New age en verder

[us_separator height=”100px” size=”custom”]

New age en verder

Van new age naar nieuwe spiritualiteit en verder …

Door P.W. de Nooy

De grote lijnen

New age is een totaal andere manier van denken, voelen, weten, opvatten, genezen, geloven, communiceren en relaties onderhouden met andere mensen, maar ook met machten die onzichtbaar zijn. Deze totaal andere manier van leven is heel langzaam in de moderne tijd gerealiseerd.

Stap voor stap zijn de gangbare omgangsmanieren en opvattingen over het leven veranderd. Daarmee bedoel ik dat we de tijden dat het vanzelfsprekend was dat Europa het christelijk wereld- en mensbeeld aanhing achter de rug hebben liggen. In de laatste anderhalve eeuw zijn we bijna letterlijk een totaal ander beeld van de werkelijkheid binnengetreden. Vandaar de naam “new age”, dat betekent zoiets als “nieuwe tijd of nieuwe eeuw”

Als we de geschiedenis van de new age bekijken dan ontdekken we dat deze zijn sterkste wortels heeft in de pantheïstische wereldopvatting zoals we die in de oosterse religies aantreffen. Het is het denken dat God letterlijk in alles aanwezig is.

Een belangrijk moment in de opkomst van new age is de oprichting in 1875 van het Theosofisch Genootschap door Helena Blavatsky, een adellijke Russin die enkele malen het gesloten Tibet bezocht. De theosofen gingen prat op het feit dat zij hun inspiratie kregen van zogenaamde verlichte “meesters”. Later kwam de leiding van het Theosofisch Genootschap bij Annie Besant en Alice Ann Bailey. De laatste schreef ruim 20 boeken onder inspiratie van “meesters” (hooggeplaatste leidende geesten). Deze boeken stonden vol met instructies voor het leggen van de fundamenten voor een nieuw tijdperk in het laatste deel van de 20e eeuw.

Het alternatieve denken van new age vond een vruchtbare voedingsbodem in de heersende sociaal-maatschappelijke crisis: normen wankelden en de beproefde theorieën en denkkaders schoten tekort om de groeiende problemen te verklaren en beheersbaar te maken. New age is ook een reactie op het materialisme van de rationele verlichting, op de prestatiedwang in de maatschappij en ook op een gebrek aan krachtige geloofsbeleving (spiritualiteit) in de kerk.

New age, is vooral gebaseerd op de geschriften van Marilyn Ferguson (zij schreef The Aquarius Conspiracy), Alice Bailey, Benjamin Crème (profeet van de Maitreya) en David Spangler. De laatste verklaarde eens dat het ware licht van het Schotse new age centrum Findhorn, het licht van Lucifer was.

New age heeft mede zijn wortels in de oudheid van de Griekse en Egyptische beschavingen en in het vroege begin van het christendom waarin al snel een stroming opkwam die gnostiek wordt genoemd en waarvan we enige geloofselementen, zoals het pantheïsme en het idee dat in ieder mens een goddelijke vonk aanwezig is, in het huidige new age-denken terugvinden. De oude kerk heeft kort na haar ontstaan hard strijd moeten leveren om zich tegen het binnendringen van het gnostische gedachtegoed te verweren. Het gnosticisme verloor de strijd, verbonden met magie en esoterie moest het vervolgens eeuwenlang een ondergronds bestaan leiden. In de 19e eeuw begon het aan een nieuwe opmars en vormt naast het oosterse denken de westerse poot onder de new age. Aan de gnostiek en de esoterie zullen wij een aantal aparte artikelen wijden.

De new age-beweging staat in het teken van het zgn. Aquariustijdperk. Deze term houdt verband met een door de astrologie bepaalde afbakening van tijdsperioden. Uitgaande van de positie van de sterrenbeelden, verschuift de schijnbare positie van de noordelijke en zuidelijke hemelpool door verschillende sterrenbeelden heen; elke ca. 2140 jaar schuift het zgn. lentepunt (d.w.z. de stand van de zon op 21 maart) door in een ander sterrenbeeld. Men stelt, dat het lentepunt rond het jaar O op de grens van de sterrenbeelden Ram en Vissen lag. In 1962 (anderen spreken over 1987) zou het lentepunt verschoven zijn naar de grens tussen Vissen en Waterman (Aquarius). De wat ouderen onder ons kennen zeker nog wel de bekende zin uit het openingsnummer van de populaire musical Hair uit 1968: “This is the dawning of the age of Aquarius”. Men wist toen slechts vaag waar het eigenlijk om ging, de new age plannen moesten geheim blijven tot 1975.

De astrologie dicht aan bepaalde sterrenbeelden bepaalde eigenschappen en invloeden toe, die bepalend zijn voor het tijdperk waarin een bepaald sterrenbeeld “overheerst”. Het vissentijdperk en het waterkantijdperk hebben in de new age-optiek de volgende kenmerken:

Vissen Waterman

mannelijk vrouwelijk

hard zacht

rationeel emotioneel

wettisch liefde

polariserend harmoniserend

bekrompen kreatief

Opmerking: we kunnen niet ontkennen dat een aantal van die eigenschappen inderdaad bij christenen voorkomen.

In de optiek van de new age is het christendom een duidelijke exponent van het vissentijdperk: bekrompen, fanatiek. Met de komst van het Aquariustijdperk zal er voor het christendom niet meer dan een aangepaste plaats zijn. Het moet worden getransformeerd en ingepast in de hogere orde van de nieuwe tijd.

Op zoek naar het echte begin van de Watermanperiode, blijkt hoe verdeeld de meningen daarover zijn. Zo ben ik ook nog het jaar 2597 tegengekomen; weer anderen laten ons zelfs wachten tot een dag in de 28e eeuw.

Het Nieuwetijdsdenken is al stevig geïntegreerd in onze post moderne samenleving en is inmiddels tijdelijk opgevolgd door zeer gevoelsmatige bewegingen die samengevat worden onder het begrip de “nieuwe spiritualiteit”.

Maar ook dit zal slechts tijdelijk zijn, er zullen nog wel een paar gelijksoortige opvolgers komen en uiteindelijk zal het einddoel van de getransformeerde new age mens bereikt worden: dat is een wereldwijde samenleving onder één regering met één godsdienst en onder één religieuze (satanische) dictator, die wij vanuit de Bijbel de antichrist noemen.

Dat laatste is het uiteindelijke doel van al die bewegingen en stromingen die de mensheid ongemerkt stap voor stap gereed te maken om de werelddictator, de antichrist te accepteren en te vereren.

Maar hoe dan? En hoe beoordelen we dit alles?

U zou kunnen stellen dat bovenstaande nogal pretentieus is. Is dat allemaal wel waar, en klopt het dat er uiteindelijk een mondiale dictatuur zal komen?

Die vragen kan ik beantwoorden door het volgende te stellen: Iedereen kan waarnemen dat de new age-beweging zich in al haar facetten presenteert als een brede stroming die op alle levensterreinen de nieuwe mens met zijn nieuwe denken en voelen propageert. Dat is dus niets nieuws. We kunnen het allemaal in onze Westerse samenleving ontdekken. Wij leven, denken en voelen anders dan onze voorouders. Vergelijkt u maar eens de leefstijlen van de 18e en 19e eeuw met de huidige tijd.

De grote vraag is, hoe beoordeel je dan zo een beweging? Want new age is een beweging die de moderne mens wil veranderen, transformeren, naar een geheel andere manier van denken en communiceren en een heel andere opvatting over de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid. Bovendien wil men de postmoderne mens laten beleven dat er tussen hemel en aarde meer bestaat dan men kan vermoeden. Ik merkte al op, dat het new age-denken zeer vijandig staat tegenover het orthodoxe christendom dat absolute waarden en waarheden kent en daarmee lijnrecht staat tegenover de new age-filosofie die juist relatieve waarden en waarheden aanhangt.

Tevens legt de new age-beweging er sterk de nadruk op dat de mens leert communiceren met- en gehoorzamen aan de “wijze meesters” en de invloeden en geestelijke machten uit de onzichtbare wereld.

Die beoordeling is niet gemakkelijk, want we zitten er zelf midden in, het gebeurt om ons heen. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of het goed is voor mensen dat zij gaan geloven in bijvoorbeeld reïncarnatie en klankmeditatie, in de “wijze” lessen van een of andere goeroe, of het aangaan van contacten met geestelijke machten uit de onzichtbare wereld?

De moderne Westerse mens die geen geestelijke achtergrond heeft en alles uit het leven wil halen, die mens zal zeggen dat het geen kwaad kan om dat allemaal ook eens te proberen. Die mens zal zeggen “maak je er toch niet druk over, je merkt vanzelf wel of het goed is of niet. Bovendien als het goed aanvoelt, dan is het toch goed?”

De Engelsen zouden zeggen: “the proof of the pudding is the eating”

Net een octopus

Op de een of andere manier zijn de duizenden new age-achtige stromingen en organisaties bezig om het leven van de mensheid om te vormen, te transformeren, zonder dat er aanwijsbaar iemand is die dit alles leidt en stuurt. Het gaat kennelijk vanzelf! Maar is dat wel zo?

Als we willen weten hoe en waarom die new age-beweging bezig is, dan moeten we te rade gaan bij de maker van de mens? Hij weet wat goed en wat gevaarlijk is voor de mens. Hij kent de toekomst en de verborgen werelden.

Zonder verder bewijs ga ik ervan uit dat de Here God de Schepper van de mensheid is en dat Zijn Zoon Jezus Christus de redder is van de mensheid die in zonden vervallen is. Dat is namelijk een kwestie van geloof in God, Jezus Christus, de Heilige Geest en de Bijbel. Daarbij betuig ik dat alleen het geloof in Jezus Christus redt uit de onvolkomen wereld en je dan bestemt voor de eeuwigheid. Dat betekent ook dat er behalve de Here God die liefde is, er een macht bestaat in de vorm van de satan en zijn demonen en geesten die verantwoordelijk zijn voor het bestaan van het kwaad in al zijn vormen in onze wereld. De mens moet voortdurend kiezen in zijn leven, gehoorzamen aan God of aan het verleidelijke kwaad van de satan.

De Here God heeft ons de Bijbel geschonken als Zijn Woord, neergeschreven in 66 boeken waarvan de auteurs door Zijn Heilige Geest geïnspireerd werden. Dat Woord van God is voor ons te vergelijken met een lamp die in deze duistere wereld het geestelijke licht geeft en de weg wijst in ons leven (2 Petrus 1:19). Dat Woord van God in de Bijbel is dus de beste gids om de weg en de beweringen van new age te onderzoeken.

Daarom zal ik hieronder de belangrijkste new age-elementen zo herkenbaar mogelijk beschrijven en steeds weer toetsen aan de Bijbel.

Algemene lijnen van het new age-denken

New age streeft naar een mondiale samenleving onder de uiteindelijke leiding van een soort “super” religieuze wereldleraar, die alle mensen zal boeien en aan zich binden.

Om de wereld tot een eenheid te smeden wordt er daarom binnen new age sterk de nadruk gelegd op het holisme, dat is de visie dat alles samenhangt en van elkaar afhankelijk is en dat ook wij als mensheid met de natuur en met elkaar verbonden zijn. Daarom wordt er een zware nadruk gelegd op een gezamenlijk streven van de mensheid naar doelen als natuurbehoud, vermindering van de uitstoot van CO2 gassen en strijd tegen de armoede en het terrorisme. Dat gezamenlijke optrekken van de wereldbevolking moet leiden toe een groot saamhorigheidsgevoel. Je zou dit kunnen samenvatten onder de term het eenheidsenken.

De Bijbel is ook hierin duidelijk, God heeft na de torenbouw van Babel de mensheid verdeeld in talen en culturen en ieder volk een eigen plaats op de aardbol gegeven. In het eenheidsstreven van deze wereld worden de door God aan de volkeren gestelde grenzen met de voeten getreden en uitgewist. In Psalm 2 staat het aldus:

De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!

In het christendom heeft altijd en duidelijk onderscheid tussen het bekeerde en onbekeerde deel van de mensheid bestaan, terwijl de new age-beweging alles als één geheel ziet. Die verbondenheid valt in new age onder het begrip holisme. Maar in de Bijbel wordt dus juist een scherp onderscheid gemaakt tussen de gelovigen in Christus en de ongelovigen of andersgelovigen. Dat lezen we als volgt in 2 Corinthiërs 6:14

Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

Tot slot kunnen we in hoofdstuk 13 van het laatste Bijbelboek “Openbaringen” lezen hoe op een gegeven moment de wereld als één geheel de antichrist bewondert, achternaloopt en aanbidt.

We schreven het al, new age is geen organisatie met een centrale leiding, maar het is een manier van denken en voelen die als een soort geestelijke deken over een groot deel van de mensheid is gelegd. Ook dat is niet vreemd, aangezien de geest van de antichrist al sinds 2000 jaar de mensheid stap voor stap gereed maakt voor de opkomst van de antichrist:

Iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. (1 Johannes 4:3)

In de geschiedenis van de afgelopen eeuwen kunnen we dan ook de hand of de invloed van de geest van de antichrist herkennen. En al lijkt het er vaak wel op, niets in de geschiedenis is toeval. Dat betekent dat de geest van de antichrist een satanische geest is die God na-aapt, en dus ook de gemeente van God na-aapt en de Heer Jezus Christus als de Zoon van God na-aapt. De gemeente van Jezus Christus, die bestaat uit de gemeenten van alle tijden en plaatsen aapt satan na door de mondiale samenleving te zien als zijn “gemeente” en de antichrist te poneren als zijn “zoon”.

Hieruit blijkt dat new age geen beweging is met een herkenbaar letterlijk hoofd van een organisatie, maar juist een beweging is die geleid wordt door de onzichtbare geestelijke machten van de antichrist. Het doel is om via wereldeenheid en eenheid van denken en geloven te komen tot een werelddictatuur onder de antichrist.

Onzichtbaar en eigenlijk ook onmerkbaar beïnvloedt de geest van de antichrist allen die fervente aanhangers en voorvechters zijn van de nieuwe mens via de new age en nu dus ook via de nieuwe spiritualiteit.

Kenmerken van new age :

De new age is in duizenden kleine en grote stromingen en organisaties versnipperd, elk daarvan vertegenwoordigt een deeltje van het geheel wat new age heet. Maar alles bij elkaar kunnen we toch komen tot enige gezamenlijke kenmerken. Deze kenmerken geef ik hieronder weer, met een toelichting en een Bijbelse duiding.

Magie

De mens doet dag in dag uit zijn best om grip te houden op de werkelijkheid zoals hij/zij die aantreft in het leven. Dat lukt de meesten van hen maar matig, wat fundamentele frustraties geeft. Vandaar ook dat de Here God ons het gebed heeft gegeven om Hem in de Naam van Jezus te vragen onze werkelijkheid zo te veranderen dat het voor ons geen of minder lijden betekent. Maar tegelijk als je bidt tot de Here God voor iets in jouw werkelijkheid, geef je de oplossing uithanden en leg die vol vertrouwen in Gods handen.

Welnu de new age gebruikt hiervoor onder talloze verschillende namen als tegenhanger de magie, of zoals in de Bijbel het wordt genoemd tovenarij. Die magie is al bijna zo oud als de wereld! Kort gezegd is magie het veranderen van de werkelijkheid op een niet natuurlijke manier. Daartoe wordt door de magie niet de hulp van God ingeroepen, maar juist de hulp van geestelijke machten uit de duisternis onder de meest uiteenlopende namen. Die geestelijke machten worden door rituelen opgeroepen om de werkelijkheid ten gunste van de new ager te veranderen, en omdat deze machten uit de duisternis stammen kunnen we er zeker van zijn dat de werkelijkheid door hen zo veranderd wordt dat het uiteindelijk niet gunstig zal zijn voor de new ager die hun hulp heeft ingeroepen.

Een paar new age methoden en technieken die de werkelijkheid op een magische manier veranderen zijn: “the secret, a course in miracles, visualisatie, imaginatie, channeling, invocaties (aanroepen van machten), trance en hypnose enz.

In de Bijbel wordt volstrekt duidelijk gemaakt dat toverij/magie uit den boze is (letterlijk zelfs!) Leest u maar in: Galaten 5:20, Openbaring 18:23, Openbaring 21:8 en 22:15, Leviticus 19:26, II Koningen 21:6 en op veel andere plaatsen.

Genezingen en gezondheid

Gezondheid en ziekten zijn aspecten van het bestaan die voor veel mensen heel frustrerend en onrustbarend kunnen zijn. Zolang als je gezond bent is er niets aan de hand, maar iedereen heeft wel een zwakke plek die zo nu en dan opspeelt en het ons lastig kan maken.

Het gezondheidssysteem in onze Westerse wereld is verregaand ontwikkeld, we beschikken overal over ziekenhuizen, klinieken, gezondheidscentra, laboratoria, uitgebreide medische faculteiten, geneesmiddelenconcerns enz. Het is een complete industrie geworden. De “normale”visie op gezondheid en ziekte is in het Westen een rationele visie, denkend in oorzaak – gevolg wat betreft ziekte. Bovendien is de medische wereld zo ontwikkeld dat er talloze specialismen op het gebied van ziekte en preventie zijn ontstaan.

Toch is een puur rationele visie op ziekte en gezondheid een beperkte visie. In de praktijk blijkt dat in ziekteprocessen ook psychologische factoren een rol vervullen, dat zijn factoren die niet direct meetbaar of rationeel zijn. De new age filosofie maakt daar handig gebruik van. Zij zien ziekte en gezondheid meer als psychologische- en geestelijke stoornissen:

Ziekte is een onbalans in het menselijk lichaam (de yin-yang filosofie)
Genezing is het streven van het herstel van onbalans in lichaam en ziel van de mens.
Methoden om die balans te herstellen zijn talrijk zoals: acupunctuur, klankschalentherapie, kruidentherapie, het aanroepen van genezende krachten in de onzichtbare wereld, manipulatie van het bewustzijn, toepassing van genezende edelstenen, reiki, hypnosetherapie enz.

Al deze geneesmethoden hebben het geloof in genezende krachten uit de onzichtbare wereld gemeen. Deze krachten hebben talloze namen zoals: Chi, Ki, en Prana en worden door mensenhanden of zichtbare voorwerpen doorgegeven. De moderne Westerse mens kent de herkomst en de bedoeling van die genezende krachten niet en maakt zich daar weinig zorgen over. Men redeneert steevast met de uitdrukking “baat het niet dan schaadt het ook niet”.

Alles wat uit de geestelijke werelden komt beïnvloedt merkbaar of onmerkbaar het geestelijke leven van mensen. Men stelt zich in vertrouwen open voor het medium en zijn krachten. Maar in die wereld is geen sprake van de God van de Bijbel of van Jezus Christus die gestorven is voor onze zonden en ook niet van de Heilige Geest. In die wereld is sprake van machten uit de duisternis die zich voordoen als lieve, goedwillende, genezende vrienden van de mensheid.

De Bijbel roept ons op om nuchter en waakzaam te zijn en ons vertrouwen op onze God te stellen en op niets en niemand anders. Zijn Woord zegt over die machten van de duisternis het volgende: Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel van het lichts (2 Corinthiërs 11:14).

Daarnaast blijkt uit Gods Woord dat wij zelf op een nuchtere en waakzame manier voor elkaar om genezing kunnen bidden en ook dat de Heilige Geest binnen gemeenteverband sommigen met de gave van genezing wil toerusten.

Zoals we al eerder schreven is satan de grote na-aper van God en aapt dus ook de genezingen na. Maar het is nooit gratis, de prijs is dat men uiteindelijk onder invloed van de geestelijke machten uit de duisternis komt te staan.

Hoe ziet men in new age de mens? of anders gezegd, wat is de mens?

Mede onder invloed van de gnostische visie van het begin van onze jaartelling stelt men het volgende:

De mens is een geestelijk wezen met een geestelijke bestemming. De mens leeft hier op aarde in een onvolkomen wereld, die door een onvolkomen godheid, de zogeheten demiurg is geschapen. De echte volkomen godheid heeft echter in de mens een “vonkje” goddelijkheid van zichzelf gelegd, waardoor de mens in wezen eigenlijk goddelijk is. In talloze new age-stromingen wordt er naar gestreefd om dit vonkje goddelijkheid in ieder mens te ontdekken, te ontwikkelen, en er mee in contact te treden. De belangrijkste methode daarvoor is het mediteren en in jezelf keren, een methode waarbij het bewustzijn verlaagd wordt.

Wanneer men in contact komt met het goddelijke in zichzelf, wordt men zich steeds sterker van de eigen goddelijkheid bewust.

Naast deze opvattingen die uit de gnostiek afkomstig zijn, plaatst men de oosterse opvatting dat de mens een holistisch wezen is. In het holisme voelt men zich als een schakel verbonden met de natuur en de gehele wereld, waarbij het goddelijke in alles aanwezig is. Dit denken is afkomstig uit het zogeheten pantheïsme.

De new age-aanhanger gelooft in het feit dat men na de dood reïncarneert in een ander mens en dus in een ander lichaam terugkomt. Dit is een voor het Westen aangepaste vorm van Oosterse reïncarnatie waarin men, afhankelijk van het karma wat je in je leven hebt opgebouwd, zelfs in de vorm van een insect of als hellewezen kan terugkeren. Dat karma bestaat uit de goede en kwade daden in je leven.

De mens wordt gezien als een wezen dat zich nog niet bewust is van de vele potentiële krachten en kennis die in hem huizen, zoals bijvoorbeeld het feit dat iedereen beschikt over verborgen paranormale vermogens. Het gaat erom dat alles te ontdekken door meditaties en door inwijdingen (initiaties) door leraren en goeroes.

New age stelt dat de mens in de moderniteit teveel gezien werd als een rationeel wezen. Dat is onjuist gebleken, de mens is veel meer dan een rationeel wezen en dus heeft men, min of meer ter compensatie, in de afgelopen tientallen jaren sterke nadruk gelegd op het gevoelsleven van de mens, op het luisteren naar je intuïtie en op het hebben van spirituele ervaringen en ontmoetingen.

Maar hoe staat het dan met de noties van goed en kwaad? Men stelt dat de mens innerlijk goed, maar nog erg onwetend is en dat het kwade voortkomt uit die onwetendheid. Het gaat erom de juiste kennis te verwerven om goed te handelen. Bovendien creëert de mens zelf zijn waarden en normen, absolute waarden en normen hebben afgedaan. Aldus nog steeds de new age mens.

Wat zegt de Bijbel als Gods Woord over de mens ?

De Bijbel is heel wat minder positief over die vraag. Namelijk: De mens is een zondig wezen, dat zonder bekering tot God in zonden leeft en verbonden is met de duisternis. Paulus zegt het zelf heel scherp in de Romeinenbrief hoofdstuk 3 vers 9 tot 18. Samengevat staat er dat de mensen in Gods ogen zondaars zijn en alleen tot slechte dingen in staat. Zij bedriegen elkaar en doen zich beter voor dan zij zijn. In dit gedeelte wordt de mens beschreven die niet bekeerd is en God niet kent zoals Jezus Christus Hem ons heeft laten zien.

Woont God dan in alles, in de natuur, in de mens, in het heelal enz.? Ook in de Bijbel ontdekken we dat God woont in de hemel in een ontoegankelijk hemels licht (1 Tim 6:13-15). God is zo absoluut goed en zo absoluut liefde dat hij niet in een zondige wereld kan wonen. Maar wel heeft God Zijn heilige Geest uitgezonden die werkzaam is in de wereld en woont in de bekeerde mens die in Jezus Christus gelooft. Er is dus geen sprake van een goddelijk vonkje dat in de mensen aanwezig is.

De reïncarnatie gedachte van het Westerse new age-denken is niet Bijbels, God schrijft in de Hebreeënbrief, en die lijn zit in de hele Bijbel, dat wij eenmaal zullen sterven en dan het oordeel zullen ondergaan. We komen niet weer terug, in wat voor vorm dan ook. Hebreeën 9:27 zegt: En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel.

Zijn wij als mensen met elkaar en met de natuur verbonden? Dat ook niet, we voelen ons thuis in de door God geschapen natuur en we ontdekken hoe God de natuur gevormd en geschapen heeft, maar we zijn er geen onderdeel van (Romeinen 1:20).

De opdracht van God aan ons mensen is om de aarde te beheren en er rentmeester over te zijn. De mensen zijn door God verdeeld in rassen en volkeren, die elk een eigen plaats met een eigen cultuur op de aarde hebben gekregen. Op individueel niveau kunnen we ons verbonden voelen met mensen die we ontmoeten, maar dat is iets anders dan verbondenheid met alle mensen. Nog sterker, God maakt ons duidelijk dat we geen nauwe samenwerking moeten aangaan met mensen die geheel andere zaken geloven en praktiseren. Dat betekent naar Gods Woord ondermeer dat een huwelijk tussen mensen van verschillend geloof niet goed is, tenzij de ander het geloof in God aanneemt. Denk maar aan de geschiedenis van Ruth.

Een andere zaak is het dat new age grote problemen heeft met de uit de tijd van de verlichting stammende opvatting, dat de mens een rationeel wezen is en zou moeten zijn. Zulke bezwaren zijn zelfs ook nog bijbels. Geeft de Bijbel de mens niet een lichaam, een ziel en een geest? In die ziel huist ondermeer het hart, het gevoel en het verstand. Maar ook het liefdegebod van Jezus legt de nadruk op de hele mens, namelijk God liefhebben met heel je hart, je ziel, je verstand, je gevoel en je wil. Dus met heel je wezen.

De paranormale vermogens

In new age gaat men uit van het bestaan van en het verwerven van paranormale vermogens. Dat zijn verworven of aangeboren vermogens die informatie geven of zaken veranderen op een niet natuurlijke manier. Zo kunnen er paranormale vermogens bij mensen voorkomen waardoor zij gebeurtenissen kunnen voorspellen (paragnosie), kunnen genezen (magnetisme), of zelfs voorwerpen door gedachtekracht kunnen verplaatsen (telekinese). Anderen weten sterk intuïtief wat er ergens gebeurt (heldervoelendheid). Er bestaan paranormale vermogens waardoor je op afstand met iemand een contact kunt aangaan, maar ook waardoor je uit je lichaam kunt treden.

Al deze vermogens worden in de Bijbel direct of indirect aangeduid als uit de duisternis afkomstig. Vaak worden die vermogens verworven door contact te leggen met geestelijke machten uit de onzichtbare wereld. Maar er zijn ook mensen die zulke vermogens geërfd hebben. Bij doorvragen blijkt vaak dat hun ouders of voorouders sterk betrokken zijn geweest bij occultisme en dat aan het volgende geslacht hebben doorgegeven.

Bijbels bezien kunnen we die vermogens het beste op de volgende manier samenvatten: de Here God heeft voor het leven in de gemeente van Jezus Christus via de Heilige Geest gaven gegeven. Dat zijn de gaven die genoemd worden in 1.Corinthe 12:4-11. Het zijn gaven aan de gelovigen die bedoeld zijn voor het welzijn van de gemeente: profetie, tongentaal, bedieningen, helpen, onderscheiding van geesten, woorden van kennis enz.

Met de paranormale vermogens die mensen direct of indirect uit de duisternis verwerven aapt de satan de gaven van de Geest na. Het verschil wordt ondermeer duidelijk uit het feit dat de gaven van de Geest ondergeschikt zijn aan de wil van de gebruiker. De Heilige Geest is zachtmoedig en dringt zich niet op. Mijn pastorale werk heeft mij aangetoond, dat de vermogens van de duisternis zich juist aan de drager opdringen.

De onzichtbare wereld

Een kardinaal en fundamenteel gegeven van de hele new age-wereld is het feit dat er een onzichtbare wereld bestaat die invloed heeft op ons leven.

Sinds het verlichtingsdenken vanaf eind 18e eeuw tot en met nu, is de nadruk komen te liggen op de rationaliteit en autonomie van de moderne mens die meent het zonder God te kunnen stellen. In dat geloof zijn vele generaties opgevoed en geïndoctrineerd. Men probeert zelfs het verlichtingsgeloof te combineren met het Bijbels geloof. Het rationele- en het wetenschappelijke denken wat grote invloed heeft verworven op de samenleving, weigert aan te nemen dat er een andere, onzichtbare wereld bestaat. Dit beschouwt men als een “sprookje” uit de tijden dat de mens onwetend en bijgelovig was. Het gevolg is dat de mens zich meer en meer is gaan beschouwen als een autonoom wezen die zelf kan uitmaken wat goed en fout is en die zelf zijn levensoriëntatie of religie en godsdienst kiest.

De machten en invloeden uit de onzichtbare wereld worden niet of nauwelijks herkend en erkend. Maar via een achterdeur kwam er toch wel het één en ander van die onzichtbare wereld binnen. Ik denk daarbij aan het begin van de vorige eeuw, toen het in kringen van dames van stand een liefhebberij werd om spiritistische seances te houden. Daarnaast was het op het platteland heel gewoon om bij ziekte naar een strijker (magnetiseur) te gaan, wiens handelingen nu ook niet direct rationeel te verklaren zijn. Het werd als normaal beschouwd en niemand vroeg zich af wat erachter zat. Door weer andere achterdeuren kwam de onzichtbare wereld onze samenleving binnen via de occulte en geheime genootschappen. Dan denk ik aan de theosofen, antroposofen, rozenkruisers en de vrijmetselaars. Deze genootschappen waren min of meer geheim en men probeerde daarin door inwijdingen en rituelen meer kennis te vergaren en gebruik te maken van machten en krachten en wijsheden uit die onzichtbare werelden.

Na de zestiger jaren uit de vorige eeuw onstond er plotseling veel meer aandacht voor het bestaan van de onzichtbare wereld en de invloed daarvan op ons leven. Men wilde er graag gebruik maken en contacten leggen met entiteiten uit die mysterieuze wereld. Die aandacht is daarna alleen maar toegenomen. Men erkent dat er geestelijke krachten zijn die op de mensheid worden uitgeoefend en die men kan manipuleren en benutten.

Dit nu is één van de grootste “overwinningen” van de geest van de antichrist:

de mensheid zover te krijgen dat men in een ontstellende onwetendheid gebruik wil maken van de “goede” geestelijke krachten. Het inzicht dat men daardoor gebonden wordt aan de machten die daarachter zitten, komt (te) laat of nooit.

Zo heeft de geest van de antichrist zich toegang verschaft tot het denken en het gevoel van de mensheid.

Op de meest uiteenlopende manieren wordt invloed uitgeoefend. Het klinkt wat raadselachtig, maar het mechanisme waarmee dit gebeurt, is de methode van het verlagen, of zo men wil verhogen of veranderen van het bewustzijn van de mens. Dat betekent dat het normale nuchtere waakbewustzijn wordt verminderd, of zelfs helemaal uitgeschakeld. Het bekendste voorbeeld komt uit de yoga waarin men wordt opgeroepen om je denken en voelen uit te schakelen en je geest te openen voor alles wat maar “binnenkomt”. Dit is in wezen het uitschakelen van je kritische onderscheidingsvermogens, je filters dus. Je stelt je open … je bewustzijn vermindert … je doezelt weg … je wordt slaperig of raakt zelfs in een lichte trance.

Deze methode vinden we terug in allerlei new age activiteiten in allerlei vormen. Voorbeelden zijn: klankschalentherapie, rebirthing, yoga, reiki, hypnose, sacred dance, chanten (ritmisch herhalen van geladen woorden), muziek en drugsgebruik, dat in new age zelfs gepropageerd wordt om de geestelijke wereld binnen te treden.

Het enorme probleem is dat de mensheid geen idee heeft van wat er achter die geestelijke machten zit en wat de bedoeling is van de beïnvloeding door die machten. Want men ziet of hoort geesten en meesters die “verlicht” zijn en die “wijsheden” doorgeven aan mensen die met hen contact maken. Men ziet of hoort overleden geneesheren die vanuit hun sferen mensen genezen (zie “Jomanda”). Het universum wordt gezien als een dimensie waaruit al je wensen worden gerealiseerd als je er maar op de juiste manier om vraagt (the Secret).

Maar ook openlijk worden de godin en van de god in de moderne wicca aangeroepen zoals in de aloude hekserij. Het doel is zelfontplooiing door het ontwikkelen van paranormale vermogens, door meditatie en door contacten met de onzichtbare wereld. Getoetst aan de Bijbel komt het allemaal linéa recta uit den boze.

Wat zegt de Bijbel ?

Heel helder waarschuwt Gods Woord ons voor dergelijke contacten, ze bestaan, dat wel, maar blijf er van af. Het enorme probleem is dat deze machten pure bedriegers zijn, ze liegen en doen alsof. Je kunt ook zeggen dat het meesterlijke toneelspelers zijn. In de Bijbel staat daarover geschreven:

Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht (2 Corinthiërs 11:14).

De Bijbel erkent dat er vanuit de onzichtbare wereld invloed op ons wordt uitgeoefend, we vinden dat duidelijk terug in Efeze 6 vs 10-12:

Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Er is strijd voor de christenen tegen die onzichtbare machten, een strijd die we alleen kunnen voeren door Gods wapenrusting.

Mensen die niet geloven in Jezus Christus en dus niet het gezag van Gods Woord erkennen, zijn willoze slachtoffers van de misleiding uit die geestelijke wereld. Heel duidelijk geeft Gods Woord het aan dat mensen die niet geloven en niet bekeerd zijn tot Jezus Christus onder de invloed liggen van de machten van de duisternis. Dat staat als volgt beschreven:

Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt (1 Johannes 5:19).

Dat betekent dus dat allen die niet in God en Jezus Christus geloven in de greep van de boze liggen. In de praktijk kan dit van alles kan betekenen, maar ten diepste staan deze mensen onder de invloed van de satan. De enige die hen daarvan kan bevrijden is Jezus Christus die de satan heeft overwonnen aan het kruishout.

Ook in het Oude Testament wordt op talloze plaatsen gewaarschuwd om je niet met occulte praktijken in te laten, zoals het lopen door vuur, het raadplegen van sterren (astrologie), het offeren aan godheden, het geloof in vreemde goden combineren met het geloof in de God van de Bijbel, enz.

Kortom als we alle invloeden die uit de onzichtbare werelden op ons afkomen, ongeacht alle pretenties en wonderen die ze manifesteren, beoordelen aan de hand van Gods Woord, dan kunnen we alleen maar concluderen dat er niets goeds in huist.

P.W. de Nooy, augustus 2011

© Stichting Sense 2011

Literatuur:

MLA Style: “gnosticism.” Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2011.

“En route to global occupation “ auteur: Gary H. Kah, 1992 Huntinghouse publishers, ISBN 0-910311-97-8

“The new world religion” auteur; Gary H. Kah, 1999 Hope International Publishing, ISBN 0-9670098-0-4

“Circle of intrigue” auteur Texe Marrs, 1995 Living Truth Publishers,

ISBN 1-884302-00-9

“New Age” auteur Richard König, 1986 Telos ISBN 90-6353-162-1

“Met fantasie naar de nieuwe tijd” auteur drs R.H. Matzken en A. Nijburg, 1994 Moria ISBN 90-6659-144-7

“Duistere geheimen van de New Age” auteur Texe Marrs, 1989 Novapres, ISBN90-6318-036-5

“New Age esoterie en evangelie” reader Jan Minderhoud, 2000 Boekencentrum Zoetermeer ISBN 90-239-0681-0

“De New Age beweging” auteur dr J. Verkuyl 1990 Kok Kampen ISBN 90-242-4761-6

“Mag ik alternatief behandeld worden ?” reader drs E.C. van Balen e.a.

1993 JJ Groen en Zoon ISBN90-5030-266-1

“New Age cults and religions” auteur Texe Marrs, 1990 Living Truth Publishers, ISBN 0-9620086-4-8

Bij het trefwoord Spiritualiteit kwamen de volgende bruikbare websites in beeld:

1. Website van Wikipedia trefwoord Spiritualiteit

2. www.foryou.nl

3. www.kd.nl Koorddanser

4. www.Rkkkerk.nl

5. www.discovery.nl

6. www.lucsala.nl

7. www.HGUHogeschool

8. www.lifeandmore.nl

9. www.spiritueelbalans.nl

10. www.antoinebodar.nl

11. www.kennislink.nl

© Stichting Sense 2011

Voor lezingen en meer informatie:

http://www.stichting-sense.nl

Stichting Sense beheert ondermeer het archief van de opgeheven Interkerkelijke “Werkgroep Bijbel of New Age ?” (1989-2010) http://bijbelofnewage.info

Redactie adres: info@stichting-sense.nl