Eén wereldgodsdienst

[us_separator height=”100px” size=”custom”]

Eén wereldgodsdienst

Eén wereldgodsdienst …. komen alle godsdiensten op hetzelfde neer? 

Dienen alle godsdiensten dezelfde God? Is de wereld beter af met oecumene en één wereldgodsdienst? En wordt de aarde dan vreedzamer? Deze vragen worden niet alleen op wereldniveau (de VN) gesteld, maar ook in lokale gemeenschappen, zowel binnen als buiten het christendom. Hoe heb ik daarmee te maken en wat moet mijn houding zijn?

Godsdiensten

We worden in ons land, naast het christendom geconfronteerd met talloze godsdiensten en religies. Godsdienstoorlogen woeden alom, zie het Midden Oosten, en dreigen steeds heviger te worden. Die godsdiensten gaan uit van het bestaan van onzichtbare goden en godinnen die worden geëerd en meestal ook aanbeden. Daarnaast vinden we nog allerlei spirituele bewegingen, al of niet beïnvloed door oosterse godsdiensten. Meestal gelooft men dan in een god in zichzelf. De onderlinge verschillen zijn echter zó groot dat men onmogelijk kan spreken van één en dezelfde God. Zo zegt bijvoorbeeld de Koran ‘Allah heeft geen zoon’ en ook heeft zijn profeet Mohammed de heerschappij van de islam gevestigd met het zwaard. Dit staat in schril contrast met het christendom: Jezus, de Zoon van God, die op aarde kwam om te dienen en de mensen te redden. Jezus zegt van Zichzelf: “Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven” 1. Dit sluit alle andere godsdienstige wegen uit. Het is dus belangrijk dat wij de verschillen tussen godsdiensten en hun heilige boeken serieus nemen, ook de opvattingen van niet-christenen die in één of ander opperwezen, god of anonieme kracht geloven.

Oorsprong

Door wie zijn de heilige boeken van de wereldgodsdiensten geschreven, wanneer en waardoor werden zij geïnspireerd? Ook hier blijkt grote verscheidenheid aan auteurs, data en inspiratiebronnen. Zo dateren de Sanskriet geschriften van het Hindoeïsme uit 1200 v.Chr., die van Gautama Boeddha ca. 450 v.Chr. en de Koran van Mohammed dateert van ca. 620 n.Chr.. Sommige geschriften kennen meerdere auteurs, zoals de Bijbel, die op schrift werd gesteld vanaf ca. 1500 v.Chr.. De inhoud van deze boeken en de daaruit ontstane culturen blijken zo uiteenlopend, dat een gemeenschappelijke noemer nauwelijks valt te ontdekken. Nog afgezien daarvan, zijn de aanhangers van die godsdiensten of religies overtuigd van hun eigen waarheid. Zulke tegenstrijdigheden kunnen niet dezelfde inspiratiebron hebben. Zijn het bedenksels van mensen of ingevingen uit de onzichtbare wereld? Er wordt wel gezegd “ieder z’n eigen waarheid”. Maar dat is onzin. Iets is waar, of iets is leugen en onwaarheid verdient geen respect. Wie is de ware God?

 

Geloofwaardigheid

Welk boek en welke God is betrouwbaar? Tegenstrijdigheden dwingen tot een keuze. Door welk boek en door wie laat jij je overtuigen? Mensen laten zich overtuigen door personen die zij betrouwbaar achten. Met de heilige boeken en de daarin geopenbaarde goden is het niet anders. Hoe kun je de Waarheid leren kennen? De Bijbel zegt: wie (oprecht) zoekt zal vinden. De Bijbel biedt geen filosofie, maar openbaart een Persoon, die van Zichzelf zegt: “Ik ben de Waarheid”. Geloof je Hem niet, dan heeft de leugenaar vat op je. Dan leef je in de leugen en denk en handel je in en vanuit de leugen. Een harde waarheid …. maar ook een liefdevolle waarheid! Deze zienswijze valt moeilijk te rijmen met het eenheidsstreven tot een wereldgodsdienst, die alle religies overkoepelt als basis voor een nieuwe wereldorde.

Keuze

Hoe kom je tot een verantwoorde keuze? Allereerst door het lezen in de Bijbel, waarin je God leert kennen, door het getuigenis dat gelovigen van Hem geven, maar ook doordat God zich direct in hun leven openbaart. De waarheid van de Bijbel laat zich toetsen als een historisch betrouwbaar verslag van uitspraken en voorzeggingen die letterlijk en controleerbaar zijn uitgekomen, zoals die van een God die mens werd. De Bijbel is hierin uniek. Geen enkele andere religie kan haar ‘waarheid’ op zo’n wijze aantonen. De boeken van niet-christelijke godsdiensten daarentegen kenmerken zich door vage filosofieën en roepen je op door eigen inspanning jezelf tot het ‘hogere’ te verheffen of de gunst van een ‘opperwezen’ te verwerven. Zelfverbetering staat centraal. De Bijbel ziet dit als een verkeerde weg. Gods gunst kan je niet verdienen. Dus voor wie kies je?

Bijbelse waarheid

Diverse uitspraken van de Bijbel illustreren de noodzaak van het maken van een persoonlijke keuze. Zoals: “Wie met Mij (Jezus) niet is, die is tegen Mij en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit2.” Je bent dus of vóór Hem, of tégen Hem. Het unieke van de Bijbel is, dat daarin een God van liefde wordt geopenbaard3. Liefde die sterker is dan de dood, zodat Hij onschuldig de schuld van alle mensen op Zich nam aan het kruis te Jeruzalem. Na 3 dagen stond Hij op uit de dood. Zo bewees Hij de ware God te zijn.

Afgoden

Alle andere goden en godinnen uit de religies noemt de Bijbel afgoden en hun verering afgoderij. Zij worden aangestuurd door de grote tegenstander van de God van Israël: Lucifer . Hij is jaloers op God en wil zelf God zijn. Daarvoor heeft hij talloze duistere machten gevormd tot goden en godinnen4. De kwaadaardigheid van hun verkondigers is dikwijls moeilijk te ontmaskeren, omdat zij zich voordoen als redders van de mensheid en weldoeners5. Hun wijsheden en verlossingsmethoden beroepen zich op dwalingen van sterfelijke mensen, vaak gebracht door wijze meesters en wereldleraren. Zo streeft men met mediteren en ascese naar een hoger niveau van ontwikkeling, geestelijk bewustzijn en inzicht. De gemeenschappelijke kern is zelfverlossing. Vanuit Bijbels oogpunt is dit onmogelijk. De God van de Bijbel duldt geen andere goden6.

Voorzegde ontwikkeling

Zoals Jezus na Zijn opstanding naar de hemel voer7 in 33 n.Chr., zo zal Hij op dezelfde wijze te Jeruzalem wederkomen om het Koningschap op Zich te nemen, dat is de vervulling van de bede “Uw Koninkrijk kome … alzo ook op aarde …8 ”. Lucifer (satan) neemt deze uitspraak zeer serieus en streeft naar wereldheerschappij onder leiding van een te verschijnen antichrist9. De geest van die antichrist manifesteert zich toenemend in onze tijd en probeert mensen voor zich te winnen, voordat hij in persoon verschijnt10. Hij probeert met alle macht het Koninkrijk van Jezus te verhinderen. De geest van de antichrist legt de basis voor één wereldgodsdienst. Zodra alle wereldgodsdiensten zijn samengesmolten tot één en de menselijke geest hierdoor geïnfiltreerd is, zal hij als werelddictator de politieke, religieuze en economische macht grijpen. Hij zal zich in Jeruzalem laten aanbidden als god. Totdat Jezus verschijnt!11,12


Wat te doen?

Geen goeroe of wijsheidsleraar kan je eeuwig leven garanderen. “Vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn13”. We moeten de geesten weten te onderscheiden, want breed is de weg die tot het verderf leidt14. Wees nuchter en waakzaam en let op de tekenen der tijden15. Oorlogen, geruchten van oorlogen en geopolitieke ontwikkelingen in het Midden Oosten concentreren zich op Jeruzalem. Zoals de eerste komst van Jezus betrouwbaar is beschreven en vervuld, zo zal het Bijbelse eindtijdscenario van Zijn wederkomst zich even betrouwbaar vervullen. De onreine geest van één wereldgodsdienst doet zich in onze dagen steeds sterker gelden. Daarmee lijkt het verschijnen van de antichrist die zich van deze geest bedient naderbij. Maar daarmee staat ook zijn ondergang vast. Want Jezus Christus Zelf bouwt Zijn Koninkrijk van vrede en gerechtigheid, niet wij! Door niemand anders worden wij behouden. Het is een geschenk. Wie in Hem gelooft heeft het Leven16. Vertrouw Hem!

© Stichting Sense (P.W. de Nooy/G. van Ginkel 2014)

1.  Johannes 14:6
2.  Lucas 11:23
3.  Johannes 3:16
4.  1 Korinte 10:19-20
5.  2 Korinte 11:13-15
6.  Galaten 4:8-9Exodus 20:3
7.  Handelingen 1:10-11
8.  Matteüs 6:9-10
9.   1 Johannes 2:18-23
10. 2 Johannes 1:7-8; Openbaring 13
11. Jesaja 24:23; Micha 4:7;
12. 2 Tessalonicensen 2:8
13. 1 Johannes 4:1
14. Matteüs 7:13-14
15. Matteüs 24:3
16. Johannes 3:36