Hoe gaan wij om met New Agers

C:\Stichting Sense\LOGO stichting SENSE.jpg

Rubriek New Age en nieuwe spiritualiteit
Titel Hoe gaan wij om met New Agers?
Bespreking door leden van de Interkerkelijke werkgroep “Bijbel of New Age”
Plaats, datum Utrecht, 26 september 1992
Bewerkt door Drs. G. van Ginkel, 5 april 2020
Korte inhoud Iemand die zich in het occulte begeeft, raakt gebonden. Hoe wordt hij bevrijd? Een Bijbels antwoord.
Trefwoorden new age, occult, gebondenheid, bevrijding
Bronnen Martie Dieperink: ‘New Age en christelijk geloof’;
I.A. Kole: ‘New Age’;
Texe Marrs: ‘Duistere geheimen van de New Age’;
Jan Minderhoud: ‘New Age: Bedreiging of uitdaging?’;
Bijbel

Hoe gaan wij om met New Agers?

Inleiding
Wij krijgen nogal eens praktische vragen zoals: “Ik ken iemand die in de New Age zit, wat kan ik doen?” Dit artikel behandelt de vraag ‘Hoe is ons antwoord op New Age?’

Eén front
In de kerken is weinig oog voor de antichristelijke geest van New Age. Voor het juiste antwoord past het besef, dat er strijd te voeren is, niet tegen bloed en vlees, maar tegen overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis, boze geesten in de hemelse gewesten (Efeze 6). We moeten niet alleen de vijand bij de ander zoeken, maar onszelf ook afvragen, waarin wijzelf als christen falen. New Age rukt op als wij onze plaats niet innemen.

Ons getuigenis naar de wereld is liefde: “zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten ook jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. (Joh.13:34,35).” Als de liefdee ontbreekt en we tegen elkaar strijden, moeten we niet verbaasd zijn dat jonge mensen hun weg zoeken bij de ‘goeroes’. We kunnen pas effectief strijden tegen de invloed van New Age als we één front vormen.

De vraag is: hoe helpen wij mensen die in New Age gevangen zitten? Ik reik jullie hierbij een vijf-fasen plan aan:

Informatie verzamelen
Voor het bereiken van New Agers moeten we weten wat hen bezielt. Niet alleen als waarschuwing voor onszelf, maar ook voor hen die verstrikt zitten in New Age. Paulus kon in Griekenland evangeliseren omdat hij de Griekse godsdienst kende. We moeten weten in welke wereld de mens leeft met wie we communiceren. Die Informatie is beschikbaar in tijdschriftartikelen, folders, brochures en christelijke boeken over New Age.

Het gesprek aangaan
Wanneer wij de informatie verwerkt hebben, kunnen we ons bezinnen op een christelijk antwoord en een getuigend gesprek aangaan. Bouw een basis van vertrouwen op en vertel iets over je eigen leven. Niet elk moment is geschikt, laat je leiden door de Heilige Geest. Of we iemand  nog kunnen bereiken, hangt af in hoeverre hij of zij al in de ban van New Age is. Zoekende zielen staan open voor het evangelie. Zo besloot een vrouw, na uitleg over het onderscheiden van geesten, het gesprek met de opmerking: “Ik wil nu toch echt de Bijbel eens gaan lezen.” De prediking van Gods Woord kan zoekende harten raken.

Bid
Helaas zijn niet alle New Agers via een gesprek te bereiken. Wanneer iemand stevig in New Age zit, ervaar je een geestelijke macht die het contact verstoort. Gelukkig hebben we naast het Woord van God ook nog gebed en vasten als wapens. In de gebedsstrijd kunnen we een gebonden mens bij de Heer brengen. Vooral kinderen lopen gevaar in het netwerk van New Age verstrikt te raken, zelfs op christelijke scholen worden ze met het ‘nieuwe denken’ geconfronteerd. We moeten niet alleen bidden voor redding van kinderzielen, maar ook voor hun bescherming. Texe Marrs schrijft: ‘Kortgeleden werd ik getroffen door het getuigenis van de bejaarde Irene Park. Zij is nu een toegewijd christin, maar vroeger was ze Hoge Heks van Florida: “Mijn denken was totaal verdorven en overgenomen door de duivel.” Zij erkent verschrikkelijke daden te hebben gedaan in de jaren dat zij occult gebonden was. Ze verleidde jonge kinderen op seksueel gebied en bracht jongens en meisjes tot het satansritueel. Berouwvol belijdt Irene dat satan haar met zijn duistere krachten had bekleed die zij gebruikte om jonge kinderen te gronde te richten. En hoewel haar verlangen sterk naar hen uitging, stelde Irene dat zij de kinderen van toegewijde christenen door hun voortdurende gebed niet kon bereiken.

De geestelijke strijd
Behalve bidden voor bekering van New Agers, gaan we ook de strijd voor die ander aan. Die strijd is anders dan gewoon gebed. We hoeven niet tot God te bidden dat machten gebonden worden, nee, ze zíjn al door Christus op Golgotha overwonnen. Wij hebben in de naam van Jezus autoriteit gekregen machten te binden en uit te drijven, dan moeten we die autoriteit ook gebruiken.

Zomaar een fragment uit een boek over geestelijke strijd: ‘Een zekere mevrouw J. had een ongelovige man. Hij schimpte op haar als ze naar de samenkomst ging. Hij dronk veel en verspeelde al zijn geld. Ze vertelde dat hij grof was en haar sloeg en ze was bang voor haarzelf en de kinderen. Het was duidelijk, dat deze man door machten gebonden was. Zijn vrouw leerde hoe ze de geestelijke strijd moest voeren: “Jullie demonen die J. belagen, wij nemen de autoriteit over jullie in de machtige naam van Jezus. Jullie proberen dit huis te verwoesten, maar wij zullen jullie niet toestaan het uit te voeren. Samen met Christus bezitten wij geestelijke autoriteit. Wij weten onze positie en kennen onze rechten. Wij binden jullie in Jezus’ naam. Neem jullie handen van zijn leven af. Laat zijn wil los, zodat hij vrij is om Christus als zijn Heiland aan te nemen.” Binnen een paar weken was J. volkomen veranderd: een nieuwe schepping in Christus Jezus.’

Door bloed, woord …..
Jezus is Overwinnaar. Dat houdt in dat wij mede-overwinnaars zijn en onze taak hebben. We lezen in Openbaring: “En zij hebben hem (satan) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood” (Op.12:11). Jezus heeft die machten overwonnen. Ons aandeel is de overwinning in Jezus’ naam te proclameren.

Het aangaan van de geestelijke strijd betekent niet, dat we invloed uitoefenen op de wil van een ander. Dat is wat gebeurt als we iemand hypnotiseren, dat mag niet. Wat we doen is de macht die satan uitoefent, in Jezus’ naam binden zodat de wil van de gebonden persoon wordt vrijgemaakt. Hij kan dan voor Jezus kiezen.

en volhardend gebed
In geval van de man van mevrouw J. ging dat snel. Maar dat hoeft niet altijd zo te gaan. Daarom is volhardend gebed noodzakelijk. Paulus zegt: “Pas goed op en blijf steeds bidden. Blijf God om hulp vragen. En laat je daarbij leiden door de heilge Geest. Bid voor alle christenen, ook voor mij.(Ef.6:18,19).

We bidden niet alleen persoonlijk voor vrienden of familieleden. Ook als gemeente of in een gebedskring bidden we tegen de bolwerken van de boze, zoals New Age-centra. (Informatie over New Age-centra is bijvoorbeeld te vinden in het tijdschrift ‘Koorddanser’.) Zo zette een gebedskring in een gemeente zich in voor een genezer die diep in het occulte verstrikt zat. Na een half jaar kwam deze man onder verlichting van de Heilige Geest tot bekering en is een nieuw leven begonnen. Daarom dus: volharden in gebed en in onze strijd.

Bevrijding
Het binden van machten betekent niet dat demonen zijn uitgedreven, maar tijdelijk machteloos zijn. Als iemand daarna tot bekering komt, strijden we ten slotte voor daadwerkelijke bevrijding. Het is belangrijk dat deze bediening weer gaat functioneren in de gemeenten. Steeds meer mensen worden gebonden door betrokkenheid met het occulte. Dat kan ook christenen uit onwetendheid overkomen.

Een tijdje geleden belde een meisje met problemen. Ze was nog niet lang christen. Ze had advies gekregen om een regressietherapie te ondergaan. Je wordt dan naar vorige levens teruggevoerd onder trance of hypnose. Velen zijn door onwetendheid in de strikken van satan gevangen geraakt. Dit vraagt om het juiste antwoord in plaats van passieve berusting. De geestelijke wapenrusting is in die strijd hard nodig.

Conclusie
We moeten dus de occulte achtergrond van problemen herkennen, maar tegelijk denken dat achter psychische problemen een demon kan schuilen. Velen zijn, door zich open te stellen voor het gedachtegoed van New Age – bewust of onbewust – occult belast geworden. Mogelijk is een deel van die mensen zelfs in psychiatrische inrichtingen beland… Bij hulp aan New Agers komt het dus op onderscheiding van geesten aan. Soms moet je jaren wachten voor er verbetering optreedt. Dit vraagt geduld en volharding. Je hebt echter iets veel beters te bieden dan die goeroe, of die (esoterische) leer.

Onderschat de gevaren niet
Sommige christenen zeggen: “Wij hebben de Heilige Geest, misleiding kan ons niet raken”. Maar tot hun grote schrik gebeurt het toch. Occulte besmetting draag je met je mee en je infecteert anderen. Het gaat niet vanzelf over. Mensen gaan ‘gewoon’ naar yoga en een magnetiseur. In Amsterdam wordt New Age zelfs toegepast in projecten voor werklozen. Hoe maak je anderen duidelijk dat dit fout is? Dat er duistere machten achter schuilen? Als Bijbellezen en bidden niet meer lukt, heb je grote kans dat er een demon in het spel is. Men moet inzien, dat men verkeerd bezig is. Het vrijzetten van demonische bindingen en vullen met het evangelie en nazorg zijn nodig. Ons getuigenis is: alleen God verandert mensen!

© Stichting Sense als opvolger en rechthebbende van de Interkerkelijke Werkgroep “Bijbel of New Age”