The Secret

[us_separator height=”100px” size=”custom”]

Het geheim van “The Secret”

door Peter W. de Nooy


En de HERE zeide: Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn (Genesis 11:6)


Beheers of wordt beheerst

Sinds het bestaan van de mensheid in deze wereldorde heeft men er naar gestreefd om de realiteit te beïnvloeden. Altijd zijn er allerlei pogingen ondernomen om de realiteit naar de hand te zetten en vorm te geven, waarbij inbegrepen de natuurwetten. Het aller moeilijkste voor de mens is echter het beheersen van zichzelf. Alle overheden in de wereldgeschiedenis hebben daarom wetten uitgevaardigd om de bevolking te beteugelen in haar denken en doen.

Op micro niveau (persoonlijk niveau) zie je hetzelfde, de individuele mens wil graag zoveel mogelijk grip op zijn leven, situaties en relaties krijgen. We kennen allemaal wel verhalen van mensen die beweren dat ze voor pech en ongeluk geboren zijn, mensen die steeds maar weer de verkeerde relaties opzoeken. Ook kennen wij verhalen van mensen die vaak zonder al te veel moeite van alles winnen in het leven, en op veel gebieden succes hebben.

De neiging om het “lot” naar eigen hand te zetten zit diep in ons geworteld. Tegelijk is het heel frustrerend te bemerken dat veel zaken je in dit leven je overkomen zonder dat je er erg in hebt of zonder dat het je schuld is.
Voor de moderne mens die niet in God gelooft, is dit een moeilijk dilemma, en voor de talloze volkeren die wel in goden en godinnen geloven is het een frustrerende zaak om door offers, inspanningen en goede werken de goden voortdurend tevreden te moeten stellen. Als Christenen weten we dat God zo nu en dan beproevingen in ons leven toestaat opdat ons geloof gesterkt wordt (1.Petrus 1:7). Tevens weten we dat het onvermijdelijk is dat we in de zondige onvolmaakte wereld regelmatig botsen met allerlei aspecten van het onvolkomene in die wereld en in onszelf. 

De moderne techniek

In de moderne tijd is het de mensen gelukt om door onderzoek van de natuurwetten de techniek te ontwikkelen, waardoor wij een redelijke greep hebben gekregen op de natuurlijke gebeurtenissen ter verbetering van ons materiele leven en onze gezondheid. Maar hoe ver we ook in de techniek gevorderd mogen zijn, het samenleven als mensen lijkt steeds moeilijker te worden. Steeds meer wetten en regels zijn nodig om de samenleving te reguleren en te beschermen. Het lijkt erop dat de samenleving steeds egoïstischer is geworden. Het is “ikke, ikke en de rest kan stikken”. Er zit veel waars in die populaire uitdrukking.

Wij willen…

In het verlengde daarvan ligt de vraag “hoe bevredigen we in dit leven al onze wensen en behoeften”. Ja, hoe realiseren we ons zelf toebedachte recht op geluk. Als moderne mensen weigeren we beproevingen en lijden: we willen “hebben en bezitten”.
En dan komt onder de naam “The Secret” vanuit de VS opeens een nieuwe trend die prachtig aansluit op de moderne “ikzucht”. Het wordt op de markt gebracht in de vorm van een prachtig uitgevoerd boek dat werd geschreven door Rhonda Byrne.
In Nederland wordt deze beweging gepromoot door mevrouw Patty Harpenau.

De basis van “The Secret”

Wat beweert deze beweging “The Secret” en hoe wil ze de hebzucht van de moderne mens bevredigen en haar frustraties te niet doen? Ik ga dat voor u behandelen met het Woord van God als toetssteen.

“The Secret” is gebaseerd op de volgende vooronderstelling: Je kunt zaken en relaties in je leven realiseren door gebruik te maken van universele machten.

Het gebruikmaken van die universele machten gebeurt door aan gewenste dingen te denken en het daarbij behorende gevoel op te wekken. Verder moet je er in gedachten ook een beeld bij maken van wat je graag wenst in je leven. Dan, zo stelt men, worden die wensen op een gegeven moment door het universum voor jou gerealiseerd. Dit zijn de hoofdlijnen waarop deze beweging zich baseert. We gaan nu wat meer naar de details en zullen alles toetsen aan Gods Woord.

Ze schrijven over het universum, maar er wordt nauwelijks uit de doeken gedaan wat je je daarbij moet voorstellen. Voor zover ik kan nagaan wordt in hun visie het universum voorgesteld als een onzichtbare wereld waarin machten en krachten werken die onuitputtelijk zijn en die de menselijke werkelijkheid de gewenste vorm geven. Veel meer wordt er niet over dat universum gezegd, dan dat daarin “de wet van de aantrekkingskracht” werkt die verantwoordelijk is voor het honoreren van de sterk uitgesproken en verbeelde wensen. Hoe je aan je wensen en behoeften komt en hoe die er ook uit mogen zien, doet er volgens hen niets toe. Wat dat betreft is die aantrekkingswet “neutraal”.

Maar wat moeten we daar nou mee?

Allereerst dit: onze wensen en behoeften als gelovigen in Jezus Christus zijn niet volkomen vrij, maar in de eerste plaats onderworpen aan Jezus Christus en aan Zijn liefdegebod. Daarnaast bidden wij voor de vervulling van onze wensen en verlangens tot de Here God in de Naam van de Here Jezus en brengen wij die wensen niet bij één of andere onpersoonlijke vage macht van het onbekende Omniversum.                                

Het is maar een sprookje…of niet ?

Als je het voorgaande over The Secret hebt gelezen, dan is het logisch dat je denkt dat dit volslagen nonsens is. En op het eerste gezicht zou ik u daarin volkomen gelijk geven. Het doet trouwens een beetje denken aan het bekende sprookje van Aladin en de wonderlamp. Aladin die door het wrijven op de olielamp een geest oproept die zijn wensen zal vervullen. Dat aloude sprookje wordt nu in de vorm van The Secret bloedserieus gebracht, met waarheidspretenties en al.

Om er van af te zijn zouden we dit als onzin kunnen bestempelen, maar… het merkwaardige is dat er veel meer achter zit dan wij op het eerste gezicht bevroeden. Als je de beweringen van de auteurs namelijk verder onderzoekt kom je achter de geestelijke achtergronden die apert anti-bijbels en volslagen afgodisch zijn. We zullen dan ontdekken dat de geestelijke achtergrond wordt gevormd door “magie” of zoals in de Bijbel staat door “tovenarij”. Laten we gaan zien hoe dit alles volgens de aanhangers van The Secret in de praktijk werkt en welke methode men gebruikt.

Hoe doen ze het?

Rhonda Byrne, de auteur van het boek “The Secret” gaat uit van de volgende methode die ze in drie fasen verdeelt. Van die methode geef ik, in schuinschrift en zoveel mogelijk in haar eigen woorden een samenvatting. De pagina nummers van het boek staan tussen haakjes ( ).

Fase 1. Het vragen en het bevelen.

Geef aan het universum gewoon “een bevel”. Zeg op een uiterst zekere manier tegen het universum wat je wilt. Het beste is om eerst in de tegenwoordige tijd op papier te schrijven wat je wilt. Dat doe je om fouten door verkeerde formuleringen te vermijden. Dus eerst alles op papier schrijven en daarna krachtig met al je wil uitspreken. Je doet het in de tegenwoordige tijd omdat je er vanuit gaat dat het al verwezenlijkt is, en in de orde van “nu wil ik…” “Nu krijg ik…” “Nu heb ik al…. in mijn bezit” 

Fase 2. Het geloof. (48)

In deze fase moet je geloven dat je het al hebt ontvangen en je moet vertrouwen hebben in de wereld van het onzichtbare.
Weet dat het gewenste je zelfs nu al toebehoort. Daarom moet je een absoluut en onwankelbaar vertrouwen hebben in het universum. Als je sterk en absoluut gelooft dat je het verlangde al bezit, transformeert (stuurt/verandert) het universum het naar jou toe in een zichtbare vorm. Geloof dus nu al dat je het al hebt, dan zal de aantrekkingskracht van het universum die reageert op jouw wensen, alle mensen omstandigheden en gebeurtenissen naar je toe bewegen door middel van wat wij het “toeval” noemen. Gedraag je dus alsof je het al hebt. Na het vragen (fase 1) moet je doorgaan met het geloven en weten dat je het hebt. Het universum zal de dingen voor jou laten gebeuren door het zogenaamde toeval.
“Je hoeft niet te weten hoe het gaat gebeuren, ook niet hoe het universum zich zal herschikken. Laat het universum het voor jou doen, hoe het universum dat doet is niet jouw zorg.” (51)
 

Fase 3. Het ontvangen. (52)

Laat het gevoel van het ontvangen ontkiemen. Je moet jezelf goed voelen en gelukkig zijn omdat je “weet” dat je het gewenste nu al ontvangen hebt, ook al zie je het nog niet in jouw werkelijkheid. Het is dus een soort van absoluut en onbegrensd vertrouwen in het universum. Je moet het voelen. Je moet je verstand ten aanzien van je wensen baseren op het onderliggende gevoel van het al ontvangen hebben. Stel je in op de frequentie van het goede bijbehorende gevoel en je zult het ontvangen.

Commentaar: Dit zijn de drie fasen van de methode waardoor The Secret volgens de auteurs Byrne en Harpenau (auteur van “werkboek voor The Secret”) werkt. Fasen waaruit we kunnen opmaken dat een absoluut en onbegrensd geloof en vertrouwen in de werkingen van het universum nodig zijn.
Heel merkwaardig is dat wordt opgemerkt dat je je niet druk moet maken over hoe het universum werkt en wat het is, maar dat je alleen maar moet vertrouwen dat het werkt. Er wordt zelfs opgemerkt dat als je je gaat afvragen hoe het universum werkt voor je wensen, dit een teken is van wantrouwen is. Het universum zal dan kennelijk niet voor jou werken. Wat dat betreft verschuift het begrip The Secret naar het onbekende universum. Dat onbekende universum is eigenlijk The Secret. Er ligt dus een enorme nadruk op de houding van overgave van de mens die via het universum zijn wensen wil verwezenlijken.

Kenmerken

Hieronder geef ik diverse bijzondere kenmerken weer over The Secret zoals de auteurs die zelf beschrijven. De citaten in schuinschrift komen uit het boek “The Secret” van Rhonda Byrne. Tussen ( ) staat het bladzijde nummer.  

Joe Vitale : gedachten zijn magnetisch en hebben een frequentie. Ze worden uitgezonden in het universum en trekken soortelijke dingen op dezelfde frequentie aan. Door je uitgezonden gedachten creëer je je wereld. (10)

Doyle : de wet van de aantrekkingskracht is een neutrale natuurwet. Als je slechte dingen denkt dan krijg je die ook. De wet oordeelt niet over goede en slechte dingen. De wet van de aantrekkingskracht geeft je eenvoudig alles terug waar je aan denkt. (13)

Commentaar: Dit betekent dus dat alle soorten wensen en gedachten mogelijk zijn, van uiterst negatief tot uiterst positief. Het wordt dus voorgesteld als een neutraal universum. Een soort van spiegel-universum dat gedachten terugspiegelt en dan in de werkelijkheid realiseert. U merk wel dat je nu meer en meer gaat denken aan een soort aloude magie.

Als je ontkennende woorden uitspreekt, dan werkt deze wet anders en wel als volgt: “ik wil niets op deze kleren morsen”. De wet reageert als: ik wil iets op deze kleren morsen. En zo gebeurt het ook.

“Ik wil niet slecht geknipt worden”, de wet: ik wil slecht geknipt worden (verder zie blz. 14,15). De wet geeft nou net datgene waar je over denkt. Alles wat nu deel uitmaakt van je leven heb je zelf aangetrokken. Ook ongelukken en pech waarvan je zelf denkt dat je er niets aan kunt doen, heb je toch aangetrokken. De frequentie van je gedachten kwam overeen met een gebeurtenis als een ongeluk. Als je denkt dat je op een verkeerd moment op een verkeerde plaats zou kunnen zijn, dan gebeurt dat ook op grond van die gedachten. Er kan niets in je leven komen wat al is opgeroepen door aanhoudende gedachten (28). Hoewel letterlijk overgenomen, gaat deze laatste zin in mijn ogen mank en wordt er bedoeld dat er niets in iemands leven kan komen wat daarin niet al eerder is opgeroepen door aanhoudende gedachten.

Commentaar: Het is kennelijk een zeer merkwaardig universum dat na ontkenningen als “ik wil niet dat dit of dat gebeurt” nu net datgene geeft wat je niet wilt.
Veel erger is, is dat zij beweren dat je alle ongelukken, ziekten, pech en dergelijke zelf schijnt te hebben opgeroepen door je gedachten en gevoelens van dat moment. Het is dus niet alleen een merkwaardig, maar ook een wreed en keihard universum.
Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: het is een “demonisch” universum, waarbij het uitspreken van negatieve wensen ten aanzien van andere mensen als een vervloeking werkelijkheid kan worden. Ook in de Bijbel wordt het uitspreken van vervloekingen zeer serieus genomen.

Jij bent de meester van het universum en de geest van het universum is er om jou te dienen. (46)

Commentaar: een bewering die kant noch wal raakt, enerzijds ben je een “meester” van het universum, anderzijds is het een wreed en merkwaardig universum wat jou ook ziekten pech en ongelukken bezorgt. Nou niet direct een dienend universum. Bovendien hoe kun je meester van het universum zijn als je niet eens weet hoe het werkt en wat er achter zit.

Waarover we denken en waarvoor we danken, brengt dat juist teweeg. Laat je bij het opstaan doorstromen met dankbaarheid. Zeg maar steeds “dank u”. Vele malen per dag moet je “dank u” zeggen en dankbaarheid voelen voor zaken die je wenst, maar nog niet hebt. Je doet je alsof je ze al hebt ontvangen en je bedankt er voor. (80)

Commentaar: wat een eer voor het universum, talloze malen per dag dank je wel zeggen. Het lijkt een beetje op het vereren van het universum. Het is een danken voor de kennelijke bevrediging van je bevrediging van allerlei ego-wensen, hoe aardig ze ook mogen zijn.

Visualisatie is krachtig gefocust denken in beelden en brengt krachtige gevoelens voort. De aantrekkingswet pakt die krachtige beelden en frequentie op en zal de beelden naar je terugsturen precies zoals jij je ze in de geest voorstelde. (81)

Commentaar: hier merken we al dat men visualisatie gebruikt, dat is het in je gedachten zichtbaar maken van dat wat je graag zou willen hebben. Visualisatie is een zeer belangrijk onderdeel van de aloude magie. Het zenden van beelden naar het universum, die dan door dat universum op de een of andere manier worden gehonoreerd. Al eeuwenlang deden talloze volkeren aan visualisatie, concreter aan het maken van poppetjes of voorwerpen die ze wilden hebben of beïnvloeden. Dan sprak men formules en wensen heel sterk uit en men hoopte dan dat afgoden die zouden gaan realiseren.

Geestelijke achtergronden van The Secret

Vanwege al het bovenstaande is het goed om ons nu bezig te houden met de geestelijke achtergronden van The Secret. Dat klinkt wat gewichtig en pretentieus, maar het is echt niet zo moeilijk. We ontvangen van de Here God door de Bijbel inzicht in de geestelijke wereld, voor zover de Here God die aan ons wil onthullen. We zullen nu vanuit het geloof gebaseerd op de Bijbel en geleid door Gods Heilige Geest de achtergronden van The Secret verder beschrijven en onthullen. (Efeze 5:11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer…)

We beginnen met het stellen van een paar vragen:

 • wat is dat universum waarvan The Secret beweert dat daar alles wordt gerealiseerd van wat je wenst?
 • is  alles  wat  dat universum  schenkt dan inderdaad  “gratis”  zonder prijs of tegenprestatie?
 • wat is het verschil met het bidden wat de Bijbel ons leert?
 • wat gebeurt er als je sterk geconcentreerd je wensen visualiseert en ervan uitgaat dat alles gerealiseerd wordt?
 • in hoeverre heeft The Secret iets te maken met de aloude magie die talloze volkeren in het bestaan van de mensheid hebben beoefend?
   
Het universum

Zoals al eerder in deze artikelen is aangegeven stelt mevr. Byrne, de schrijfster van The Secret, dat wij ons niet moeten afvragen wat het universum is en hoe dat werkt of er uit ziet (51,85). Dat is zeer merkwaardig, want elders stelt ze dat het van het grootste belang is om je in al je wensen toe te vertrouwen aan het universum. Sterker nog, zij suggereert zelfs dat je niet je best moet doen om te onderzoeken wat dit universum is, aangezien je wensen dan niet meer zullen uitkomen / worden gehonoreerd.

Welnu, wat is dan dit universum van The Secret? Byrne gebruikt zelf ergens het woord “magisch universum” (85). Daarmee verraadt ze zelf al iets van de aard van het universum.

De toegang tot dit universum gaat via de volgende voorwaarden:

 • onvoorwaardelijk en absoluut vertrouwen in dat universum (49)
 • nauwkeurig en positief formuleren van je wensen (47)
 • via je denken en voelen heb je toegang tot het universum (11, 33, 34)
 • sterk geconcentreerd aan je wensen denken en ze visualiseren (dat is in gedachten je wens visueel voorstellen). (85)
 • het universum accepteert geen ontkenningen in de vorm van “niet, geen, missen,…” enz. (14,15)
 • het universum reageert op jouw wensen welke dat ook zijn. (10,11) (de wet van de aantrekkingskracht, the law of attraction)
 • er is een geest van het universum die jou dient, deze geest is ook in jou aanwezig (46, 160, 161)
 • het universum wordt bestuurd door een universeel bewustzijn waar we contact mee kunnen maken via ons eigen individuele bewustzijn (160).

Magie

Dit universum komen we in uitgebreidere vorm tegen bij de aloude magie van de volkeren vanaf de voortijden. Door middel van trance, dans, muziek, aanroepingen en visualisaties hebben talloze volkeren tot nu toe contact gemaakt met een universum. In dat contact riepen ze hulp in om wijsheid en raadgevingen te ontvangen. Voor dit universum hebben de volkeren verschillende namen gebruikt, maar we zullen verderop zien dat het om hetzelfde universum als van The Secret gaat. Die volkeren bestond stelden er een onbegrensd vertrouwen in, maar tegelijkertijd heerste grote angst voor haar wisselvalligheden/wispelturigheden. Voor hen was dit universum geen anonieme grootheid, maar men wist het bevolkt met talloze goden en godinnen die men kon aanroepen om bijstand en raad. Deze goden en godinnen zijn demonen en geesten van de satan ( zie o.a. 1 Cor 8:5)

In onze tijd kennen we moderne occulte groeperingen en New Age stromingen die ook gebruik maken van de aloude magie. De meest bekende daarvan is waarschijnlijk de moderne hekserij, de Wicca, die uitgebreide vormen van magie beoefent. Ook zij erkennen dat er een universum is waar je via trance, dans en aanroepingen contact mee maakt en daarmee zaken in de werkelijkheid naar je hand kunt zetten. Het volgende citaat komt uit een van hun handboeken, waarin zij het hebben over het door dans vrijmaken van energie om daarmee op een hoger niveau te komen:

“Dit niveau wordt geassocieerd met een zeer ontspannen geestesgesteldheid waarin de visuele beelden zeer levendig en krachtig zijn. Hier “willen we niet actief dat iets gaat gebeuren, maar stellen we ons voor, dat het al gebeurd is.” (“Hekserij” blz. 127).

U ziet een parallel met de vereisten voor het gebruiken van The Secret: “Je krachtig voorstellen dat je het al ontvangen hebt” en “visualiseren dat wat je van The Secret wenst”

De Bijbel waarschuwt ons zeer dringend tegen het beoefenen van deze aloude magie, want je verliest gegarandeerd je geloof. Rhonda Byrne weet zelf waarschijnlijk heel goed dat dit universum bevolkt is met machten en krachten van de satan! Alleen … ze vermeldt dat niet. Evenmin vermeldt ze dat veel vroegere denkers en schrijvers -en ze noemt dan wat namen- wèl aangeven dat zij hun inspiratie ontvangen van geleide geesten. Deze geesten komen uit hetzelfde universum waar mevr. Byrne zo geheimzinnig over schrijft.

Dit universum vinden we nota bene terug in de Bijbel, onder meer in de geschiedenis van de verzoeking van Jezus in de woestijn, en wel in de derde verzoeking waarin de satan alle koninkrijken van de wereld met al hun pracht en heerlijkheid aan Jezus toont en die aan Hem wil geven op voorwaarde dat Hij deze satan aanbidt (Math 4:9). Hieruit blijkt al dat de satan de “leverancier” op de achtergrond is van alle wensen die mensen met al hun vertrouwen, energie en concentratie naar het universum opzenden.

Bovendien hebben we de bijna vermakelijke geschiedenis in het oude testament van Elia en de valse profeten op de berg de Karmel (I koningen 18:19 en verder). Elia daagt de valse profeten van Baäl uit om een gereedstaand offer door die godheid in brand te laten steken. Dit lukt niet, ook al roepen talloze priesters met veel misbaar, in trance, dansend, bewegend en zichzelf beschadigend hun godheid aan, er komt geen vuur van die godheid. Elia roept de Here God aan en die antwoordt direct met vuur op een eigen altaar dat Elia voor de Here God had gemaakt. Ook hier zien we, dat de valse priesters kennelijk contact maakten met het universum waar al die goden heersen en dus ook hun Baäl godheid.

Wat is dan Bijbels bezien het universum waar mevr. Byrne het over heeft? Wij komen dan uit bij Efeze 6:12 Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.De invloeden op ons leven vanuit de onzichtbare wereld worden in de Bijbel de machten en heersers in de hemelse gewesten genoemd. Daar heersen de machten van het kwaad in de meest uiteenlopende vormen en daar heersen ook de engelen van God in een voortdurende strijd tegen die machten van het kwaad. Dit is dus het universum waar mevr. Byrne het over heeft. Vanuit dit universum in de hemelse gewesten wordt invloed op ons leven uitgeoefend, hetzij ten goede, hetzij ten kwade.

Zo maar voor niets?

Is het vervullen van je wensen vanuit dat universum een “gratis” gebeuren? In Gods Woord wordt duidelijk gemaakt dat wanneer je je vertrouwen op die geestelijke machten stelt, je als consequentie daarvan in de invloedssfeer van die geestelijke machten geraakt en daar aan onderworpen zult zijn.
Dat begint al met de zondeval van Adam en Eva, zij vertrouwen de geestelijke macht van de satan via de slang en de woorden van de slang en komen zo onder de macht en invloed van de satan die door Jezus de overste der wereld wordt genoemd. Deze macht en invloed van de satan waar -Adam en Eva en wij dus ook- onder zijn gekomen, heeft als gevolg het ontstaan van zonde en de dood in de schepping van God. Wie goden aanbidt wordt net als zij, zegt de Bijbel. Wie dus zijn absolute vertrouwen stelt op het (anonieme) universum, die aanbidt in wezen dit universum en komt dus in de ban er van.
Het is niet zomaar “gratis”, het is een “lokkertje” van de satan voor de verwende materialistische moderne mens om via dat universum onwetend in de satan te geloven, die men ziet als ware hij een engel van het licht, die zomaar alles geeft wat je wenst (voor engel van het licht zie II Corinthe 11:14).

Nuchter en waakzaam?

Van belang is volgens mevr. Byrne dat je je wensen in heldere bewoordingen en vol vertrouwen in dat universum uit, met sterke concentratie en via visualisatie deze wensen opneemt in je denken en dat je daarbij gevoelens van vervulling, geluk en vertrouwen hebt. Wat betekent dat nu?

Als je jezelf in vol vertrouwen concentreert op wat je wenst en dat daarbij ook voorstelt in je gedachten, dan open je in bepaalde mate je bewustzijn voor een andere wereld en dat is dan de anonieme wereld van het universum die mevr. Byrne gebruikt en aanraadt. Deze geconcentreerde vorm van bewustzijn, die het tegendeel is van de Bijbelse opdracht om nuchter en waakzaam te zijn (zie I Petrus 5:8), maakt verbinding met dat universum, wat betekent dat je dit universum via het verlaagde bewustzijn toegang geeft tot je leven. Bovendien wordt die toegang zeer gemakkelijk gemaakt aangezien je jezelf volgens mevr Byrne open moet stellen voor dat universum. Het universum “kruipt” ongemerkt in je onderbewustzijn!

Het bidden en het wensen

Wanneer wij bidden tot de Here God, dan doen wij dat met een volkomen helder en waakzaam bewustzijn . De Here vraagt van ons niet om in trance te gaan of iets dergelijks. Maar we bidden vol geloof en vertrouwen in de Here God en we bidden geleid door de Heilige Geest en in de Naam van de Here Jezus Christus. (zelfs charismatische christenen die in tongentaal bidden blijven daarbij helder en waakzaam). U ziet dat het bidden van een Christen een totaal andere lading, duiding en richting heeft dan het uiten van je wensen in vertrouwen op een anoniem universum.

Jezus zegt tot ons over het gebed het volgende:

En al wat u in het gebed gelovig vragen zult, zult u ontvangen (Math 21:22). Wij zullen alles ontvangen, lijkt dat niet een beetje op dat bekende universum van de wensen? Maar er staat nog meer en dat is, dat wij in ons gebed gelovig vragen, wat betekent dat we zaken aan God vragen in overeenstemming met het geloof en dat je vragen dus niet ingaan tegen Gods Wil en tegen de liefde van God in Jezus. Bovendien kun je gelovig vragen ook zien als vragen aan God in vertrouwen op Hem. Als je God geheel en al vertrouwt, dan bid je in vertrouwen dat je bidt zoals God de Vader het goed vindt en je vertrouwt dat God je gebed verhoort op Zijn manier en op Zijn tijd voor jou!

Marcus 11:24 Daarom zeg Ik u, al wat u bidt en begeert, gelooft, dat u het hebt ontvangen, en het zal geschieden. 
Ook hier is het bidden en het verhoren verbonden aan het geloof en het vertrouwen in God. Wij bidden niet tot afgoden in welke vorm dan ook, wij brengen onze wensen ook niet in vertrouwen op een onbekend universum. Wij bidden tot God die Zich in Jezus Christus bekend heeft gemaakt. Wie Jezus heeft gezien en kent in zijn leven heeft God gezien en gekend, en God kent hem of haar (Joh.14:7). Door geloof en vertrouwen in Jezus zijn wij door Hem levend geworden voor God. Dus dat is al een hemelsbreed verschil tussen het wensen via het onbekende universum en het bidden tot de bekende God en Vader die wij door Jezus leven op aarde hebben leren kennen en vertrouwen.

We hebben nu de vragen die we hiervoor hebben gesteld in meer of mindere mate beantwoord.
The Secret en de Westerse cultuur, waarom en welk doel?

Waarom heeft de The Secret een bepaalde mate van succes zou je je kunnen afvragen? Eerst dit, The Secret is dus een vorm van aloude magie die ontdaan is van verwijzingen naar rituelen en afgoden en die op maat is gesneden voor de rationele- en gevoelsmatige postmoderne mens. Deze postmoderne mens gelooft niet in de God van de Bijbel en is door de decennia lange welvaart dusdanig verwend, dat hij/zij grote nadruk legt op het verwezenlijken van zijn wensen, behoeften, belangen en eisen. Hoe dat dan ook gebeurt en waardoor, is weinig interessant voor deze mens. We hebben het hier over de ik-gecentreerde moderne mens, die hooguit gelooft dat er wel iets bestaat tussen hemel en aarde maar daar verder niets van af weet, die juist het universum erg leuk vindt omdat het lijkt op een God voor de moderne mens en functioneert als een soort hemelse Sinterklaas. Is deze tekening te scherp? Ik denk het van niet, daarvoor citeer ik u uit de Bijbel als volgt:

1.Tim.6:9 Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. 11 Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.

Zie vers 9 over het vallen in een strik, typerend voor de strik van The Secret. Zij die rijk willen zijn en daar alles voor over hebben om toch maar hun wensen te vervullen, zij lopen met open ogen in de val van de satan. Zodra men met The Secret in zee gaat en daarmee bezig is, zal de strik worden dichtgetrokken en dan zal na verloop van tijd het echte karakter van het zogenaamde universum van The Secret duidelijk worden. Deze, op een gegeven moment dichtslaande strik, wordt gevormd door een toenemende afhankelijkheid en zelfs gebondenheid van die mens aan het universum en de verborgen geestelijke machten daarachter.

Het doel van The Secret en soortgelijke trends

The Secret maakt deel uit van de verschillende occult geaarde trends die in de afgelopen decennia in de Westerse wereld opgang deden, trends als de Celestijnse belofte, de Da Vinci Code, positive thinking (het positief denken), visualisatie, yoga, sjamaanse zweethut, a Course in Miracles (een cursus in wonderen), de moeder aarde of Gaia leer, broeikas effecten, dialoog der godsdiensten enz. Het doel is om de mensheid te verleiden en weg te houden van het Evangelie van Jezus Christus, om de gelovige Christenen zodanig te verleiden dat zij het Woord van God en de liefde van Jezus verzaken en inruilen voor- of vermengen met andere leringen.

The Secret is in wezen gemakkelijk te ontmaskeren. Het is namelijk een omkering van ons gebed en een omkering van onze geloofswaarheden. Wij bidden voor die dingen waarvan we in geloof weten dat God dat zo wil, wij bidden tot een bekende God in de Naam van Jezus. In The Secret echter is het geloof in wat je kunt ontvangen onbegrensd, maar blijft de bron tot wie gebeden wordt gemaskeerd.

Het criterium om dergelijke en toekomstige trends te ontmaskeren is gelegen in het begrip “omkering”. De waarheid van God wordt in die trends subtiel en geraffineerd omgekeerd. Bij iedere nieuwe trend waarmee we geconfronteerd worden, zullen we moeten bidden om onderscheiding door de hulp van Gods Heilige Geest en moeten daarnaast ook met ons nuchtere verstand aan het werk gaan.

Al die trends zijn mede bedoeld om de wereldbevolking gereed te maken voor de nieuwe tijd, the New Age. Het is een soort van transformatie proces dat al decennia lang aan de gang is. Een proces dat al miljoenen mensen in een onzichtbare greep gebonden houdt totdat de tijd voltooid is en de New Age aanbreekt in de vorm van de werelddictator, de voorzegde antichrist.

Is dit allemaal zo verwonderlijk? Nee, want de Bijbel zegt het al:

1.Tim. 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. En 1.Joh. 5:19 Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt.

Moeten we dan verbaasd zijn?

God zegt het zo duidelijk door zijn profeten: “in latere tijden zullen sommigen afvallen” We maken dit mee, velen vallen van hun geloof af, velen zijn al afgevallen en waardoor? Door leringen van dwaalgeesten en boze geesten, die zijn onzichtbaar, en onzichtbaar beïnvloeden ze het denken van velen.
De wereld kent geen neutraal terrein, de Here zegt het al: “de hele wereld ligt in het boze.” Maar er is hoop, want de overwinning van Jezus Christus op alles in- en van de wereld, is door Hem volbracht. Hij is de enige die kan redden uit deze boze wereld en de geredde mens kan overbrengen in Gods Licht en bestemmen voor Gods eeuwigheid…..

Handelingen 26:18 om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij.


Ds Peter W. De Nooy, april 2008

Literatuur 

“The Secret” door Rhonda Byrne.
Nederlandse vertaling door Kosmos Uitgevers Antwerpen, zevende druk ISBN 978 90 215 11030.

“Het geheim van The Secret” werkboek door Patty Harpenau, Kosmos uitgevers Utrecht/Antwerpen ISBN 978 90 215 2231 9.

“Hekserij” door Viviane Crowley vertaald door Elsy Kloeg, uitgeverij Kosmos Utrecht/Antwerpen 1990, ISBN 90 215 1584 9