Bevrijding van demonie

 

 

 

Rubriek Engelen en demonen
Titel Bevrijding van demonie
Lezing door Pater Amadeus van der Staay  (overleden 2003)
Plaats, datum Utrecht, 27 september 1997, geredigeerd juni 2020
Korte inhoud Wat is demonie en hoe word je ervan bevrijd?
Trefwoorden Demonie, bevrijding, exorcisme, spookverschijnselen, occultisme
Bronnen Bijbel
Duiveluitdrijving (Eindhovens Dagblad)

Bevrijding van demonie


Inleiding
Pater Amadeüs van der Staay was monnik bij de orde der Trappisten in Tegelen en lid van onze voorloper, de Interkerkelijke Werkgroep “Bijbel of New Age”. Amedeüs deelde hier een aantal persoonlijke ervaringen met de bevrijding van demonische bindingen. Afkomstig uit Nijmegen was hij in de Tweede Wereldoorlog was hij betrokken bij het verzet. Daarna heeft hij als geestelijke vanuit het klooster veel mensen geholpen die leden onder geestelijke bezetting, ‘geplaagden’ die vaak door psychiaters waren opgegeven. Hij ervoer zijn gave van exorcisme als van God ontvangen, waarmee hij velen onverschrokken in Zijn naam mocht dienen.

Wat is exorcisme?
Exorcisme is de directe strijd tegen de afbraakmachten uit de duisternis. In de Bijbel lezen we: “Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse regionen.” (Ef.6:12). En verder in vers 16: ” Draag steeds het schild van het geloof, waarmee u alle brandende pijlen van het kwaad kunt doven.” Dit is de geestelijke wapenrusting.

Eén van de wijdingen, die voorafgaan aan de priesterwijding, is de wijding tot ‘exorcist’ (dat is: uitbanner van boze geesten, duivelbezweerder). Maar daar werd in de theologische opleiding niets over uitgelegd, hooguit dat dit een traditie was die nog stamde uit de Middeleeuwen. Maar in de Charismatische Vernieuwing kwam hij mensen tegen, die vertelden dat ze last hadden van spookverschijnselen.

Uit de praktijk
Het eerste geval was een vrouw die de taken van koster had overgenomen van haar vader. Daarbij hoorde de zorg voor het zangkoor. Maar op de eerste avond dat dit koor bij haar thuis oefende, ontstond er een slaande ruzie over een futiliteit. Het hele zangkoor spatte uit elkaar. Sindsdien spookte het in haar huis: gordijnen die spontaan bewogen, een asbak die over de tafel schoof, klopgeluiden en het keyboard van haar vader dat uit zichzelf begon te spelen. Je zag de toetsen naar beneden gaan, maar niemand zat er met z’n vingers aan… De kosteres vroeg daarop het huis in te zegenen. Ik heb toen geïmproviseerd een exorcisme uitgesproken, in de naam van de Heer Jezus Christus. Het keyboard heeft sindsdien nooit meer uit zichzelf gespeeld. Maar toen ik later die avond in het klooster terugkwam hoorde ik op zolder geluiden alsof daar een vechtpartij aan de gang was. Dat kon helemaal niet, want iedereen was al lang naar bed. Ik dacht: “Zou die hocus pocus uit het huis van de kosteres nu hierheen zijn verhuisd?” Mijn reactie op die gedachte kwam onmiddellijk: “In de naam van onze Heer Jezus Christus, rot op met je herrie!” Op slag was het doodstil. Zo kreeg ik in de gaten hoe je zoiets moet aanpakken.

In een ander angstig geval sprak de Heer ooit tot mij: “Schrap het woord angst voor élke demonische manifestatie”. Vanaf dat moment heb ik nooit meer enige angst gekend voor demonische manifestaties …

Wat zijn demonen?
Demonen zijn geschonden persoonlijkheden uit de hel, knechten van de satan. Zij kennen geen enkele vorm van liefde of mededogen. In het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16) toont de rijke man in de hel toch nog compassie met zijn broers. Dat soort medelijden is demonen totaal vreemd. Daarom noem ik hen ‘geschonden persoonlijkheden’. Ze hebben ook namen. In het groot-exorcisme wordt naar hun naam gevraagd, met name de naam van degene die de leiding heeft. Exorcismes verlopen namelijk veel vlotter als je een demon bij zijn naam kunt aanspreken en uitwerpen – altijd in de naam van de Heer Jezus Christus. Als je de naam van de bevelhebber kent en hem eruit gooit, dan moeten zijn ondergeschikten hem volgen.

Er bestaat een hiërarchie in de geestenwereld die doet denken aan een goed georganiseerd leger. Soms noemen demonen niet hun naam, maar wel hun rang. Demonen zijn erg wettisch, ze reageren naar de letter en niet naar de geest. In Handelingen 16:16-18 wordt verteld van een slavin, die de apostel Paulus achternaliep, luid roepend: “Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God“. Dat deed zij veel dagen achtereen en pas toen had Paulus in de gaten dat het om een vrome geest ging. Maar je moet het meeste wat demonen zeggen, met een korrel zout nemen. Want het zijn leugenaars en bedriegers (Joh.8:44) die zich kunnen vermommen als ‘engelen van het licht’ (2Kor.11:14).

De ernst van het probleem wordt zwaar onderschat
In de loop van de tijd zijn steeds meer mensen naar mij toegekomen om te worden bevrijd van demonische kwellingen. Artsen en psychiaters sturen patiënten waar zij geen raad mee weten. Deze vraag kwam steeds terug: “Wat gebeurt hier nou eigenlijk?”. Hoe je daar ook over denkt: feit is dat “de duivel op aarde rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden” (1Petr.5:8).

Afbeelding met tekst, teken Automatisch gegenereerde beschrijvingWat zegt de Bijbel?
Jezus riep de twaalf bijeen, en gaf hen macht en gezag over alle boze geesten en de kracht om ziekten te genezen” (Luc.9:1-2). Dat is opvallend: de opdracht voor de Dienst van Bevrijding (exorcisme) en die van Genezing worden in één zin gegeven. Het is een opdracht van Jezus om op te treden tegen alle boze geesten en soms heeft een ziekte een demonische oorzaak.

Een hoofdstuk verder stuurt Jezus 72 leerlingen erop uit met de opdracht: “Geneest de zieken, en zegt tot hen: het Koninkrijk van God is nabij” (Luc.10:9). Blijkbaar heeft het te maken met de nabijheid van het Koninkrijk. De volgelingen van Jezus krijgen volmacht op te treden tegen duivelse troep.

Knok echter nóóit in eigen autoriteit tegen demonie, want dan zul je van een koude kermis thuiskomen. Dat bewijst het optreden van de zonen van Skevas die stevig klop kregen (Hand. 19:13-20).

Gewenst: samenwerking met de psychiatrie
De opdracht om demonen uit te drijven en zieken te genezen houdt ook een inner healing in; de genezing van traumatische jeugdervaringen. De terreinen van genezing en bevrijding kunnen elkaar dus gedeeltelijk overlappen. In de opleiding tot psychiater wordt met geen woord gerept over demonische machten, noch over het exorcisme. Maar het is een goede zaak als er meer samenwerking, uitwisseling en aanvulling zou zijn. Mensen met relatiestoornissen zijn voor de psychiatrie, maar als ze stemmen horen die hen dwingen dingen te doen of te laten, dan moet je oppassen: daar kan een demonische binding aan ten grondslag liggen. Als dat erbij komt zal de psychiater al gauw het etiket ‘schizofrenie’ opplakken. De patiënt wordt voor de rest van zijn of haar leven suf gehouden onder de tranquilizers. Meer weet de wetenschap eigenlijk niet te doen.

Een voorbeeld: een kind van zes jaar had deelgenomen aan ‘glaasje draaien’, een populair maar occult spelletje onder schoolkinderen. Het begon leuk, maar tenslotte zeiden stemmetjes dat het kind maar zelfmoord moest plegen.. Ik was stomverbaasd: hoe kan een kind van zes zelfmoord plegen? “O, heel eenvoudig”, zei het kind, “mijn stemmetjes zeiden dat ik de straat moest oversteken als het stoplicht op rood gesprongen was..”. In zo’n geval is een klein exorcisme voldoende. Kinderen zijn gemakkelijk vrij te zetten.

Inner healing
Veel mensen zijn in hun jeugd getraumatiseerd. Bijvoorbeeld door incest of een ongeluk. Vrees voor kleine ruimten (claustrofobie) kan duiden op een traumatische of panische ervaring in het verleden. Wij leven in het heden en kunnen alleen handelen in het heden. Maar God staat boven de tijd. Hij kan teruggaan in de tijd, naar de momenten waarop in iemands leven trauma’s ontstonden. Trauma’s ‘schreeuwen’ om herstel.

Hoeveel kinderen hebben niet te lijden van een moeder of een vader die het kind niet hebben gewild…. Hoeveel kinderen hebben niet te lijden onder gebrek aan aandacht van ouders, die ‘geen tijd hebben’… van ruzies thuis, zelfs al tijdens de zwangerschap… Kinderen zijn gevoelig en klappen gauw dicht…

Het belang van de vrije wil
Verder is het gebruik van (hard)drugs een open deur voor demonische machten. Dat geldt trouwens voor alle situaties waarin de mens zijn vrije wil uitschakelt, zoals hypnose, yoga, transcendente meditatie en housemuziek. Verslaving duidt erop dat je in de macht bent van iets, dat sterker is dan jezelf. Dat kan ook iemand zijn, met wie je een occult contact hebt gehad: een magnetiseur, of een goeroe. Ook kan een vloek die het gevolg is van occulte handelingen, overgaan op het nageslacht.

Het exorcisme
Zoals een lichaam na een chirurgische ingreep tijd nodig heeft om te helen, heeft ook de menselijke geest – die vaak jarenlang door demonen door elkaar geschud is – na een exorcisme tijd nodig de zaken weer op orde te brengen. Als er sprake is van demonische bezetting, kun je er donder op zeggen dat er een reactie komt. Soms beginnen de mensen te schreeuwen of ze moeten overgeven.

Jacobus 4:7 zegt: “Bied weerstand aan de duivel en hij zal van je vluchten“. Maar bij ‘weerstand bieden’ ga je niet alleen zelf weerstand bieden, maar ga je bovenal in de autoriteit van Christus staan. Dan ga je bewust in de tegenaanval: “In de naam van onze Heer Jezus Christus: rot op satan!” Dat is het kortste exorcisme dat er is. Het is belangrijk dat gelovige mensen op die manier handelend optreden en zelf ervaren dat het werkt. Dan zijn ze ook voorgoed over hun angst heen.

 

Afbeelding met tekst Automatisch gegenereerde beschrijvingConclusie

Pater van der Staay heeft jarenlang in de dienst van bevrijding en genezing gestaan. Deze dienst is geen truc of slimmigheid, het is een zaak van geloof. Het is de kracht van de Heer die bevrijding realiseert. Zonder Hem kunnen wij niets doen, maar als ik in de autoriteit van onze Heer Jezus Christus ga staan, is geloof als een mosterdzaadje genoeg om een berg in zee te doen vallen (een berg is in de Bijbel vaak een macht). Lucas 9:49-50 zegt: “Meester, we hebben iemand in Uw naam boze geesten zien uitdrijven, en wij wilden het hem beletten omdat hij niet met ons U volgt. Jezus zei tot hem: Belet het hem niet, want wie niet tégen u is, is vóór u“.

We mogen erop vertrouwen dat Jezus zal ingrijpen als wij in Zijn naam demonen gebieden weg te gaan. Uit onszelf kunnen wij niets. Jezus Christus is de enige die alle macht heeft in hemel en op aarde: “God leidt alle dingen ten goede voor wie Hem liefhebbent” (Rom.8:28). Zelfs demonische plagerijen en invloeden kunnen door God worden gebruikt om mensen dichter bij Hem te brengen. Het doel van dit alles is: geestelijke groei. Als de mens erkent dat Jezus Degene is die geneest en bevrijdt, zal de mens die bevrijd of genezen is, opbloeien. Want God heeft aan hem of haar een wonder gedaan. Daarom: “Geef de duivel geen voet ruimte”! (Ef.4:27).

 

© Stichting Sense als rechthebbende opvolger van de Interkerkelijke Werkgroep “Bijbel of New Age”

 

Meer over de auteur:
Exorcisme Een Rooms-Katholieke Traditie – PDF Free Download
Opmerkelijke uitvindingen Weeknummer 73-16 – Wikimedia Commons