De echte duurzaamheid

[us_separator height=”100px” size=”custom”]

De echte duurzaamheid

Lang leve de duurzaamheid

Een trendy gezegde in deze tijd luidt: “Zet je in voor een duurzaam gebruik van de natuur en de wereld”.

Duurzaam en duurzaamheid zijn gevleugelde woorden geworden waar veel instellingen, overheden en bedrijven hun beleid mee vormgeven.

In de praktijk houdt dit in, dat je zuinig moet zijn met grondstoffen om de aarde niet uit te putten en dat je ook geen roofbouw op de natuur moet plegen. Het gebruik van aardolie als brandstof is zeker niet duurzaam, maar we kunnen wel van de autofabrikanten eisen dat ze onze voertuigen zuinig en duurzaam maken.

Samengevat betekent duurzaam:  geen uitputting van grondstoffen, zuinig met energie, geen roofbouw op de  natuur en zorg dat de komende generaties genoeg zullen hebben om van te leven en hun energie op te wekken.

In het woord duurzaam zit het begrip duren, dat betekent dat je iets voor een lange gebruikstijd ontwikkelt en bouwt. Het gevolg daarvan is een vermindering van de productie en het aantal producenten.

Duurzaam, het klinkt mooi en gedegen en het is goed om op een duurzame manier met onze wereld en haar natuur om te gaan. Wel moeten we proberen om niet te overdrijven met doemscenario’s van een stervende planeet.

Zijn wij zelf wel duurzaam?

Als je het begrip duurzaam doordenkt en het betrekt op ons leven, kan je de vraag stellen of een duurzaam leven wel bestaat. Het antwoord is dan ontkennend, ons leven “verslijt”. We bereiken een “leef” tijd van zo’n 80 jaren of iets meer, en dan is het op! De mens kan wel alle aspecten van zijn leven duurzaam inrichten, maar zijn eigen leven kan hij nauwelijks verlengen, hoe graag velen dat ook zouden willen en er veel geld voor over zouden hebben.

Maar het eeuwige leven dan?

Het eeuwige leven, dat wij van Jezus Christus ontvangen als we ons korte leven op aarde in Zijn handen leggen, is natuurlijk het toppunt van duurzaamheid.

Op de aarde staat alles in het teken van een korte duurzaamheid, denk daarbij aan de natuur die steeds verandert door de cyclus van leven en sterven. Een echt duurzaam en eeuwig leven zal daarom niet passen in  dit wereldbestel, maar bestemd zijn voor een toekomstige duurzame wereld die door Jezus Christus wordt geschapen wanneer Hij wederkomt en alle machten van het kwaad geëlimineerd zullen zijn.

Kunnen wij de aarde redden?

Men zegt vaak dat als wij de aarde en haar natuur nu eens heel duurzaam zullen inrichten en gebruiken, zij toch zeker nog lange tijd zal kunnen blijven bestaan. Enigszins opgeblazen wordt er dan vaak nog aan toegevoegd dat wij als mensheid de wereld zullen kunnen redden.

Jammer genoeg voor deze duurzaamheidmensen laat de Bijbel ons duidelijk zien dat de wereld eindig is en herschapen zal worden. Dat kunnen we onder andere in de volgende Bijbelgedeelten lezen: Jesaja 66:22,  Matth 5:18 en II Petrus 3:10-13,

Alle zaken die in de media over de duurzame wereld worden beweerd, zijn daarom eigenlijk halve waarheden. Natuurlijk zullen we moeten proberen om zuinig om te gaan met de elementen van de aarde en de natuur, maar we zullen niet het idee moeten hebben dat wij er wel voor kunnen zorgen dat zij eeuwig zullen blijven bestaan, want de Here God heeft dat anders beslist. Hij zal ergens in de toekomst de wereld beëindigen die vol is van zonde en vuilheid en alles op Zijn tijd en wijze nieuw maken, daar kunnen wij als mensen niets aan veranderen.

De echte duurzaamheid van God

In deze moderne tijd hebben veel mensen, die zonder God en Jezus Christus willen leven, hun eigen levensstijl en hun eigen normen en waarden, die voortdurend met de loop van de tijd veranderen en bepaald niet duurzaam zijn te noemen, maar in tegendeel juist uiterst veranderlijk zijn. Ook al hebben wij mensenrechten ontworpen, in hun uitvoering zijn ze in veel landen zo vol gestopt met uitzonderingen, dat ze langzamerhand van weinig waarde meer zijn.

Maar de gelovigen in Jezus Christus hebben Gods Woord ontvangen, dat verandert nooit en is dus juist uiterst duurzaam.

Het Nieuwe Testament bestaat onveranderd al zo’n 1700 jaren en het Oude Testament heeft ruim 2000 jaren doorstaan. En al deze onveranderlijke Woorden van God geven het leven van een Christen een grote mate van duurzaamheid en voorspelbaarheid. Deze onveranderlijke Woorden van God in Jezus Christus hebben de beschaving in Europa gegrondvest en al eeuwenlang vorm gegeven. Over duurzaamheid gesproken!

Hoe moeilijk het veel Christenen ook valt om naar de Woorden van Jezus te leven en hoe verschillend ook in de diverse culturen de accenten worden gelegd op de Bijbel, het zijn en blijven duurzame en absolute  waarheden.

Laten we alleen maar eens denken aan de Tien Geboden die een geschiedenis hebben van een paar duizend jaren. Ze zijn nog steeds actueel, of men ze al navolgt of niet.

Ook de relaties in de samenleving laten in deze tijd een gebrek aan duurzaamheid zien, dat komt ondermeer omdat men zich in relaties, waar men ook nog eens zelf vorm aan wenst te geven, niets meer laat gezeggen. De duurzaamheid die God in relaties heeft gelegd, wordt door de moderne mens ontkracht of niet erkend.

De duurzaamheid van de samenleving is juist sterk verminderd. Denk aan de talloze volkeren die hun thuisland loslaten en emigreren of vluchten naar Westerse landen om daar hun geluk te beproeven, of die hun thuisland moeten loslaten wegens vervolgingen. Op allerlei terreinen van de samenleving bestaat juist een gebrek aan duurzaamheid. Maar merkwaardig genoeg streeft men juist wel naar duurzaamheid in materiële zin, in het gebruik van energie, in het gebruik van voedsel, in het gebruik van grondstoffen enz.

Van ons als volgelingen van Jezus Christus en gelovigen in God de Vader wordt juist een duurzame manier van leven verlangd. Dat we proberen om te leven zoals de Here Jezus ons in Zijn Woord heeft aangegeven. Daarbij denk ik dan bijvoorbeeld aan de Woorden van de Here in de Bergrede zoals die weergegeven worden in Mattheüs hoofdstukken 5-7

Duurzaamheid is ook terug te vinden in je manier van reageren en je omgang met de mensen om je heen. Duurzaamheid is dat mensen weten wat ze van je kunnen verwachten, dat je jezelf een waardige volgeling van Jezus Christus toont, en dat mensen door je manier van omgaan met hen, God danken voor wat jij voor hen betekent (zie Matth 5:16).

Duurzaamheid is ook dat wij ons niet angstvallig vastklampen aan het korte en onbestendige leven in deze wereldorde, maar dat wij weten dat ons leven geborgen is in God en dat Hij ons nu al een duurzaam eeuwig leven heeft gegeven.

Ds Peter W. De Nooy
Stichting Sense, februari 2014