideologe van het feminisme is de Franse filosofe Simone de Beauvoir. Zij had zich deze Marxistische ideologie eigen gemaakt en verder uitgewerkt. Het was haar ideaal gelijk te worden aan de man. Zij had van haar vriend de communist Jean Paul Sartre geleerd dat de menselijke natuur niet bestaat, omdat er geen God is om die te ontwerpen. Een beroemde uitspraak van haar is: “Men wordt niet als vrouw geboren, maar tot vrouw gemaakt.” Vrouwen hebben volgens haar eeuwenlang in een door mannen overheerste samenleving geleefd, waardoor ze zijn onderdrukt. Nu moeten ze voor hun eigen identiteit strijden en ook de vrijheid hebben om abortus te plegen als een kind een belemmering zou vormen. Ze noemde het huwelijk gevaarlijk voor de vrouw, want het zou haar vrijheid en zelfstandigheid bedreigen. Ze wilde zelfs het gezin afschaffen. Huwelijk en gezin worden dus opgeofferd aan de beginselen van vrijheid en gelijkheid. En dan te bedenken dat deze ideologie mede het fundament heeft gevormd van het emancipatiebeleid van onze regering.

Biologische verschillen 
Afbeelding met tekst Automatisch gegenereerde beschrijvingWetenschappers kunnen de gelijkheidsideologie niet altijd staven. Op grond van hersenonderzoek concluderen Anne Moir en David Jessel dat er juist een groot verschil is tussen man en vrouw. De hersenstructuur en het stelsel van hormonen zijn bij man en vrouw verschillend. Zes tot zeven weken na de bevruchting nemen de hersenen al hun mannelijke of vrouwelijke hoedanigheid aan. De hersenstructuur oefent invloed uit op de manier waarop wij denken, leren, zien, ruiken, voelen, communiceren, liefhebben, vechten en slagen of mislukken. De hormonen bepalen de specifieke mannelijke of vrouwelijke organisatie van de hersenen als deze zich in de moederschoot ontwikkelen.

Moir en Jessel hebben een andere opvatting van androgynie dan Quispel c.s. Voor hen laat androgynie zien dat er iets fout kan gaan in de ontwikkeling van hormonen. Een verkeerd functioneren van de bijnierschors laat deze klieren een substantie uitscheiden die grote overeenkomst met het mannelijke hormoon vertoont. Androgynie is dus biologisch te verklaren en betekent niet een ideale toestand van geslachtsloosheid. Moir en Jessel stellen dan ook dat het tijd wordt een einde te maken aan het waandenkbeeld dat man en vrouw gelijk zijn geschapen. De wetenschappelijke feiten bevestigen de scheppingsorde!

Maar de gelijkheidsideologen houden geen rekening met de wetenschappelijke feiten. Ondanks het feit dat vanuit wetenschappelijk oogpunt de gelijkheid van man en vrouw een waandenkbeeld is, heeft de feministische ideologie talloze vrouwen beïnvloed. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de man-vrouwrelatie en het huwelijks- en gezinsleven. Een reden voor de opmars van deze ideologie is dat men de ideologie positief heeft voorgesteld als vrouwvriendelijk, terwijl het zogenaamde ‘patriarchale’ christendom als vrouwonvriendelijk is verworpen. Maar juist het feminisme is pas werkelijk vrouwonvriendelijk, want die vernietigt de vrouwelijke (en ook de mannelijke) identiteit die God ons heeft gegeven. Dit gaat gepaard met de nodige negatieve gevolgen. Veel huwelijken zijn erdoor ontwricht. Aan de vruchten kent men de boom. Ook de vergrijzing is er een gevolg van. Sinds de revolutie begon, zijn er veel minder kinderen geboren, hetgeen in de toekomst een levensgroot probleem wordt.

De gender-revolutie
Ook al zijn er wetenschappers (en ook feministen) die het idee van gelijkheid verwerpen, toch is de gelijkheidsideologie bezig om de wereld in haar greep te krijgen. Alleen beseffen veel mensen, ook christenen, nog niet hoever dit proces al gevorderd is. Gabriele Kuby, een Duitse sociologe, zet in een verhelderend boek uiteen hoe deze culturele revolutie, de zogenaamde ‘gender-revolutie’ oprukt. Het gaat om het stapsgewijs uithollen van de eigen identiteit van man en vrouw en van de traditionele normen aangaande het seksuele gedrag en de sociale vormen, gebaseerd op huwelijk en gezin.

De gender-ideologie is een hoofdprincipe van het beleid van de EU en ook van de VN. Feministen hebben op de internationale vrouwenconferenties in Cairo en Beijing het begrip sekse, dat het biologische geslacht aangeeft, vervangen door het begrip gender. Kuby schrijft: “Het begrip gender veronderstelt dat iedere seksuele gerichtheid – heteroseksueel, homoseksueel, lesbisch, biseksueel en transseksueel – gelijkwaardig is en door de maatschappij moet worden aanvaard. Het doel is: “om de opgelegde heteroseksualiteit te boven te komen en een nieuwe mens te scheppen die de vrijheid heeft zijn seksuele identiteit onafhankelijk van zijn biologische geslacht te kiezen en te beleven”. Het verschil tussen man en vrouw wordt als een sociale constructie beschouwd, als een uitvinding van het ‘heteroseksuele patriarchaat’.

Echter, in wezen gaat het hier om een strijd tegen de christelijke normen en waarden. Deze worden niet meer geduld. We hebben te maken met een totalitaire ideologie die geen tegenspraak duldt. En deze ideologie is bezig een nieuwe ‘staatsgodsdienst’ te worden die iedere burger moet aanhangen.

Strategie
De gender-ideologie is geruisloos binnengedrongen in staatsinstellingen, universiteiten, scholen en zelfs kleuterscholen. Via het onderwijs moeten de kinderen gewend raken aan de nieuwe ideologie. Vooral in de academische wereld is de revolutie succesvol. Daardoor is het mogelijk iedereen die tegen deze nieuwe ideologie is, homofoob of irrationeel te noemen. Het is een taboe om er kritiek op te hebben. Dit wordt als ‘progressieve hegemonie’ betiteld. De revolutie wordt positief voorgesteld als een strijd voor vrijheid, tolerantie en mensenrechten. Het grote wapen dat men in de strijd gebruikt, is de antidiscriminatiewet. Dat nu christenen worden gediscrimineerd, wordt er niet bij verteld. Sinds Rocco Buttliglione vanwege zijn christelijke overtuiging uit de eurocommissie is geweerd, is het hek van de dam. In 2006 heeft het Europarlement resolutie B6-0025/ 2006 aangenomen waarin iedereen die zich negatief over homo’s of homoseksualiteit uitlaat, van discriminatie wordt beschuldigd en als homofoob wordt gekenmerkt. Homofobie wordt gelijkgeschakeld met racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme en is dus crimineel geworden. In de resolutie wordt verder negatief over godsdienstvrijheid gesproken, want daar wordt, zo beweert men, een poging gedaan om discriminatie te versluieren. Godsdienstvrijheid moet wijken voor de antidiscriminatiewet.

Toen dit voorjaar minister Plasterk een brief schreef naar alle, ook christelijke, scholen dat ze geen leerkrachten met een homoseksuele relatie mogen weigeren, kwam er van christelijke kant verzet. Men was onaangenaam verrast. Men kent blijkbaar de EU-wetgeving nog niet. Plasterks brief past precies binnen het EU-beleid. In een interview met het Nederlands Dagblad van 9 mei 2009 zei Plasterk dat hij “met veel begrip en tolerantie” wil omgaan met de bezwaren die orthodox-christelijke scholen en organisaties hebben tegen zijn homo-emancipatiebeleid. Dat betekent dat hij christenen nog even de tijd gunt om zich aan te passen aan de nieuwe ideologie, voordat de vervolging begint. Het wordt tijd dat we wakker worden!

De nieuwe heilsorde
Afbeelding met tekst, zoogdier, paard Automatisch gegenereerde beschrijvingAls we uitgaan van de scheppingsorde, zijn er nog een paar hobbels te nemen. Feministen – en ook mannen die het feminisme steunen, zoals de bekende monnik Anselm Grün – beweren dat Paulus de gelijkheid van man en vrouw heeft geleerd. Ze beroepen zich op Galaten 3:28, waar staat: “Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus” (NBV). De vraag dringt zich op: heft de nieuwe heilsorde in Christus de scheppingsorde dan op? Deze tekst is echter uit zijn context gehaald en in de vertaling is een belangrijk woord weggelaten dat men in de NBG’51 nog wel vindt, namelijk: “hierbij”, dat wil zeggen: bij de doop. Wanneer men gedoopt wordt en met Christus wordt bekleed, dan is er geen verschil tussen Jood en Griek en man en vrouw: we ontvangen op gelijke wijze het heil van God. Maar dit betekent niet dat er op het sociale vlak geen verschillen meer zijn tussen man en vrouw. Sterker nog: Paulus erkent juist het bestaan van een hiërarchie: Jezus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw (1Kor.11:3). Wanneer Paulus verkondigt dat de vrouw geen gezag over de man mag hebben, baseert hij dat op de scheppingsorde: “Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva” (1Tim.2:13). De nieuwe heilsorde in Christus heft voor hem dus de scheppingsorde niet op, maar herstelt die juist: de relatie tussen man en vrouw kan in Christus weer functioneren zoals God die oorspronkelijk bedoeld heeft.

Evolutie
Een tweede hobbel betreft het christelijke evolutionisme. De evolutietheorie – het gaat hier dus om een theorie en niet om een wetenschappelijk bewezen feit – is ook op het christelijke erf en zelfs in evangelische en orthodoxe kringen doorgedrongen. Er wordt ons voorgehouden dat we het scheppingsverhaal niet meer letterlijk moeten lezen, dat zou te naïef zijn. Wat heeft dit te betekenen voor de scheppingsorde zoals die in het Genesisverhaal wordt geopenbaard? Zou de scheppingsorde dan ook een sprookje zijn, bedacht door mannen, om hun gezag te handhaven? Een aspect van de evolutietheorie die in het huidige debat nog niet aan de orde is gekomen, is de omverwerping van de scheppingsorde. De evolutiegedachte is nauw verwant met de gnostiek. Er vindt eenzelfde soort aanval plaats op God de Schepper en Zijn scheppingsorde.

René Fransen, lid van een evangelische gemeente en een promotor van de evolutietheorie, beschouwt in zijn boek de mens als een wezen dat door het evolutionaire proces op natuurlijke wijze is ontstaan. Volgens hem is Adam niet de eerste mens geweest die direct door God is geschapen, maar waren er allang mensen. Volgens hem waren Adam en Eva twee mensen uit de vroege steentijdcultuur die voldoende waren geëvolueerd om een ontmoeting met God te hebben. Toen de mensen uit dieren evolueerden, is de man op een natuurlijke wijze, door voortplanting, uit de vrouw voortgekomen. Zo is niet hij, maar de vrouw de eerste. En zo wordt de scheppingsorde omgedraaid.

Afbeelding met tekst, keramiek, porselein, stof Automatisch gegenereerde beschrijvingConclusie

Wanneer we door de aanvallen op het Woord van God gaan twijfelen of we nog in de waarheid van de scheppingsorde kunnen geloven, kunnen we het beste onze toevlucht nemen tot onze Leidsman Jezus Christus en Hem het laatste woord geven. Hij getuigde dat Adam en Eva door God waren geschapen: “Jezus antwoordde en zei: Hebt u niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn” (Matt.19:4,5). Jezus bevestigde juist de scheppingsorde. Toen God de mens naar Zijn beeld schiep, bepaalde Hij de scheppingsorde, de relatie tussen man en vrouw en het wezen van het huwelijk waaruit kinderen worden geboren. De mens als kroon op de schepping zal leven om zijn Schepper te dienen door Hem te eren: “Ik zal U loven HERE met mijn ganse hart” (Ps.138:1).

 

© Stichting Sense als opvolger en rechthebbende van de Interkerkelijke Werkgroep “Bijbel of New Age”