Evangelie

[us_separator height=”100px” size=”custom”]

Evangelie

In een spirituele en postmoderne tijd als de onze zien wij het als een uitdaging het evangelie zo te verwoorden, dat ze verstaanbaar is voor wie zich spiritueel noemt.Dat betekent dat we willen aangeven waarom het evangelie ook vandaag met recht nog steeds goed nieuws is en een blijde boodschap, die verder gaat dan het geloof dat Jezus Christus aan het kruis gestorven is als een zoenoffer voor onze zonden en door God de Vader na drie dagen is opgewekt uit de dood om zo te zegevieren over zonde, dood en satan.

De belangrijkste passage die ons vertelt waarom bijv. het evangelie van Johannes eigenlijk werd geschreven is Johannes 20:31 “Deze dingen worden geschreven zodat u kunt geloven dat Jezus Christus, de Zoon van God is en dat u, gelovend, het Leven in zijn naam zult hebben!”
Vraag om het even welke wedergeboren Christen wat het belangrijkste vers van de bijbel is, en hij zal Johannes 3:16 citeren: “Zo lief had God de wereld, dat Hij zijn eniggeboren zoon heeft gegeven opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven hebbe”.
Maar wat is dat eeuwige leven? Het gaat niet zozeer over het hiernamaals (zoals veel katholieken vaak zeggen), maar over het persoonlijk kennen van God. De Bijbel geeft de volgende definitie: dit is het eeuwige leven: dat wij God kennen. Niet het zuivere kennen met ons verstand, maar met onze harten, wat leidt tot een soort innerlijk weten, een nieuwe identiteit en worldview.

Maar de vraag blijft: wat is zo goed aan dit nieuws, dat iedereen moet weten? En waarom stuit het op zoveel weerstand dat zelfs Paulus al zei dat het voor de Griek (Westerling) een dwaasheid is en voor de Jood (en later ook een moslim) een aanstoot is.

Dit is gelijk aan de vraag waarom Jezus überhaupt kwam, wat was Zijn opdracht en wat verwezenlijkte Hij, dat van eeuwig belang is?
Zijn belangrijkste boodschap was, dat wij eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtheid zouden moeten zoeken en al het andere zal ons worden gegeven (op zijn plaats vallen). Hij zei dat hij de Weg, de Waarheid en het Leven is; dat Hij Leven kwam brengen in overvloed. Hij zei dat hijzelf het Leven en de Opstanding is. Het gaat dus om NIEUW LEVEN!
Maar om ons met God onze Hemelse Vader te verzoenen, moest hij wel een prijs betalen.
Om dit te begrijpen kan het nuttig zijn om het verschil tussen barmhartigheid en gerechtheid te verstaan of zoals een Psalm zegt dat „er slechts vrede zal zijn wanneer de barmhartigheid en de gerechtigheid elkaar zullen kussen”.
Hoe kan God zowel rechtvaardig als barmhartig zijn? Om rechtvaardig te zijn (consistent) kan Hij maar tot één oordeel overgaan: schuldig (niemand is immers zonder zonde). Zonde in de betekenis van: scheiding van God, ons doel missend.

Maar als Hij alleen maar barmhartig zou zijn, zou hij niet rechtvaardig zijn. Zie hier het conflict binnen de Godheid zelf. Immers hoe kan God tezelfdertijd rechtvaardig en genadig zijn?

Reeds in den beginne en met grote voorkennis voorzag hij zelf in het antwoord, door in Zijn zoon de straf zelf op zich te nemen. Daarmee vervulde Hij een eeuwige geestelijke wet: dat er geen vergiffenis kan zijn zonder het vergieten van bloed! Een voorafschaduwing daarvan zagen we in de offerrituelen bij de joden en vandaag nog steeds bij de moslims tijdens het offerfeest.

Dus wat is het goede nieuws? Dat Jezus de weg baande en de rechtsgrond heeft gelegd, waardoor wij met God herenigd kunnen worden, zodat wij door onze geestelijke groei zijn karakter mogen weerspiegelen. Hij deed dat door de aanklacht van schuldeiser (satan) teniet te doen. Hij had immers Zelf de doodstraf ondergaan. Vandaar dat wij spreken over zijn plaatsvervangend sterven en dat Hij ons heeft vrijgekocht.

Jezus heeft niet alleen de satan onttroond en ontdaan van zijn macht over onze zonde, maar door Zijn opstanding ook de dood overwonnen!
Tijdens Hemelvaart vieren wij zijn heerschappij, zoals reeds door de profeet Daniël voorzegt: `hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.´ (7 vers 14).

Tenslotte heeft Hij ook de weg gebaand voor de komst van de Heilige Geest dat wij vieren met Pinksteren, het minst begrepen christelijke feest, dat echter wel de sleutel is tot het grote geheim dat wij dankzij die Heilige Geest vernieuwd worden tot een nieuwe schepping en tot onze ware bestemming kunnen komen.

In de kerstboodschap horen wij o.a. dat er geen plaats was in de herberg voor Jozef en Maria om hun kind te baren. Doch ook vandaag zoekt Hij nog steeds om geboren te worden en wel in ons hart. Zo klopt Hij ook vandaag aan de deur van ons hart. In Openbaring 3:20 zegt Hij: “Ik sta voor de deur. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen en we zullen samen maaltijd houden”.

Het goede nieuws wordt eerst dan echt goed nieuws als het dat ook voor jou geldig is. Het wordt geldig op het moment dat je Hem in je leven toelaat als jouw Heer en Heiland en je je beroept op zijn plaatsvervangend sterven, waardoor je niet langer onder het regiem van Lucifer valt, maar overgeplaatst wordt in Zijn koninkrijk van Licht.