Is 2012 het laatste normale jaar op aarde? 

Is 2012 het laatste normale jaar op aarde? 

Spannende tijden. Is 2012 het laatste normale jaar op aarde?

Tegen het einde van de vorige eeuw waren er al auteurs die beweerden dat 2012 een bijzonder jaar zou worden. Vooral de datum 21 december 2012 heeft daarin een magische klank gekregen. Deze mening is overgenomen door velen in de alternatieve- en occulte sferen. Ook individuele christenen hebben zich ondertussen volop in het rumoer gemengd.

Er staat ons nogal wat te wachten als we de profeten van dit nieuws mogen geloven. Een kleine greep uit het assortiment aan voorspellingen: langsrazende- en inslaande kometen, een nieuwe ijstijd, de terugkeer van Lucifer in de hemel, collectieve transformatie naar een hogere geestelijke dimensie, de komst van de antichrist, wisseling van de aardpolen en de landing van ufo’s bemand met Nephilim (reuzen, zie Gen.6:4) die dood en verderf zullen aanrichten.

Aan de basis van de opgesomde voorspellingen zou het aflopen van de lange Maya Kalender op genoemde datum liggen. Maar ook andere bronnen zouden tot dezelfde conclusies leiden. De spreker ging na of dergelijke voorspellingen over het einde van de oude wereld ook Bijbels te funderen zijn. Wat zit erachter en wat zou er wel eens écht kunnen gebeuren in die decembermaand van 2012?
Tot slot bespraken we de vraag hoe wij ons als gelovigen in Jezus Christus kunnen opstellen ten opzichte van hen die ongerust en angstig zijn ten aanzien van die beruchte datum 21 december 2012.
Hieronder de samenvatting van de lezing
 
Lezing door ds. Peter W. de Nooy op 21-01-2012 voor Stichting Sense
Sinds een tiental jaren wordt in kringen van spiritueel ingestelde mensen die het New Age gedachtegoed aanhangen gesteld, dat het jaar 2012 een belangrijk jaar zal worden en dat dit zal culmineren op de datum 21 december 2012. Zij stellen dat op die dag enorme veranderingen zullen geschieden, zowel met de aarde en de natuur, als ook in het denken van de mens. Bovendien zullen wezens uit de ruimte onze aarde “bezoeken”.
Hoe komen zij daarbij ?
In de eerste plaats heeft men via deskundigen op het gebied van de Maya’s kunnen vaststellen dat de Maya langetermijn kalender op 21 december 2012 afloopt. Deze kalender van de Maya’s beslaat een periode van bijna 26.000 jaar.
Eerst wat algemene gegevens over de Maya kalenders. Zij hanteerden 22 verschillende kalenders voor hun tijdsbepalingen. Deze kalenders beslaan minimaal 5 dagen, gevolgd door steeds langere perioden. Hun jaar heeft 13 maanden. Zij gaan uit van een jaarkalender die gebaseerd is op de omloop van de aarde om de zon.
Alle kalenders van de Maya’s hebben religieuze duidingen van de dagen, maanden en jaren. Ook zijn op die kalenders aangegeven welke maanden voor welke activiteiten in religieus opzicht het meest geschikt zijn, of welke gebeurtenissen in een tijdsperiode zullen plaatsvinden.
Vandaar dat 21 december 2012 een datum is waarop hun langste kalender afloopt en daarom het meest geschikt is voor grote veranderingen van de mensheid en waarin hun goden een belangrijke rol vervullen. Deskundigen zijn het echter oneens wat betreft de afloopdatum van de langetermijn kalender (ongeveer 26.000 jaar). De één zegt het op 28 oktober 2011 zal zijn, anderen houden het op 21 december 2012. Dat probleem wordt veroorzaakt door verschil in interpretatiemethoden van de hiërogliefen van de Maya’s. Vaak wordt er door aanhangers van datum 21 december niet bij vermeld dat de Maya’s in principe gewoon verder zouden gaan met een nieuwe periode van 26.000 jaar.
Een citaat van een beschrijving van de Mayakalenders uit het boek van Peter Toonen:
“De kalender van de Maya’s en andere volkeren hebben 13 maanden of 13 manen
iedere maand is 28 dagen. Samen 13 x 28 = 364 dagen.
Plus 1 dag extra de dag buiten de tijd.
Ieder jaar heeft 52 weken en 4 seizoenen van elk 13 weken.
Dit 13 manen kalenderjaar begint op 26 juli midden in de hondsdagen.
De zon staat dan samen met Sirius de hondsster. (53)
Deze dag is een ijkpunt, want hij komt steeds op dezelfde tijd voor zon en Sirius,
namelijk als aarde, zon en Sirius op 1 lijn staan.
De dag daarvoor, 25 juli is dan de dag buiten de tijd. Een dag van vergeving en van loslaten.”
Maar waarom zijn de Maya’s opeens zo belangrijk ?
De Maya’s bestaan als volk allang niet meer, maar er zijn nog wel afstammelingen en zelfs hun godsdienst wordt nog door enkele groepen beoefend, daar in Midden-Amerika ten zuiden van het huidige Mexico.
Er bestaan momenteel talloze spirituele groepen die net als de Maya’s beweren dat de mensheid van de sterren afkomstig is, uit extreem hoog ontwikkelde wezens in het heelal of universum en zelfs dat de aarde door hen met mensen bevolkt is als een soort van experiment. Deze groepen hebben de voorspellingen van de Maya’s opgepakt en een “eigen” invulling aan gegeven aan de invloeden en de wezens uit het universum/heelal/galaxis die ons rond het jaar 2012 op aarde zullen onderwijzen en helpen om ons bewustzijn op een hoger niveau te tillen.
Hoe komen die spirituelen aan al deze gegevens?
Als we hun websites bezoeken en hun boeken lezen, dan blijkt steevast dat zij door communicatie met onzichtbare wezens cq entiteiten gegevens door hen gedicteerd krijgen. Deze wezens of entiteiten waar zij meditatief contact mee maken zijn in hun ogen goden en halfgoden uit de Galaxis en in vele gevallen noemen zij hen meesters. Deze lichtwezens werken met lichtenergie, een lichtsoort die voor ons voorlopig onzichtbaar is.
De volgelingen van deze religie noemen zich vaak lichtwerkers. Het is een religie aangezien deze lichtwerkers geloven dat er een god is met een godin-moeder en een gods-zoon. Deze drie bewonen het zwarte gat in de melkweg. Dezen hebben dan alles geschapen, ook de talloze lichtwezens met hun specifieke functie. Zij bevolken op hun beurt de planeten, zichtbaar en onzichtbaar.
Het einde van jaar 2012
Hun meningen zijn verdeeld over het einde van 2012. Men is het met elkaar eens dat 2012 een jaar zal zijn van enorme transformaties in de mens, de aarde en de natuur. Zelfs de stand van sterren en planeten is in het geding. Zo is er sprake van het naderen van de aarde door de mysterieuze planeet “Niburu”. Een planeet die volgens astronomen niet bestaat of niet waarneembaar is.
Terwijl de ene groep stelt dat de wereld op 21 december 2012 in een zee van vuur zal vergaan, stellen de meeste andere groepen dat het jaar gekenmerkt wordt door vele transformaties en het verschijnen van lichtwezens / entiteiten uit de ruimte cq Galaxis.
Velen van hen beweren dat de mensheid op een onzichtbare manier, geholpen door de lichtwezens, haar bewustzijn op een steeds hoger niveau zal brengen ten einde met alle onzichtbare Galactische wezens te kunnen communiceren. Zij stellen dat onder invloed van die lichtwezens en met hun krachtige en energieke hulp de mensheid na 2012 een gouden periode zal ingaan zonder agressie en oorlogen en dergelijke ellende meer. Die overgang zal gepaard gaan met veel geweld, natuurrampen, oorlogen en onrust onder de mensheid.
Meer voorspellingen
De spirituele groepen die zich lichtwerkers noemen, worden in hun ideeën over 2012 gesteund door het feit dat op ongeveer diezelfde datum ook van de Hindoes een dergelijk tijdperk (Kali Yuga, het duistere tijdperk) ten einde loopt. Ook zij hanteren kalenders die religieus geduid worden. Zij stellen dat na het harde en agressieve Kali tijdperk er een Satia Yuga tijdperk zal aanvangen, dat zacht en liefdevol zal zijn, een gouden tijdperk. Hetzelfde geldt voor tijdsperiodes van de Hopi- en Sioux indianen en tenslotte ook nog voor een Chinese I-Ching kalender. Alle groepen stellen dat het jaar 2012 een jaar van transformaties zal zijn.
 
Voorspellingen
Om wat zicht te krijgen op de beweringen heb ik naast het bezoeken van veel websites van lichtwerkers uit de USA en Nederland, ook de volgende boeken gelezen:
·         Peter Toonen “de gestolen tijd”
·         Mark Hitchcock “de Bijbel en het einde van de wereld”
·         Caroline Cory “2012 een poort in de tijd”
voorbeelden van voorspellingen over 2012 zijn:

o   we gaan via veranderingen naar een nieuwe galactische samenleving.

 

o   er zullen contactern met buitenaardsen ontstaan.

 

o   moeder aarde zuivert zichzelf door vele aardbevingen en natuurrampen.

 

o   grote machtsstrijd tussen politieke belangengroepen en geheime organisaties.

 

o   het banksysteem stort in.

 

o   valse terugkeer van Jezus Christus geïnitieerd door de slechte Grey buitenaardsen, die dat d.m.v. hologrammen in de lucht zullen projecteren. Zij beweren dat de echte terugkeer van Jezus echter in onszelf plaats zal vinden.

 

o   sommigen doen niet meer mee omdat zij niet om kunnen gaan met sterkere   spirituele trillingen op hogere frekwenties.

 

o   in die tijd nieuwgeboren kinderen zullen telepathisch begaafd zijn, daarbij hoogst intelligent en enorm intuïtief. Zij worden de spirituele leiders van de toekomst.

 

o   We evolueren weer naar een DNA van 12 strengen in plaats van de 2 die we nu maar hebben.

 

o   We worden intuïtiever en onze healingcapaciteiten zullen verbeteren.

 

o   Alle ‘plagen’ van de jaren 90, zoals AIDS zullen verdwijnen.
Samengevat:
1. de langetelling kalender van de Maya’s eindigt op 21 december 2012.
2. Zowel de Maya’s alsook de spirituele groepen lichtwerkers geloven dat wij van de sterren afkomstig zijn.
3. Zij komen aan hun voorspellingen via meditatieve (trance) contacten met onzichtbare lichtwezens.
4. In deze contacten dicteren die onzichtbare lichtwezens of entiteiten door middel van “channelling” hun voorspellingen en religieuze theorieën aan mensen waarmee zij contact gemaakt hebben.
5. Naar de profetieën in de Bijbel gesproken, is er geen sprake van het vergaan van de wereld in 2012.
6. Wel is er in de afgelopen jaren een toename van natuurrampoen te zien in de vorm van vulkaanuitbarstingen, overstromingen, tsunami’s, aardbevingen, tornado’s en ongewone weersgesteldheden. Bovendien bestaat er een toename van onrust en conflicten onder de wereldbevolking. Dit wordt reeds door de Here Jezus geprofeteerd, bijvoorbeeld in Matth 24:5-7
Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.
7. In alle doorgekregen geschriften van de lichtwerkers ligt een zware nadruk op mediteren en contact leggen via een verhoogd bewustzijn met de lichtwezens uit de ruimte.
De gevallen engelen
Dat er oeroude verhalen de ronde doen over invloeden van hoogontwikkelde wezens uit de ruimte of uit de sterren is niet zo verwonderlijk. Dat ondersteunt namelijk een bijbelse passage in Genesis 6:
1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden,
2 zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen.
3 En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.
4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.
5 Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was,
Talloze bijbeluitleggers hebben zich hierover het hoofd gebroken. Toch kunnen we er een als volgt luidende goede uitleg van geven:
Er waren engelen uit de hemel die op de hand van de satan waren en die we dus demonen of boze geesten kunnen noemen. Deze kwaadaardige engelen verlieten de hemel omdat ze werden aangetrokken door de vrouwen en meisjes van de mensheid in de tijd voor de zondvloed. Zij waren vele malen machtiger dan de mensen van die tijd en konden dus vrouwen en meisjes nemen zoals ze zelf wilden (zie vers 2). Uit die combinaties van engelen van satan en vrouwen werd een apart soort demonische mensen geboren, die machtig waren door de kracht en kennis, die ze van hun “vaders” hadden meegekregen (zie vers 4). Zij waren niet alleen machtig maar ook extreem moreel verdorven, bedenk dat hun “vaders” demonen waren.
God reageerde hierop door dit hele “mislukte” mensenras en de onder hen wonende demonenische mensen te treffen door de bekende zondvloed (vers 3 en vers 5). Op een of andere manier zijn deze reuzen uit de oertijd ondanks de zondvloed nog doorgegaan, want we treffen hen later weer in Kanaän aan, één van hen is de reus Goliath waar David tegen streed.
Wij denken tevens dat deze wezens uit de hemelse gewesten aan de mensheid een aantal zaken hebben geleerd over planten, dieren, geneeskrachtige kruiden, het bewerken van metalen en het maken van muziek. Maar dit laatste is een vermoeden (zie b.v. Genesis 4:20, Genesis 4:21, Genesis 4:22).
Als je doorredeneert zou je tot het vermoeden kunnen komen dat die demonische engelen door de mensen gekoppeld werden aan planeten en sterren. Wellicht ook door wat deze wezens zelf beweerden. Trefwoorden hierin zijn de Nephiliem, Anakiem, zonen van God, Rephaïm, Rapha enz.
Bijbelse duiding van dit alles
 
De eerste vraag is of 2012 inderdaad het einde is van de wereld of van deze wereldorde en of er een enorme transformatie van de mensheid zal plaatsvinden. Voor deze vragen gaan we de profetieën in het Oude- en Nieuwe Testament van de Bijbel na.
Gods Woord voor 2012
Veel profetieën uit de Bijbel zijn nog niet in vervulling gegaan, onder andere over de wederkomst van Jezus Christus, maar ook niet van het
  • Herstel Romeinse rijk onder tien leiders en de daarop volgende 11e, de antichrist.
  • De herbouw van de Joodse tempel.
  • De opkomst van herkenbare antichrist.
  • Vredesverdrag met Israël
  • het merkteken van het beest
  • wereldoorlog en slag bij Harmageddon.
Men stelt dat de aarde in 2012 zal vergaan in vuur, maar II Petrus 3:7 stelt dat de aarde zal vergaan door vuur wat van God uit de hemel op aarde komt. Dat betekent waarschijnlijk dat zulk een vuur uit de hemel hetzelfde vuur is wat de werken der Christenen voor de rechterstoel van Jezus beproeven zal.
Bovendien kunnen we uit de profetieën opmaken dat de aarde pas door vuur zal vergaan als het 1000-jarig rijk ten einde is. Zie daarvoor Openbaring 20:3, Openbaring 20:11, Openbaring 21:1 en natuurlijk II Petrus 3:7
(Voor het vergaan van aarde en hemel zie: Psalm 102:26, Jes 34:4, Jes 51:6, Matth 24:35, Openbaring 21:1, openb 20:11.)
Dus pas na het 1000-jarig rijk, als het eindoordeel over alle mensen (behalve de Christenen) komt en er er een nieuwe hemel en aarde zal ontstaan.
Hoe staan we ten opzichte van de voorspellingen van mensen die via allerlei soorten contacten hun voorspellingen ontvangen?
 
Allereerst over de directe aanleiding voor het einde van het jaar 2012, dat is het eindigen van de kalender van de Maya’s.
Uit literatuur over die Maya’s blijkt dat zij hun voorspellingen ontvingen via het gebruik van paddenstoel-extracten en een soort LSD. Dat betekent dat zij in een trance contact hebben gemaakt met machten uit de de onzichtbare andere wereld, dat zijn in Bijbelse zin de hemelse gewesten, die in Efeze 6 genoemd worden. Het betekent dat de Maya’s vanuit die wereld voorspellingen hebben gekregen van geestelijke machten van de satan. Tevens weten we uit archeologisch onderzoek dat de Maya’s mensenoffers brachten voor hun zonnegod. Dat gebeurt uit de geest van de satan en dus zijn hun religieuze voorspellingen zeer zeker verdacht.
Ook wordt nergens in de bijbel vermeld dat je in een andere staat van bewustzijn moet komen om contacten te leggen met één of andere wereld. De profetieën in de bijbel komen direct van God en niet via wat dan ook. Het gebeurt ook steeds in de vorm van eenrichtingsverkeer waarin God en Jezus aan de mensen profetieën geven die passen binnen het plan van God. Die profetieën zijn daarom ook toetsbaar.
Maar er is meer: De satan imiteert in zijn voorspellingen veelvuldig de waarheid van God. Zo een imitatie is bijvoorbeeld de voorspelling vanuit satan dat er veel rampen en strijd zullen zijn in 2012, wat de Bijbel al weergeeft voor de periode voorafgaand aan de terugkomst van Jezus.
We kunnen ervan uitgaan dat deze voorspellingen ingegeven zijn door channeling of contacten met geestelijke machten ook wel geleide geesten enz., deze geesten hebben als origine hun meester de satan.
We gaan er ook vanuit dat satan en zijn geestelijke machten zich voordoen als engelen van het licht (zie het bijbelgedeelte in 2 Kor. 11:14). Daarbij denken we aan de zogeheten lichtwezens die zich ook voordoen als engelen, en daarin mensen beïnvloeden die zich opstellen als lichtwerkers die niet in de gaten dat dit alles uit de bron van satan komt. Nogmaals in heel veel zaken aapt satan duidelijk de Here God en Zijn Zoon Jezus Christus na.
De voorspellingen van satan via allerlei mensen en machten zijn vaak heel tricky door een vermenging van waarheid en leugen. Dat kunnen we heel duidelijk zien als we in Genesis 3 de dialoog tussen satan (in de vorm van een slang) en Eva doorlezen. Het is tegelijk waar en niet waar en hij “vergeet” bovendien de consequenties te vermelden.
Dit alles is er bij deze voorspellingen op gericht, dat de mensen op aarde een totale eenheid gaan vormen, dat zij door meditatie en een verhoogd bewustzijn contact hebben met andere wezens en dus door hen gecontroleerd worden, dat er een transformatie plaatsvindt, dat er rampen komen, dat er een nieuwe tempel komt, dat er een wereldregering komt en dat er een zoon van hun god en godin op aarde komt met vele veranderingen die hij brengt.
Het doel is de mensheid gereed te maken voor de komst van de werelddictator, dat is de antichrist. Om dat te bereiken is er eerst eenheid binnen de mensheid nodig, zie het mondialisme. Die tijd ligt niet ver meer van ons, het streven naar eenheid op allerlei terreinen is voor bijna iedereen de normaalste zaak van de wereld geworden.
Duidelijk valt te bemerken hoe satan de woorden van God omdraait. Het is precies het omgekeerde proces van de torenbouw van Babel, zie Genesis 11:6 over de almachtsidee van de mens.
In vele publicaties van deze lichtwerkers komt de voorspelling naar voren dat er een nieuwe wereldleraar van de sterren c.q. planeten zal komen die qua beschrijving een tegendeel van Christus is. Het betreft naar alle waarschijnlijkheid de beschrijving van de komst van de antichrist. Over de komst van de antichrist kunt u lezen in het laatste bijbelboek Openbaring 13.
Nieuw bewustzijn
Nieuw bewustzijn voor de mensheid, een nieuw verhoogd bewustzijn om in contact te komen en te blijven met geestelijke machten uit de onzichtbare wereld in de hemels gewesten.
Gods Woord zegt ons echter dat wij nuchter en waakzaam moeten zijn en niet in een roes moeten geraken en dat is nou net het tegendeel van het zogenaamd verhogen of veranderen van je bewustzijn, wat vergelijkbaar is met het eigenlijke doel van yoga. Wanneer het waakbewustzijn bij nuchtere toestand sterk is verminderd, kunnen talloze machten uit de duisternis iemands leven beïnvloeden.
Goddelijk vonkje
Ook stellen de lichtwerkers en met hen vrijwel alle aanhangers van new age en niet-bijbelse spiritualiteit, dat ieder mens een deeltje van de goddelijke energie in zich draagt, wat opnieuw een na-apen van de Bijbel is. In Gods Woord staat dat de mensen God niet kennen en dus ook geen goddelijk deeltje in zich hebben, dat is mede door de zondigheid van een onbekeerd mens. Er staat dat pas wanneer mensen tot geloof in Jezus Christus komen en Hem aannemen als hun Heer en zaligmaker de Heilige Geest van God in hun levens komt wonen.
Er is in de Bijbel geen sprake van dat ieder mens eerst de goddelijke vonk in zichzelf moet ontdekken en die verder moet “uitbouwen” of “ontwikkelen”. Wat de mens zonder God is kunt u onder andere lezen in Romeinen 3:10-25.
We worden gereed gemaakt !
In onze de Westerse cultuur van de afgelopen 50 jaar zijn wij via ondermeer films en berichten over UFO’s gewend geraakt aan “monsters”.
Satan wil net als God en Jezus Christus een eigen koninkrijk. Hij is bezig om in de wereld zijn eigen koninkrijk tot stand te brengen, alles gevat in een universele religie waarvan de antichrist als hoofd aanbeden zal moeten worden.
Er wordt nu al een nieuwe mens gemaakt door sterke nadruk te leggen op het gevoelsleven, de intuïtie en op paranormale gaven waarmee men met elkaar en met de machten uit de duisternis zal communiceren.
Aan het einde van deze samenvatting zou ik er nogmaals op willen wijzen, dat christenen zich niet door het 2012 verhaal in de war moeten laten brengen. Dat verhaal kent dan wel een aantal uit de Bijbel losgemaakte elementen, maar de bijbelse profetieën over het einde der tijden stemmen er niet mee overeen. Christenen moeten wel goed voorbereid zijn op de terugkomst van Jezus en alert blijven op de eindtijdverschijnselen (zie Mattheüs 24)
Belangrijk in het kader van dit artikel is eveneens de tekst van 2 Timoteus 4:3-5: Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.
P.W. de Nooy, januari 2012
© Stichting – Sense

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *