Reuzen

[us_separator height=”100px” size=”custom”]

Reuzen

Samenvatting van lezing d.d. 26 september 2015 door ds. P.W. de Nooy, emeritus predikant

Reuzen, dino’s en hybriden liggen niet onder het stof van een ver verleden, maar duiken weer op aan alle kanten. Er is toenemende belangstelling bij jong en oud. Literatuur, film, TV en spelletjes worden ermee overstelpt. Wat zit daarachter? Zowel de Bijbel als buiten-Bijbelse bronnen spreken over deze antieke en voorhistorische taferelen. Op het volgende zal worden ingegaan:

1. Waarom maken we ons druk om de tijden van Genesis 6.

2. Hoe zagen die tijden eruit.

3. Waarom kwamen engelen naar beneden op aarde.

4. De gevolgen van engelen met vrouwen en de reuzen daar uit.

5. Wat brachten die engelen en reuzen aan de mensheid van Genesis.

6. De reuzen komen ook voor in het Oudtestamentische tijden.

7. Beschrijving van reuzenvolkeren en de strijd daar tegen door Israël.

8. Waarom God de reuzen laat vernietigen.

9. Kenmerken van reuzen en mogelijke oplossing van vraagstuk van het verplaatsen van
tonnen steenblokken in de oudheid.

10. Reuzen in sprookjes vermeld.

11. Reuzen in wereldliteratuur en in mythen van volkeren en voorbeelden van zulke reuzen.

12. Vindplaatsen en gegevens over restanten van reuzen.

Wat betekent Genesis 6 voor de tijd waarin wij leven? Hoe was het vroeger en waarom kwamen aan God ongehoorzame engelen naar de aarde? Deze zonen hadden gemeenschap met aardse vrouwen en hieruit werden reuzen geboren. Het gevolg was dat de hieruit geboren reuzen macht hadden over de mens. Deze overheersing vond plaats in de tijd van het Oude Testament en is in de Bijbel beschreven. God liet Israël tegen reuzen strijden, om deze volken te vernietigen. Reuzen komen ook voor in de wereldliteratuur, o.a. in mythen en sprookjes. In de oudheid konden ze tonnen aan gewicht van zware steenblokken verplaatsen. Veel oude volken spreken over reuzen die op aarde hebben geleefd. Nog steeds worden er wereldwijd van deze reuzenvolken skeletten in verschillende lengtes gevonden.

De eindtijdprofetie van Jezus in Mattheüs 24 spreekt over Zijn terugkomst. Wanneer deze zal geschieden is alleen de hemelse Vader bekend. Op aarde zal het zijn als in de tijd van Noach: de mens was bezig met zijn dagelijkse dingen, had geen oog voor God. Plotseling kwam de zondvloed, alle mensen verdwenen van de aarde behalve Noach en zijn zonen met hun vrouwen. Zo zal het ook zijn vóór de komst van de Heer Jezus, de ‘Zoon van God’. Er zal weinig geloof in Zijn terugkomst zijn, als de Koning van Israël, de ’Vredevorst’. Wat was er aan de hand in de tijd vóór de zondvloed, dat zich in onze tijd herhaalt? De mens was en is hedonistisch!

In Lucas 17: 26-32 staat hetzelfde geschreven als in het evangelie van Mattheüs: het openbaar worden van de Zoon des mensen. Die tijd zal gelijk zijn aan de tijd van Noach. Wel krijgt het volk Israël de raad te vluchten en alles achter te laten, en niet naar huis terug te keren om huisraad op te halen. Denk aan de tijd van Sodom en Gomorra en wat er gebeurde met de vrouw van Lot! Zij keek om en werd een zoutpilaar. Jezus maakt deze eindtijdkoppeling Mattheüs-Lucas, zodat de wereld niet onwetend zal zijn over Zijn voorzegde terugkomst. Hedendaagse seksuele moraal, idolenverering, ingesteld zijn op eten, drinken, vermaak en gezelligheid zoeken, zonder met God rekening te houden, lijkt op de tijd van Noach.

In Genesis 6:11-22 en 7:1-22 lees je, dat de aarde verdorven was en vol van geweld. Maar Noach vond genade in de ogen van God. Hij kreeg opdracht een buitengewoon grote Ark te bouwen en de mensen te waarschuwen tegen het naderend onheil. Toen deze Ark na veel jaren klaar was, kreeg Noach van God de opdracht met geheel zijn huis de Ark in te gaan. Zo werden zij behouden.

Het gedrag van de mensen uit de tijd van Genesis lijkt zich in onze dagen overal ter wereld te herhalen. Er is veel boosheid, de mensen spotten en hebben nieuwe goden voor ogen. Achter de uiterlijke schijn verbergen zich machten en krachten vanuit de duisternis. Reuzenmachten in een andere vorm gegoten die ons proberen te beïnvloeden. Door afgoderij op veel gebieden, zoals in sport en amusement, hebben mensen niet in de gaten dat ze worden afgeleid van waar het werkelijk om gaat. De Bijbel roept op nuchter en waakzaam te zijn en de terugkomst van Jezus te verwachten.

Genesis 6: 1-4 beschrijft hoe zonen Gods uit de hemel keken en de schoonheid van aardse vrouwen zagen. Volgens het boek Henoch, niet in de protestantse Bijbel opgenomen, waren 200 engelen ongehoorzaam aan God. Zij gingen in bij de dochters der mensen en verwekten reuzen. Deze 200 zonen Gods horen niet tot het 1/3 deel van engelen (demonen), die satan meenam in zijn opstand tegen God. Deze 200 engelen hadden erotische en seksuele gevoelens voor de vrouwen op aarde. Dit was tegen Gods wil. Het gevolg was dat uit deze relaties reuzen werden geboren. In het boek Henoch wordt geschreven over dit reuzengeslacht: het waren reuzen van naam, geweldenaren, waartegen de vrouwen geen weerstand konden bieden. Het fysieke lichaam van engelen is in de hemel anders dan op aarde. Op aarde nemen ze een aards lichaam aan. Volgens de Bijbel kun je in een hemels lichaam niet huwen, alleen in een aards. Vandaar dat de reuzen zich op de aarde vestigden en zich hier vermenigvuldigden.

Hun capaciteiten waren: gedachten lezen, fysieke krachten, ze konden overal ter wereld verschijnen en verdwijnen en waren op de hoogte van het occulte. Over deze bovennatuurlijke zaken onderwezen ze de mens. Engelen waren in hun aards lichaam in staat te eten. Lees in Genesis 18:8 over de ontmoeting van Abram met engelen (niet de 200 gevallen engelen), waar hij deze mannen voor een maaltijd uitnodigde. Engelen waren fysiek heel sterk, zij rolden de steen voor Jezus’ graf vandaan. Waarschijnlijk is het mysterieuze Stonehenge zo ontstaan: grote stenen vervoerd over kilometers lange afstand en uiteindelijk opgesteld in cirkels. Of dit door reuzen is gedaan is niet bewezen.

Hoe transporteerde de mens reusachtige stenen, die glad en bewerkt waren voordat ze te bestemder plaats werden neergelegd? Ook de oeroude tempelingangen in het Midden Oosten waren absurd breed en hoog. Waren deze voor reuzen gemaakt? Hoe kon de mens zulke grote hoge bouwwerken maken? De wetenschap staat nog steeds voor een raadsel hoe die werden gebouwd.

Hoe het boek Henoch tot stand kwam, weten we niet, maar wel wordt Henoch geciteerd in Judas 1:14. Henoch beschrijft, dat 200 gevallen engelen (zonen Gods) neerdaalden op de berg Hermon, hoe deze zich misdroegen en hoe daaruit de reuzenvolken ontstonden die vanaf toen op aarde hebben geleefd. In Genesis 5:18-24, wordt over het leven van Henoch gezegd: hij wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Hij had dus geen graf op aarde. Bijbelgeleerden hebben alleen aan Henoch 1 autoriteit toegekend.

Wereldwijd vindt men afbeeldingen van reuzen, en er worden graven gevonden van hen, van India t/m Amerika. Niet alleen het DNA van de mens werd door de reuzen veranderd, ook knutselden ze aan dieren. Denk bv. aan de zeemeermin met vissenstaart, of het paard met mensenhoofd. De uit vrouwen geboren reuzen hadden altijd honger en gingen over tot kannibalisme. Volgens het boek Henoch leerden zij de mens toverijen, banspreuken, insnijden van wortels, kruiden en metaalbewerking. De reus Azazel leerde de mens deze metaalbewerking. Ook verfraaiden de reuzen hun oogleden. Menselijke baby’s groeiden op tot reuzen die de mens terroriseerden. Door geknoei aan mens en dier raakten beide genetisch totaal verdorven, en werd het menselijk ras vervloekt.

Ook na de zondvloed waren er reuzen op aarde. In de oudtestamentische tijd moesten de
Israëlieten van God tegen reuzen strijden. De volken met reuzen hadden hun eigen afgoden, deden aan mensenoffers (offerden aan Moloch). Gods oordeel over hen was, ‘vernietig deze genetisch bedorven volken’. Er bestonden verschillende reuzenvolken, de Enakieten (groot en lang), Refaïeten, Chorieten, de Ammorieten, Edomieten (afstammelingen van Esau). De Refaïeten hadden 6 vingers (12) en 6 tenen (12). Zo nu en dan is dit nog in het menselijke ras zichtbaar. Het woord Nephilim voor reus heet in het Hebreeuws ‘naphal’ wat neervallen (gevallen) betekent, vandaar de naam gevallen engelen.

De verspieders die voor Mozes het te veroveren land verkenden, stonden tegenover de Enakieten, een sterk volk dat zijn inwoners verslond. De verspieders voelden zich als sprinkhanen tegenover deze reuzen (Numeri 13:33). De daar door hen aangetroffen planten en druiventrossen hadden ook abnormale reuzenafmetingen.

Koning Og van Basan was één van de laatste der Refaïeten. Hij had een ijzeren bed van 4,5 bij 2 meter breed (Deuteronomium 3:11). Lees verder in Deuteronomium 2:20-21 , over de daar levende reuzenvolkjes. Reuzen waren gruwelijk om te zien, en waren voor de mens gevaarlijken afschrikwekkend. God verbood Israël verbonden en relaties aan te gaan en zich niet te verzwageren met die volken. Daarbij zei de Heer tegen het volk Israël: ’Ik zal U behoeden, over hen de overwinning geven, gij zult ze verslaan, Ik zal voor U uitgaan’ (Gods werk). Niet door uw gerechtigheid maar door hun goddeloosheid zal Ik deze volken vernietigen. Hun goddeloosheid was besmettelijk. Om die reden moesten deze verdorven volken met de ban worden geslagen. De reuzen brachten mensen- en kinderoffers en hadden occulte, bovennatuurlijke kennis. Deze occulte kennis en het brengen van mensen- en kinderoffers kwamen o.a. ook voor bij het indianenvolk de Azteken, de Maori’s en andere hoge culturen in Zuid-Amerika. Plotseling waren die volken en culturen verdwenen.

Vóór de zondvloed waren er hoog ontwikkelde culturen op aarde. We stammen dus niet af van de apen zoals de evolutietheorie ons wil laten geloven. Men had occulte kennis en wist van geneeskrachtige werking van kruiden. Deze kennis wordt nog steeds op verschillende manieren doorgegeven. Hoe konden ze toen metaal maken? Door de grondstof tot 1500 graden te verhitten en deze vervolgens bewerken.

Alle oude volken hebben verhalen over reuzen. Ze zijn afschuwelijk om te zien, neem bv. de afgod Moloch: een stierenkop met een menselijk lichaam, met 4 armen en ingebouwde oven. Die oven was bestemd voor het offeren van mensen en kinderen, die levend in het vuur werden gegooid als offer aan deze afgod. Reuzen moesten door mensen gevoed worden, zelfs mensen werden door hen opgegeten, omdat hun honger niet te stillen was.

De abnormale dingen uit de archeologie worden weggestopt, bv. kaarten die al duizenden jaren terug hoog vanuit de ruimte zijn gemaakt en vondsten van reuzenskeletten. Die passen niet in de evolutietheorie. Er zijn foto’s gemaakt van mensen naast een reuzenskelet van 10 meter lengte. Over deze onverklaarbaarheden in de archeologie is een boek uitgegeven ‘Waren de goden kosmonauten’ (Erich von Däniken).

Hoe konden simpele mensen gehuld in berenvellen, zware reusachtige steenblokken verplaatsen? Hadden ze de macht om de zwaartekracht op te heffen, of paranormaal voorwerpen te bewegen, of d.m.v. van het sturen van je gedachten deze te verplaatsen? Er zijn bv. bouwwerken in Irak en de rots Petra in Jordanië waarvan men niet weet hoe de stenen op hun plaats zijn gezet. In de wereldliteratuur is te lezen over reusachtige gebouwen die overal ter wereld voorkomen. Uitgehouwen stenen werden vanuit een groeve vele kilometers verder naar hun bestemming gebracht. In Indonesië staat een beeld van 4 ½ meter hoog met doodskoppen, en een reus met 3 hoofden. Dit beeld geeft aan dat tussen reus en doodskoppen een verband bestond. Zo zijn er bij de Indianen verhalen die gaan over blanke reuzen uit de hemel, die waren gekomen om de mens te onderwijzen. Wereldwijd zijn er verhalen over reuzen, terwijl in die tijd er onderling geen communicatie was tussen mensen en volken zoals in onze tijd. Overal werden reuzen groot, kwaadaardig en afschrikwekkend afgebeeld. In de 18e en 19e eeuw zijn foto’s gemaakt van opgegraven reuzenskeletten. Reuzendeskundigen vermoeden dat deze kennis en publicaties bewust worden achtergehouden. Het past niet in de evolutietheorie.

Titanen waren Griekse reuzen, Atlas koning van Atlantis, Vodan (beschermgod Zuid Amerika), Wodan (Noorse god), Albion zoon van Poseidon (Engelse goden), Iberia (Spanje), één oog hebbende reus, Homerus en Hercules (Griekenland). Zo zijn er nog vele andere bekende reuzen. Neem het Bijbelse verhaal van David en Goliath, de reus waar David tegenover stond was 10 voet hoog. David overwon de reus die het volk Israël tartte en uitdaagde tot de strijd. Het volk vreesde de sterke reus, maar David trad hem tegemoet in de naam van de Heer der heerscharen.

Engelen (ook de afvallige zonen Gods) zijn onsterfelijk, nu bevinden de 200 ongehoorzame zonen Gods zich in de afgrond. Deze engelen zijn geen demonen, zoals 1/3 van de engelen die in opstand kwamen tegen God en daarna met Lucifer meegingen. In Openbaring 9:11 wordt Apollyon genoemd, de engel van de afgrond. Voor hem is er in de eindtijd nog een rol weggelegd.

Later in het jaar 2016 zal ds de Nooy een vervolg verzorgen over dino’s en hybriden.

© Stichting Sense 2015