Antropoceen en globalisering

C:\Stichting Sense\LOGO stichting SENSE.jpg

Rubriek Voortijd, Toekomst en Eindtijd
Titel Antropoceen en globalisering
Lezing door Mr. Ing. Charles Petit
Plaats, datum Amersfoort, 10 april 2021
Korte inhoud Hoe denkt men de aarde en de mensheid te redden, vanuit welk wereldbeeld, en wat is Gods reddingsplan?
Trefwoorden Antropoceen, globalisering, kosmologie, trans-humanisme, ID2020, Agenda 2030, WEF
Bronnen C. Petit, ‘Recht en bewustzijn, Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend’; 2rethink – het recht doordenken; R. ten Bos, ‘Dwalen in het antropoceen’; Bijbel;

Hieronder een aantal sites uit de voetnoten van een op verzoek verkrijgbaar uitgebreider verslag:
https://id2020.org/digital-identity;
http://open.who.int/2018-19/contributors/overview/vcs;https://philanthropynewsdigest.org/news/pfizer-gates-foundation-ciff-partner-to-expand-birth-control-access; https://investors.pfizer.com/investor-news/press-release-details/2017/Collaboration-Helps-Broaden-Access-to-Pfizers-Contraceptive-Sayana-Press-medroxyprogesterone-acetate-for-Women-in-Some-of-the-Worlds-Poorest-Countries/default.aspx

Inleiding
Er heerst een doemscenario voor de aarde en haar bevolking. Moet er niet op wereldschaal worden ingegrepen om gezondheid en milieu te beschermen en overbevolking te voorkomen? Kan de democratie de klimaatverandering wel het hoofd bieden? Reeds lang bedachte ‘oplossingen’ vanuit menselijke filosofieën worden aangeboden. Maar wordt er wel rekening gehouden met de Schepper en Zijn plan met de wereld? Charles Petit houdt vanuit Bijbels perspectief een aantal wereldwijde plannen van aanpak tegen het ‘Licht’.

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2021/04/TOWER20OF20BABEL-Grimmer.jpgAntropoceen en globalisering
Antropoceen, het nieuwe ‘buzzword’ van de milieubeweging, refereert aan het tijdperk van de mens. ‘Antropos’ is het Oudgriekse woord voor mens. Het Antropoceen is een voorgestelde naam voor het geologische tijdperk waarin de mens de bepalende factor is voor het klimaat en de atmosfeer. De term antropoceen wordt vooral gebezigd door ‘klimaatalarmisten’. Het past bij rapporten zoals ‘Grenzen van de groei’ (Club van Rome), ‘An uncovenient truth’ van Al Gore en de rapporten van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change.

Voor wat betreft de globalisering: de wereld is een intercultureel dorp geworden, verbonden door het internet. Communicatie met de andere kant van de wereld gaat bijna real time. Dat heeft niet alleen mooie kanten. Zo rammelen hackers uit de hele wereld dagelijks aan onze computerpoorten.

Drie kosmologieën
Globaliseren gaat over regeren, beheren, sturen, richting geven, het voeren van beleid op wereldschaal. Omdat regeren niet waardenvrij is, is het globaliseren dat ook niet. Waarden hebben hun basis in een ‘kosmologie’, een paradigma, een denkkader, een wereldbeeld, een model van/theorie over de werkelijkheid, een diepe overtuiging hoe de wereld in elkaar zit. Als dit paradigma door genoeg individuen gedeeld wordt, wordt het een collectief paradigma.

Binnen het tijdperk van het Antropoceen en de globalisering zijn drie onderliggende kosmologieën te onderscheiden:

 1. De begrensde kosmologie (materialistisch):
  In dit wereldbeeld spelen objectiviteit en wetenschap een hoofdrol. Deze kosmologie is onvolledig en 19e eeuws. In dit denkkader streeft de mens naar objectiviteit en beschouwt hij het subject van de waarnemer als een storende factor bij het kennen van de werkelijkheid. De begrensde kosmologie gaat uit van een materialistisch wereldbeeld waarin alles zich ontwikkelt langs lijnen van oorzaak en gevolg. Ook het mensbeeld is materialistisch. Er is geen leven na de dood. De mens is eerder een ‘biomassa’ dan persoon;
 2. De verruimde kosmologie (kwantumfysica):
  Dit wereldbeeld heeft te maken met de inzichten van de kwantumfysica die in de twintigste eeuw ontstonden. Het bleek dat empirische metingen beïnvloed werden door de aanwezigheid van een waarnemer. Object en subject blijken te zijn verstrengeld, zelfs over de grenzen van tijd en ruimte heen. Het is lastig de waarnemer, het subject, te neutraliseren of uit te schakelen. Wetenschap wil objectief zijn, maar dat blijkt onmogelijk;
 3. De creationistische of Bijbelse kosmologie (God is schepper):
  Die gaat ervan uit dat God alles geschapen heeft en, omdat Hij boven tijd en ruimte staat, alles voortdurend draagt en vernieuwt. Omdat God Geest is, is ook Zijn schepping in essentie geen materie maar geest. In God komen subjectiviteit en objectiviteit samen. Het essay ‘Recht en bewustzijn. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend’ poogt een verbinding te leggen tussen de verruimde kosmologie en de creationistische kosmologie.

Toelichting op de begrensde kosmologie
De term Antropoceen wordt vooral gebruikt door de aanhangers van de begrensde of materialistische kosmologie. Alles is schaars en begrensd. Er komt niets bij en er gaat niets af. Hier zal de mensheid, de Antropos, het mee moeten doen. Overbevolking, oorlogen en klimaatverandering kunnen zomaar leiden tot uitsterven. De term Antropoceen geeft uiting aan een gevoel van dreiging, crisis en angst. Er is geen redder.

Sommigen zien een overlevingskans van de mensheid in het ontsnappen van de aarde door te vluchten naar een andere planeet. In 2018 schoot Elon Musk zijn auto, een Tesla uiteraard, alvast de ruimte in.

Een icoon van de begrensde kosmologie zijn de ‘Guidestones’. Dit monument is in 1980 opgericht in de Amerikaans staat Georgia. Het bestaat uit granieten platen, een soort alternatieve ‘stenen tafelen’. Daarop staan de 10 geboden voor het post-apocalyptische tijdperk. De eerste drie zijn:

 • Houd het aantal mensen onder de 500 miljoen in eeuwige balans met de natuur;
 • Stuur de voortplanting op een wijze manier (…);
 • Verenig de mensheid door middel van een levende nieuwe taal.

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2021/04/Georgia-Guidestones-van-PPT-45-Kb.jpg
De eerste twee geboden betekenen dat van de 7,5 miljard wereldbewoners één op de vijftien mensen mag overblijven. Om het doel van bevolkingsreductie dichter bij te brengen zal beleving van seks moeten worden losgekoppeld van voortplanting. Naast het gebruik van voorbehoedmiddelen past daarbij de promotie van homofilie en geslachtsverandering (transgenders). De vruchtbaarheid moet afgeremd worden, bijvoorbeeld door vaccinaties tegen zwangerschap. Planned parenthood, een eufemisme voor het bevorderen van abortus, werkt mee aan reductie, evenals euthanasie.

Toelichting op verruimde kosmologie
De verruimde kosmologie stelt het wereldbeeld van begrensde kosmologie ter discussie doordat deze het concept van oorzaak en gevolg en ruimte en tijd aanvult met, of vervangt door de grenzeloosheid en het toeval van de kwantumfysica. Er is nog geen zicht op wat dit ons brengt. Gewerkt wordt aan kwantumcomputers die wachtwoorden snel kraken. Hoe scherm je je bankgegevens en gezondheidsdossier af? Dit heeft gevolgen voor de digitale identiteit van ieder mens. Toegepast in combinatie met kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, ‘AI’), zal dit het aanzien van de wereld veranderen. Ook hoe de mens zich verhoudt tot de wereld. Yuval Harari waarschuwt dat Artificial Intelligence mensen kan ‘hacken’ en dat het systeem de mens kan overnemen.

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2021/04/Alles-uit-en-tot-God-27Kb.jpgToelichting op creatieve c.q. Bijbelse kosmologie
De creatieve kosmologie is op veel punten de tegenhanger van de begrensde kosmologie. Daar staat de materie centraal en hier de geest. Uit de mogelijke creatieve kosmologieën neemt dit onderdeel de Bijbelse kosmologie als uitgangspunt en niet die van New Age die meer gemeen heeft met de verruimde kosmologie, waarin het menselijke subject centraal staat en er geen notie is van een soevereine God als almachtige creator. New Age concentreert zich op Antropos en is daarmee Antropoceen. Gecentreerd op Antropos, de mens.

De Bijbel zegt dat God, als regisseur, schepper en redder, de hoofdrol heeft. Alles is: ‘uit Hem, tot Hem en door Hem’ (Opb.1:8). Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen en alles heeft zijn doel in Hem. Hij is de bron van alle rijkdom, wijsheid en kennis en Hij is volstrekt soeverein (Rom.11:36). God is Geest en Zijn schepping is daarom primair geest. De materie, het stoffelijke, is slechts een verschijningsvorm van het geestelijke. Door het geloof verstaat de mens, dat de wereld door het woord van God tot stand gebracht is, zodat ‘het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare’ (Heb. 11:3).

Waar in de Bijbelse kosmologie het Woord van God, geloof en vertrouwen richtinggevend zijn, is onder de begrensde kosmologie vooral crisis, dreiging en angst leidend. Je proeft dit laatste in de klimaatdiscussie. Vaak hangt daar een sfeer omheen van een soort absoluut moeten en een ongekende haast. Vrijheid maakt plaats voor een globaal dwingend aangestuurde samenleving. De beklemming in de verhoudingen is voelbaar. Tegenstand en vertraging zijn levensbedreigend, zo vindt de aanhanger van de begrensde kosmologie. Hij of zij is bereid voor het klimaat te vechten. Klimaatscepticisme is onaanvaardbaar.

In de creatieve kosmologie is de groei van de bevolking niet het probleem, maar de zonde tegen God en tegen het leven, zoals dat tot uitdrukking komt in planned parenthood (abortus), euthanasie en de gender-kwestie. Dergelijke zaken blokkeren de zegen van de Schepper, die voorziet in de behoeften van de mensheid. Succes in de milieuzorg kan in de Bijbelse kosmologie niet tot stand komen zonder de zegen van de Schepper.

Trans-humanistische perspectieven
Zowel de begrensde kosmologie als de Bijbelse kosmologie hebben een visie op de komende ontwikkelingen met betrekking tot de mensheid en de aarde. In beide visies gaat de ontwikkeling in de richting van globalisering, een wereldregering. De nadruk verschuift van het individu naar het collectief.

Er zijn echter grote verschillen van opvatting hoe die wereldregering eruit zal zien. Bij de begrensde kosmologie staat controle als sturend en verbindend element centraal en bij de Bijbelse kosmologie staat de liefde centraal. In de Bijbelse kosmologie is God ‘liefde en waarheid’ (1Joh.4:16) en daardoor is Hij in staat om te sturen zonder dwang.

Veel aanhangers van de begrensde kosmologie vinden dat de democratie te traag is om mondiale problemen het hoofd te bieden. Er is meer stuurcapaciteit nodig, meer urgentie. Daarom wordt wel geopperd dat het besturen beter in handen zou zijn van een ‘verlichte elite’. Het is denkbaar om de democratie te vervangen door een soort neocorporatisme van NGO’s.

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2021/04/WEF-beUnited-Blog-HOE-GREAT-IS-DE-GREAT-RESET-VAN-WORLD-ECONOMIC-FORUM.jpgWEF
Het World Economic Forum (WEF) beschouwt zichzelf als zo’n verlichte elite. Het is een platform van de invloedrijkste mensen ter wereld uit politiek en bedrijfsleven, dat spreekt over een ‘Vierde Industriële Revolutie’ door het opkomen van de digitalisering. Alles wordt gedigitaliseerd en aangesloten op het wereldwijde internet. Ook mensen. Die ontwikkeling is al ingezet met het personaliseren van advertenties bij het surfen op internet. Spoedig zal een intensivering volgen onder meer vanwege de huidige problemen met identificatie, autorisatie en gegevensafscherming.

ID2020
In 2016 is de Alliantie ID2020 opgericht. De oprichters zijn onder meer Microsoft en ‘GAVI’ (de vaccine alliance die is opgericht door de Bill en Melinda Gates Foundation en de Rockefeller Foundation). Zij ontwikkelen de digitale ID ten behoeve van alle transacties, zoals de digitale portemonnee en bankoverschrijvingen, reizen met een elektronisch paspoort en het inzien van medische dossiers. Biometrie speelt een belangrijke rol. De organisatoren verbinden hun streven aan de Verenigde Naties en de Agenda 2030, waaraan het merendeel van de landen, dus ook Europa en Nederland, zich bij verdrag heeft verbonden.

Identificatie en Openbaring 13:16
Bijna 10 jaar geleden doken de eerste berichten op in de nieuwsmedia over bedrijven die van hun werknemers vroegen om een chip te laten implanteren als identificatiemiddel om toegang te krijgen tot bedrijfsgebouwen en andere bedrijfsfaciliteiten. Of van studenten die zo toegang kregen tot hun discotheek. De techniek is nu zover gevorderd dat een dergelijke identificatie met behulp van nanodeeltjes ook direct onder de huid kan worden getatoeëerd. Dit doet sterk denken aan Openbaring 13:16 waar tweeduizend jaar geleden geschreven werd: ‘En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft’.

VN Agenda 2030
Het regeren van de wereld gebeurt in de begrensde kosmologie langs de lijnen van totale controle. Voorwaarde voor het realiseren van totale controle is dat ieder individu geïdentificeerd is. De landen hebben zich met de Agenda 2030 van de Verenigde Naties al aan geboorteregistratie gebonden. (Vandaar https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2021/04/transhumanisme-58Kb.jpg dat de overheid de ‘corona-app’ met zoveel nadruk promoot. Deze toekomst is dichtbij.)

Voor wat betreft die toekomst hebben sommigen hun blik ook gericht op het integreren van mens en computer, van mens en internet. De mens verandert ook biologisch en wordt een soort cyborg. Als gezegd duiden het World Economic Forum en anderen dat aan als de ‘Vierde Industriële Revolutie’.

Christoceen
In de Bijbelse kosmologie echter, heeft de mens een schepper en de mens lijkt op Hem. Het is Bijbels ondenkbaar dat de mens de vrijheid heeft om zichzelf in een soort cyborg te veranderen. Hij heeft niet de vrijheid om zichzelf genetisch te manipuleren. Als hij dat toch zou doen, zal zijn Schepper ingrijpen.
Het toekomstperspectief van de Bijbelse kosmologie is volledig anders. Daar gaat het niet over controle en dwang. Het collectief dat zich daar ontwikkelt is het ‘Lichaam van Christus’, de gemeenschap, de christengemeente. Die wordt een eenheid op basis van liefde. In Johannes 17 bidt Jezus in het zogenoemde ‘Hogepriesterlijk gebed’ voor Zijn gemeente.

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2021/04/LIEFDE-Zee-vogel-Woorden-vn-Gods-Liefde.jpg De christengemeente zal leven in eenheid met God en met elkaar door de in ieder levende realiteit van de aanwezigheid van God. Daarbij wordt het individu als individu niet overgenomen en onderdrukt, maar komt het individu ook persoonlijk volledig tot ontplooiing en tot zijn recht. Dat is wat liefde wel doet, controle en dwang niet.
De voorwaarde om erbij te horen ligt niet in het materiële maar in het geestelijke. Je hoort erbij als je geestelijk, opnieuw, geboren bent, levend bent, Jezus als je Verlosser erkent en je Hem toelaat in je hart. En het strekt verder. Het gaat niet alleen over individu en gemeenschap maar ook over de schepping, over het milieu en het klimaat. ‘Met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God’ (Rom.8:19).
God zal de schepping herstellen in onvergankelijke, onsterfelijke, heerlijkheid. Er komt een volkomen vernieuwde aarde en hemel. Criminaliteit heeft daar geen plaats, waardoor controle en repressie niet nodig zijn zoals onder de begrensde kosmologie. Deze nieuwe samenleving is gecentreerd rond Christus en niet rond Antropos. Deze nieuwe samenleving is Christoceen in plaats van Antropoceen.

Conclusie
De Bijbelse kosmologie biedt ons een ander perspectief en een andere toekomst. Bij de aanhangers van de verruimde kosmologie staat de mens centraal in het ontwikkelen van het bewustzijn. Door meditatie, ascese en onthechting, het aanroepen van geleidegeesten of goden, het gebruik van smartdrugs of zelfs door normloosheid, hoopt men het bewustzijn te ontwikkelen. Dit is gevaarlijk. De psyche wordt ontregeld en herstel is moeilijk of onmogelijk. Deze weg leidt tot gebondenheid, onvrijheid, fobieën en depressie. De Bijbel waarschuwt hiertegen en geeft de weg van het Licht aan.

De wereld rekent niet met de mogelijkheden die de Bijbelse kosmologie ons voorhoudt zoals blijkt uit Agenda 2030 met betrekking tot ‘family-planning’, ‘gender equality’ en ‘birth registration’. Religie is in Agenda 2030 gedegradeerd tot cultuur. De vrijheid van godsdienst en van godsdienstige opvoeding komt onder druk te staan. Naarmate de druk tegen christenen in de samenleving groeit, komt het moment, de overheid te gehoorzamen in botsing met de gehoorzaamheid aan God.

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2021/04/wereldregering-3-56Kb-1.png Globaliseren spitst zich toe op regeren: wie beheert en stuurt de wereld, de mens (antropos) of God? Het voeren van beleid op wereldschaal hangt af van iemands wereldbeeld, kosmologie. Omdat regeren niet waardenvrij is, zo ook globaliseren niet. Een wereldregering ligt in ons blikveld. Pro life-opvattingen staan onder druk, evenals opvattingen over rein leven. De ouderlijke rol en zeggenschap over opvoeding nemen af. Controle en censuur daarentegen nemen toe, ook in de media.

De techniek van digitaliseren en het voorstel geboortes digitaal te registreren, maakt controle van de wereldbevolking mogelijk. Zo komt ‘het merkteken van het beest’ (Opb. 13:16), de antichrist, in zicht. Vrijheid van godsdienst en godsdienstige opvoeding zijn in gevaar. De kerk/gemeente wordt geconfronteerd met Agenda 2030 en met het dwingend kader van het internationale recht. De VN stuurt richting één-wereldgodsdienst. Men mag dan niet meer evangeliseren. Censuur neemt toe onder het mom van ‘factchecken’ en desinformatie. Daarom: onderhoud persoonlijke contacten! De menselijke maat onder de zalving van de Heilige Geest is de kracht van de kerk.

https://www.stichtingsense.nl/wp-content/uploads/2021/04/Maranatha-47Kb.jpg Ondanks de komende ellende, luidt de goede boodschap: Jezus komt: ‘Maranata’ (1Kor. 16:22). ‘Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme’ (Opb. 3:11).