‘Naar House’

Rubriek Overige lezingen en artikelen
Titel ‘Naar House’
Lezing door Werkgroep Bijbel of New Age
Plaats, datum Utrecht, 8 januari 1994
Bewerkt door Drs. G. van Ginkel (Sense) april 2020
Korte inhoud Wat is ‘housemuziek’ en welke uitwerking heeft het?
Trefwoorden Housemuziek, black label, roes, house party, demonie
Bronnen J. Mulder ‘Met House naar een andere wereld’;

H.A. Netland ‘Dissonant voices; Religious pluralism and the question of Truth
P. van Kampen ‘Wit begint, Zwart wint?’;
Bijbel

C:\Stichting Sense\LOGO stichting SENSE.jpg

‘Naar House’

Inleiding
‘Naar House’ bespreekt ervaringen van ex-housers (= bezoekers aan house-dansfestijnen) en betrokkenen die zich hebben verdiept in houseparty’s. Voor een groep christenen was dit aanleiding een landelijke werkgroep te vormen om house-gangers ter plekke aan te spreken en op scholen voorlichting te geven. Jongeren raken ‘van het pad’ af. Hoe ze weer ‘thuis’ brengen?

Geschiedenis van house

Afbeelding met podium Automatisch gegenereerde beschrijving‘House’ is omstreeks 1988 in Amerika ontstaan. Het is harde, opzwepende muziek, oor­spronkelijk alleen ‘in’ bij zwarte homogemeenschap. Door deze muziek ontstaat een sterk gevoel van eenheid en saamhorigheid. De eerste concerten vonden plaats in een pakhuis (warehouse) in Chicago. House werd in Amerika populair en waaide spoedig over naar Engeland en daarna naar Nederland. Vooral grote steden in de Randstad vormen de kern van het house-gebeu­ren. Op dit moment (1994) woedt een rage en zijn ‘houseparty’s’ extremer geworden. Flyers staan vol afbeeldingen van agressieve en vreemde wezens. Party-namen als ‘Immorality’, ‘The Hof of Eden’, ‘Nightmare’ en ‘Extrema’ zijn kenmerkend voor het karak­ter en de sfeer.

Stromingen

Inmiddels zijn ver­schil­lende house-genres ont­staan:

  • Mellow’ is de benaming van rustige New Age-muziek. Party’s vinden plaats in grote hal­len, ingericht als een soort paradijs. Met behulp van drugs en typi­sche geluidseffec­ten wordt een sensuele sfeer geschapen; men voelt zich zweven (con­dooms zijn gratis);
  • Ambient House’ werkt met beelden uit de natuur; het is muziek waarop je kunt zweven als een vogel, of waarbij je ervaringen krijgt van ver­bondenheid of versmelting; je gaat stemmen horen en dingen zien. In de Bagh­wan-beweging krijgen deelnemers aan een ‘ambien­ce party’ een blinddoek om. Ze laten zich (zon­der drugs) door rustgevende muziek gecombineerd met repeterende lichaamsbewegingen in trance brengen. In sommige versies wordt zelfs Gregori­aanse koorzang door de beat gemixt;
  • Hardcore House’ is de hardste en snelste muziek, waar de ‘gabberhou­se’ de meest extreme vorm van is.

Hoe ‘werkt’ house?
Muziek brengt mensen in een bepaalde stemming. Een bandje op een brui­loft. Of zang en muziek in de kerk, waardoor mensen hun beslommerin­gen wegschuiven en de geest wordt voorbereid op het Woord. Men kan muziek zó gebruiken dat ziel, geest en lichaam overmatig worden bespeeld. Heftige beat bij ‘house’ bewerkt in de hersenen dezelfde fre­quentie: de ‘frequency following response’. De duizendkoppige massa krijgt een gevoel van eenheid. Sommige muziek bevat langere tonen. Aan de reactie op de tonen kan de discjockey (DJ) de opbouw van de trance vaststellen: de ‘frequency-respon­se­ test’. De kenner ziet het publiek massaal ‘medi­teren’ op de vibratie.

Cultuur
Onze cultuur kenmerkt zich door ratio, techniek en een slecht ontwikkeld gevoelsleven. Gezond evenwicht tussen hoofd en hart is in onbalans geraakt ten koste van gevoel. Men zoekt naar compensatie. Opgroeiende jeugd heeft nog geen evenwichtig geestelijk leven ontwikkeld. Zij is vatbaar voor een overdosis gevoe­lens waarin housemuziek voorziet. Dit kan doorslaan naar extreme vormen van irrationaliteit.

Trance
In alle genres ‘house’ gaat het erom de tran­cetoe­stand te bereiken door een voortdurend ‘bom­bardement’ van beat, psychedeli­sche licht­flit­sen, stem­men en lawaai. Bij ‘hardcore’ ontstaat trance door oorverdovend, eento­nig lawaai. Bij ‘mellow’ door de opgeroe­pen sfeer. Je wordt op een gegeven moment meege­zogen, je gaat ‘uit je bol’.

Afbeelding met laser, menigte Automatisch gegenereerde beschrijving Trance is zo oud als de wereld. In het Oude Testament lees je hoe Baäl-priesters zich in trance dansten om goden te bewegen hun offer te accepteren (1 Koningen 18:20-46). Ze werden zó wild dat ze zichzelf met messen bewerkten. Zo ook bij moslimfundamentalisten in Afghanistan. In Afrika, Zuid-Amerika en Groot-Mongolië wordt trance gebruikt om in contact te komen met gees­ten van voorouders of demonen. Het genre ‘trib­al‘ verwijst naar primitieve Afrikaanse stam­men met nachtenlang tromgeroffel. Er gebeuren dingen die je voor onmogelijk houdt. Het pu­bliek wordt spiri­tueel gestimu­leerd. Trance lijkt onschuldig, maar blijkt vaak een opstap naar demonie en veelgo­den­dom. Voor Israël was dit verboden. In plaats van trance roept de Bijbel op ‘geest vervuld’ (met de Heilige Geest), ‘nuchter’ en ‘waakzaam’ te zijn.

Trance bewerkt dat je grenzen binnen jezelf passeert, zo raak je ondermeer frustra­ties kwijt. Ook creëert het enorme hoge geluidsniveau een vorm van isola­tie en opheffing van je na­tuurlijke be­scherming. Gevolg: je gaat ‘openstaan’ voor het onderbewuste, verliest je vrije wil en wordt makke­lijker beïn­vloedbaar. Die trancetoe­stand geeft de ‘kick’ van ‘uit je dak gaan’. Gevolg is contact met ‘hogere we­zens’ en ‘diepe­re gevoelens’. Je ziet hoe machten zich meester maken … de geest stelt zich onbewust open voor beïnvloeding. Stem­men zetten je aan tot knie­len en je raakt letterlijk ‘beze­ten’.

Verder bewerken chaos en razendsnelle opeenvolging van (licht-)impulsen een vorm van desoriëntatie. De disc-jockey ‘legt de geest open­’. Hij haalt een deel van jouw ‘programmering’ weg en vervangt deze door psychoactieve muziek, drums, beats, lichteffecten en drugs. Zodra de hal met jongelui willoos en ‘leeg’ is, kan de DJ hun geest opnieuw vullen en herprogramme­ren met elke boodschap. Teksten, variërend van “voel je rijk” tot “the ultimate seduction (uiterste verleiding)”, of “something for your body, your mind and your soul”, staan op de CD of worden erin gemixt. De organi­sa­toren bepalen hoe de geest wordt gemanipuleerd … ‘Uit je dak gaan’ is niet zonder risi­co’s, je komt als een ‘leeggezogen, ‘zielloze’ zombie bij uit een roes.

Wakend bewustzijn
Onze geest heeft een wakend bewustzijn dat contact heeft met de omgeving via de zintui­gen. Door verlaging van bewustzijn kom je in een andere dimensie. Dat gebeurt bij trance: het onderbewuste wordt ster­ker. Over het onderbewuste hebben we vrijwel geen contro­le. Het wakend bewustzijn is het ‘topje van de ijs­berg’, het onderbewustzijn is veel omvangrijker.

Afbeelding met tekst Automatisch gegenereerde beschrijving De Bijbel zegt: “In Christus leef je, zonder Christus ben je dood“. In Christus leef je eeuwig leven dat God schenkt door geloof in Hem. Wie dat geloof niet heeft, wordt beïnvloed door andere geestelijke machten. Het wakend bewustzijn, de geest, wordt levend als de menselijke geest zich koppelt aan de Heilige Geest. Hij stimuleert het wakend bewustzijn, waartoe de Bijbel oproept: weest nuchter en waakzaam (in verband met de eindtijd), en ook: “Laat u niet in een roes brengen“. Waar geestelijke vor­ming door de Heilige Geest de ruimte krijgt, ­ zal je eigen geest alerter worden. Ook selectiever in het opnemen van indruk­ken. Dit is nuchter­heid, God brengt de mens nooit in trance!

Party-opbouw
Er is een zekere opbouw in de muziek van houseparty’s. Het gaat van redelijk rustig naar ‘hardcore’-num­mers, die de daar gewenste gevoe­lens teweegbrengen. Trance is het bindende element op alle houseparty’s. Een hoogtepunt wordt abrupt afgebro­ken en gevolgd door rustiger momen­ten. Het publiek wordt ‘rauw uit de trance gerukt’. Het verdovende gevoel komt weer terug door gebruik van drugs, waarna de discjockey de boel weer opjaagt. Zo zitten er vele ‘waves’ in een house party. Gevolg: je wordt lichamelijk en geestelijk in de put gestampt….

De tonen van housemuziek zijn weergaven van gevoelens. Iedere toon heeft een eigen bedoeling. Je wordt door de muziek ‘geprogrammeerd’. Hoge tonen bevatten frequenties waardoor je ‘uit je bol’ gaat. Niet allee de teksten, maar vooral de hoge frequenties waarmee ze gepaard gaan beïnvloeden je lichaam. Zo word je gehersenspoeld. Normen en waarden worden ‘weggeblazen’. House bevat de kracht van duivelse ideolo­gie. Als je voor de kick gevallen bent, zit je gevangen.

Black labels

Afbeelding met donker Automatisch gegenereerde beschrijving Bepaalde hardcore dj’s noemen zichzelf ‘discipe­ls’, al blijft ondui­delijk van wie of wat. Altijd hebben ze fans bij zich, die meereizen van party naar party. Ze gebrui­ken platen waarvan er maar enkele in omloop zijn, van onbekende producenten: de ‘black-labels’. Soms zijn dat variaties op populaire hits die de jongeren graag horen, maar voorzien van ‘extra dimen­sies’. Dit zijn platen waar de meest demonische effecten van uitgaan. Als die worden ge­draaid, veran­dert de sfeer op slag; er valt een andere ge­voelstoe­stand op het publiek. Iedereen reageert er direct op: dat is het hoogtepunt.

Gang van zaken
Elk weekend zijn er op veel plaatsen gigantische houseparty’s (‘raves‘) waar duizenden jongelui op af komen. Het feest gaat de hele nacht door met een meeslepend hoog ritme van beats en een geluidsvolume boven de pijngrens. Langs de boxen lopend krijg je spontaan een bloedneus. (Bij meer dan 80 decibel in een fabriek komt direct de Arbeidsinspectie en volgt boete…) Geluidsoverlast van houseparty’s valt onder de gemeentelijke Hinderwet. Maar de gemeente hoeft geen rekening te houden met de volksge­zondheid, maar denkt vooral in termen van openbare orde ….

Extreme uitwassen

Afbeelding met tekst, donker Automatisch gegenereerde beschrijving Satanische organisaties organiseren grote ‘raves’. Zij maken gebruik van een ‘yin-yang’-schijf, verbonden met ge­luidsapparatuur. Op het hoogtepunt beweegt dit apparaat vanzelf, zoals het glas bij ‘glaasje draai­en’. Letterlijk nemen demonische machten of ‘ceremoniemeesters’ de besturing over: zij bepalen de beats, de frequen­ties en het volume om ieder­een letterlijk tot waanzin te brengen…. Godslaster­lijke kreten, verwensingen en vervloekingen worden over het publiek uitgeschreeuwd. Soms 20 minuten lang, totdat de ­duizenden het massaal nabrul­len…. Tegelijk worden videobeelden op een scherm gepro­jecteerd. Bekend is de video waarbij Jezus aan het kruis hangt. Dan komt er een duivel met rollende ogen en trekt Hem van het kruis af… Die beelden veroorzaken een golf van ontzet­ting. Het publiek schrikt ervan, maar de show gaat door….

De jongelui weten dat ze bij ‘house’ het demoni­sche tegenko­men, zelfs de duivel. Dat vinden ze wel inte­ressant. Velen gaan uit nieuwsgierigheid. Ze kennen de gevaren niet, noch de prijs die ze betalen…. Ook al ga je maar één keer, je komt niet wit uit een kolenmijn …. Een­maal op een houseparty geweest, ga je volgend weekend weer. Je wordt erdoor ‘gepakt’. House werkt als drugs, het is verslavend.

Voor een buitenstaander komt dit onge­loofwaardig over. Vergeet niet dat deze muziek onder invloed van drugs ‘anders’ wordt gehoord dan zonder. Denk aan de toon van het ‘hondenfluitje’. Die hoor jij niet, maar de hond wel. Op de vloer worden satanische boodschappen gehoord die jij niet hoort.

De meeste jongelui op houseparty’s beseffen dat daar iets bovennatuurlijks plaatsvindt. Ze voelen hoe hun lichaam protesteert tegen de overmaat van beeld, geluid en drugs. Ze denken: over een kwartier ben ik in trance. Het kan me niks meer schelen.

Letsel
Er vallen zelfs doden op zo’n ‘feest’! Als offi­ciële doodsoorzaak van slachtof­fers wordt steeds een ‘overdosis drugs’ genoemd. ‘House’ en drugs (‘extacy’, xtc) horen bij elkaar. Zonder drugs houd je het maar een uurtje vol. Dus neem je drugs, die je ook nog een kick geven en helpen om makkelij­ker in trance te raken. Oververhitting in slecht geventi­leerde Afbeelding met persoon, staand Automatisch gegenereerde beschrijvingruimten en uitput­ting als gevolg van uren­lang ‘dansen’ zijn medeoorzaak van sterfgevallen. Im­mers: als je in trance bent voel je geen vermoeidheid, je gaat door. Bij trance wordt de psyche gescheiden van het voelen van licha­melijke sensaties. Des­kun­digen zijn ervan overtuigd, dat men op ‘hou­se party’s’ niet alleen lichame­lijk letsel oploopt, maar ook geeste­lijk letsel. Soms liggen housegangers de hele zondag, maandag en zelfs dinsdag nog ‘hersendood’ op bed. Ex-housers zeggen: ze maken je daar knet­tergek. Omdat house het concentra­tievermo­gen vermin­dert, gaan school- en arbeidsprestaties sterk achteruit.

Conclusie
House veroorzaakt lichamelijke, psychische en geestelijke schade die sterk onderschat wordt. Er hoeft niet direct een satanische boodschap in te zitten, maar er gaat aantrek­kingskracht vanuit. Wie erin terecht komt raakt ‘gebonden’. Popster Prince zegt: “House is a drug, this is not music, this is a trip”. Bij opgelopen demonische besmetting en bezetenheid is bevrijding nodig en nazorg. Wie kan je dan beter helpen dan Jezus Christus? We weten dat de duivel rondgaat als een ‘briesende leeuw’. Er is alle reden te waarschuwen voor houseparty’s. House is gevaarlijk als middel om een geestelijk vacuüm te vullen. We misgunnen de jeugd hun ‘feesten’ niet, maar het prijskaartje van ‘house’ en de cultus er omheen kost te veel …!

© Stichting Sense als rechthebbende opvolger van de Interkerkelijke Werkgroep “Bijbel of New Age”