Onderscheiden van occultisme

[us_separator height=”100px” size=”custom”]

Het onderscheiden van Occultisme

Hoe onderscheiden we occultisme ?

Vanuit de Bijbel weten we dat de duivel bestaat, hij is een demonische realiteit. Eenmaal met hem in contact kom je niet van hem van los. De duivel is niet neutraal, hij is door God geschapen, maar gebruikt zijn kracht ten kwade. Hij richt zich tegen God en tegen mensen. Bij zijn val is hij zijn vermogen tot liefhebben kwijtgeraakt.

Op de vraag wat uit God is en wat uit de duivel, antwoordt de Bijbel dat je een boom aan zijn vruchten herkent. De bron onderscheidt je ook door het volgende: brengt het je dichter bij Jezus of niet, voel je een blokkade?

Al het bovennatuurlijke is niet occult

Sommige christenen noemen al het bovennatuurlijke occult. Het gevaar is dat dingen die van God komen dan ook als occult worden weggezet. Zelfs gaven van de Heilige Geest zouden zo ten onrechte miskend kunnen worden.
Het woord occult betekent “verborgen”. Niet alles wat in de Bijbel verborgen is mag je occult noemen. Helaas bestaan er theologen en schrijvers die elke godservaring verdacht vinden. De apostel Paulus geeft aan dat we alles moeten toetsen aan het Woord van God, dat is de Bijbel.

Neem bijvoorbeeld homeopathie. De grondlegger Samuel Hahnemann was een occultist, Jezus Christus noemde hij een aartsdweper. Hoe kwam hij dus aan zijn ideeën?
De paragnost Croiset, kon het evangelie niet verdragen, maar toch dacht hij dat zijn gave van God kwam. Een bezoek aan een paragnost is echter niet vrijblijvend, je kunt er zwaar van in de problemen komen. Om hiervan los te komen is het aannemen van Jezus Christus als Heer en Verlosser noodzakelijk. Vervolgens moet je vergeving vragen voor je misstap en bevrijding zoeken.

Kwalijke invloeden vanuit onbijbelse of antichristelijke praktijken zullen zich vroeg of laat opnieuw manifesteren, ze moeten met wortel en tak worden uitgeroeid. Ook van oosterse meditatietechnieken moet je worden vrijgezet. Verkeerde meditatie is een belemmering om tot een bewust geloof in Jezus Christus te komen. Zelfs het Jezus-gebed kan verkeerd gebruikt worden als middel om zelf iets te bereiken of om gebedsverhoring af te dwingen. Ook al ben je een kind van God, dan nóg kan je gemakkelijk een verkeerde weg inslaan. God zoekt naar een relatie met ons, ook in ons gebedsleven. Het gaat erom goede keuzes te maken en naar Zijn wil te bidden, in de naam van Jezus.

Wat is occult en wat niet

Paranormaal is wat anders dan occult. Je kunt een engel ontwaren die een ander op datzelfde moment niet ziet. Dit is niet occult, maar valt onder openbaring of visioen. Occultisme gaat altijd in tegen het gebod van God, dat zegt je niet in de duistere wereld te begeven. De occulte wereld maakt vaak gebruik van technieken die de realiteit manipuleren en beheersen (innerlijk, uiterlijk, verleden, toekomst, alchemie, astrologie, magie enz.)
Voor een aantal christenen is elk positief denken occult en bestaan er geen geestelijke wetten, zij zeggen “God doet alles en de mens kan niets bijdragen”. Natuurlijk is God is soeverein en mogen we Hem niet dwingen, maar we hebben wel degelijk een inbreng: de Bijbel en de geschiedenis laten zien dat God zich laat verbidden. Het ligt er maar aan hoe we bezig zijn, eigenmachtig of ootmoedig. God antwoordt op gebeden uit genade en barmhartigheid. Wel vraagt Hij ons om in geloof te bidden, waardoor wonderen en genezingen kunnen plaatsvinden.

Geloof geeft vreugde, en vreugde bevordert genezing (Spreuken 17:22). God wil gebeden worden en zal Zich daarin openbaren. Hij koos ervoor met ons samen te werken. Daar ligt de opdracht om zieken te genezen en te bevrijden, in Jezus naam. De Heer zegt dat waar twee of drie in Zijn naam bij elkaar zijn, Hij in hun midden is.

De kerken hebben hun invloed verloren door te denken dat God alles moet doen. Maar een kerk moet vol activiteit zijn, leven vanuit vertrouwen in Hem. Claim de grond die door de duisternis is geroofd. In Jeremia 33:3 staat: “Roept tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote en ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.” God regeert liefdevol volgens Zijn geestelijke wetten.

Elke christengemeenschap heeft een andere geloofsbeleving en zoekt daarin haar grenzen op. Wat is geoorloofd en wat niet? Rooms-katholieken bijvoorbeeld houden processies. Door het meedragen van beelden lijkt dit afgoderij, beelden als heiligen aanroepen en vereren. Maar God ziet het hart aan, Hij ziet wanneer het afgoderij is. Ook de avondmaalsviering is daar anders, rooms-katholieken geloven dat de hostie werkelijk verandert in het lichaam van Christus en de wijn in Zijn bloed. Protestanten kennen aan deze veranderingen alleen symbolische waarde toe.

Wij mogen God in gebed alles vragen, maar het resultaat is aan Hem. Jezus zit aan de rechterhand van de Vader en pleit voor ons. In Johannes 14:12-14 staat: “Indien jullie in Mij blijven, en Mijn woorden in jullie blijven, vraagt dan wat je wilt, en het zal geschieden”. Vanuit het geworteld zijn in Hem mogen we vragen. Het is geen wensboom, maar gebed met de vraag ons te verhoren. Gebed hoort geen ritueel te zijn, bidt uit levend geloof. Als kerkgemeenschappen bij elkaar komen, gaat daar grote kracht vanuit. De duivel schept verdeeldheid. Samenkomen in Hem, geeft de christengemeenschap een sterk wapen tegen de vijand, een wapen van kracht.

Door de eeuwen heen zijn er verschijningen geweest. Waren die occult? Mozes en Elia verschenen ook aan Jezus. Dit verschijnen kwam vanuit Gods Koninkrijk. God is geen God van doden, maar van levenden, want voor Hem leven ze allen (Lucas 20:38). In Luthers tijd veranderde deze gedachte. Op basis van Prediker 9:5 (“de doden weten niets”) nam men aan dat mensen sliepen na hun overlijden en zich van niets bewust waren. Verschijningen en aanroepen van Maria en de heiligen werden zo onmogelijk en occult voor protestanten. Openbaring 7:9 waar Johannes in de hemel mag kijken en daar een grote schare mensen ziet, roept dan wel weer vragen op. Ook over de omvang en het wezen van “de gemeenschap der heiligen”.

Als je van God iets bijzonders mag zien, dan is dat genade. Wij hebben van God een vrije keuze gekregen, waaraan wij zelf inhoud mogen geven. Gaan we de uitdaging aan om God echt lief te hebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons verstand, met al onze kracht. En onze naaste als onszelf. Dat is leven vanuit Zijn wil.

Wij kunnen het gebied waar God werkt niet beoordelen. Onze gidsen zijn de Heilige Geest en de Bijbel, het levende Woord Jezus Christus. Op Hem zijn we gericht en belijden we samen: “Hij is Heer”. Veel is tegenwoordig doordrenkt met New Age, ook in kerken, christelijke scholen en organisaties. Deze geleidelijke infiltraties zijn onopgemerkt binnengeslopen. Het mensbeeld wordt misvormd, zie de man – vrouw relaties en het feminisme. Wij zijn geschapen naar Zijn beeld, om Zijn liefde aan de wereld te tonen vanuit een opgebloeid hart. Door genade verkregen.

Dit artikel is gebaseerd op een lezing door drs Martie Dieperink op 18 juni 1994.
De bewerking is van de hand van drs Jan Zwemer en Hinke Klaassen.